Za**cznik 4

advertisement
Załącznik nr 6 do wniosku
Nazwa Inwestora…………….……………..……………..
Siedziba ………………………………………………
Projekt Miejski pn. ………………………………………………..………..
Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ
A.1. W jaki sposób Projekt:
1) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian
klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, itd.);
2) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna
być usunięta u źródła;
3) przestrzega zasady "zanieczyszczający płaci".
A.2 Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia
A.2.1 Czy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.
Urz. UE L 26 z 28.1.2012 r., s. 1) Projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:
___ załącznikiem I dyrektywy
___ załącznikiem II dyrektywy
A.2.2 Czy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)1 lub rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.)2 Projekt
jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:
___ § 2 rozporządzenia
___ § 3 rozporządzenia
A.3. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska
Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany Projekt może dotyczyć, z
uwagi na ich konkretne obowiązki?
TAK ___
NIE___
Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy, wyjaśnić zakres obowiązków organów oraz załączyć następujące
dokumenty potwierdzające prawidłowość przeprowadzenia postępowań w sprawie OOŚ:
1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) postanowienia i opinie organów biorących udział w postępowaniu OOŚ;
2) wnioski wraz z informacjami o przedsięwzięciu;
3) raport o oddziaływaniu na środowisko (o ile został sporządzony).
1
2
Dla postępowań wszczętych przed dniem 15 listopada 2010 r.
Dla postępowań wszczętych po dniu 15 listopada 2010 r.
Jeżeli nie, proszę podać powody:
A.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska
Czy w Projekcie przewidziano, oprócz oceny wpływu na środowisko, jakiekolwiek dodatkowe integracyjne
środki w zakresie ochrony środowiska (tj. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny
monitoring środowiskowy)?
TAK ___
NIE ___
Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:
A.6. Koszt środków podjętych w celu skorygowania negatywnego wpływu na
środowisko naturalne
Jeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów środków podjętych w celu
zmniejszenia lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne:
____ %
Proszę podać krótkie wyjaśnienie:
A.7. W przypadku Projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych:
Wyjaśnić, czy Projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem lub programem połączonym z
wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:
2/2
Download