Zgłoszenie udziału w targach

advertisement
Załącznik do Umowy
……………............
Formularz zgłoszeniowy
Miejsce i termin misji:
KANTON, 13-20 CZERWCA 2017 r.
Nazwa przedsiębiorcy (firma):
Dane przedsiębiorcy :
Adres:
Telefon/Faks:
E-mail:
NIP:
Produkty oferowane na rynek chiński
Kod PKD obejmujący produkty, które będą promowane w ramach
udziału w wydarzeniu
Potwierdzam chęć skorzystania z zaproszenia ARR
Proszę zaznaczyć
w następującym zakresie:
właściwe:
Udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem
TAK / NIE
w targach
Udział w spotkaniach B2B
TAK / NIE
Proszę uzupełnić (jeśli dotyczy)
Jeśli TAK, proszę podać ew. uwagi
Udział w store-check
Obsługa tłumaczeniowa na stoisku informacyjnym
TAK / NIE
TAK / NIE
(jęz. chiński)
Jeśli TAK, proszę podać liczbę
TAK / NIE
Rezerwacja hotelu przez ARR
osób i pokoi
Jeśli TAK, proszę podać liczbę
TAK / NIE
Rezerwacja biletu lotniczego przez ARR
osób i ew. uwagi
Jeśli TAK, proszę je
Zainteresowanie bezpłatną spedycją 15 kg materiałów
TAK / NIE
promocyjnych i informacyjnych oraz próbek produktów nie
wyszczególnić:
wymagających specjalnych warunków przewozu
Dane pracownika/ów przedsiębiorcy zgłoszonego/ych do udziału w misji:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Dane osoby do kontaktu w kwestiach
organizacyjnych:
Imię, nazwisko, telefon, e-mail.
..............................................
miejscowość, data
...........................................
….……..............................
pieczęć firmowa
czytelny podpis
Wypełnione i podpisane zgłoszenie proszę przesłać do dnia 31 marca 2017 r.
na adres e-mail [email protected]
W temacie wiadomości prosimy o wpisanie IFE KANTON 2017
Download