Plan składania wniosków 2017

advertisement
Plan przygotowania i składania wniosków do otwartych konkursów na realizację projektów
badawczych w 2017 r. przez niesamodzielnych pracowników naukowych Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
Stopień naukowy, imię i
nazwisko pracownika
L.p.
Rodzaj
konkursu/instytucja:
NCN, NCBiR,
MNiSW, FNP i
in./uwagi
Rodzaj
badań/działań
naukowych1
Temat
Przewidywany termin
złożenia gotowego
wniosku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Proszę wskazać rodzaj badań naukowych planowanych do realizacji w projekcie, zgodnie z kryteriami konkretnego konkursu: badania podstawowe; badania stosowane (wedle
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615); zaś w przypadku konkursu Miniatura proszę ponadto określić rodzaj
działania naukowego planowanego do realizacji, wpisując wybraną pozycję z listy: badania wstępne; badania pilotażowe; kwerenda; staż naukowy; wyjazd badawczy; wyjazd
konferencyjny; konsultacje naukowe; inne (w tym przypadku należy wpisać konkretne działanie niemieszczące się w powyższej liście).
1
Strona 1 z 1
Download