Za**cznik Nr 3 do Umowy Nr **********

advertisement
Załącznik nr 5 do umowy Nr
RWB-W/
z dnia ....................................
ZAKTUALIZOWANY K O S Z T O R Y S ZADANIA pt.
..................................................................................................................
/proszę podać tytuł zadania /
Wypełnić w przypadku zadań dot. szkoleń:
liczba dotowanych trenerów ( proszę dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem uprawnień trenerów/instruktorów ) : .......................................
liczba szkolonych przez w/w trenerów zawodników: ................................
Lp.
Rodzaj kosztów
Jednostka
miary
Ilość
jednostek
Koszt jedno- Rodzaj miary
stkowy (w zł)
Termin
wydatku
Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)
…
Ogółem
*proszę wypełnić w wersji elektronicznej lub pismem drukowanym
*kosztorys podpisują osoby upoważnione do podpisania umowy ze strony Zleceniobiorcy
* płatnicy podatku VAT nie mogą pokryć całości wydatku danego kosztu ze środków samorządu terytorialnego
…………………………………………………
(podpisy osób upoważnionych do podpisania umowy – ze
strony Zleceniobiorcy)
Download