Instrukcja wypełniania fiszki opisującej projekt Indykatywnego Planu

advertisement
Instrukcja wypełniania fiszki opisującej projekt Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WZ :
1.1 Dane podstawowe:
Tytuł/nazwa projektu – należy wpisać pełny tytuł projektu. Tytuł projektu powinien być sformułowany
tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach projektu.
Nazwa projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację i ewentualnie etap zadania, jeżeli
realizowany projekt jest częścią większej inwestycji.
Instytucja odpowiedzialna za realizację – należy podać instytucję odpowiedzialną za realizację
projektu. W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez podmioty partnerskie proszę wskazać
lidera.
Miejsce realizacji projektu – należy podać powiat i gminę, na terenie których realizowany będzie
projekt. W przypadku, kiedy projekt będzie realizowany na terenie kilku gmin i powiatów należy je
wszystkie wymienić.
Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu – należy podać przewidywaną datę rozpoczęcia
realizacji projektu. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć podjęcie czynności
zmierzających bezpośrednio do realizacji projektu (inwestycji), w szczególności podjęcie prac
budowlanych lub pierwsze zobowiązanie instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu do
zamówienia/zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy usług (np. zawarcie
umowy z wykonawcą, zapłata zaliczki). Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu czynności
podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności: studia wykonalności, analizy
przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne), usługi doradcze związane z inwestycją.
Przewidywana data zakończenia realizacji projektu – należy podać przewidywaną datę
zakończenia
realizacji
projektu
(z
dokładnością
do
dnia).
Zgodnie
z
obowiązującym
Uszczegółowieniem RPO WZ na lata 2007-2013 obowiązującą datą kwalifikowalności wydatków jest
31.03.2015 r. (ostateczna data finansowego rozliczenia projektu).
Przybliżona data złożenia dokumentacji aplikacyjnej – należy podać przewidywaną datę złożenia
pełnego wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami (z dokładnością do dnia).
Orientacyjny koszt całkowity projektu w PLN (kwota brutto) – należy podać orientacyjny koszt
całkowity projektu, z uwzględnieniem ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych.
Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w PLN – należy podać orientacyjną kwotę kosztów
kwalifikowanych w mln PLN (oraz kwotę wydatków kwalifikowalnych w podziale na kwotę netto i
podatek VAT).
Kwalifikowalność
podatku
VAT
dla
danego
działania/poddziałania
została
opisana
w
Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013 oraz podlega ogólnym zasadom prawa, stosownie do specyfiki projektu.
Maksymalne dofinansowanie w PLN w przypadku braku pomocy publicznej – to wartość
wynikająca z Uszczegółowienia RPO WZ (Uszczegółowienie RPO WZ – punkt 27 Szczegółowego
opisu działań i poddziałań dla danego działania/poddziałania), wartość ta nie może być zmieniana.
Maksymalne dofinansowanie w PLN w przypadku wystąpienia pomocy publicznej – to wartość
wynikająca z Uszczegółowienia RPO WZ (Uszczegółowienie RPO WZ – punkt 27 Szczegółowego
opisu działań i poddziałań dla danego działania/poddziałania), wartość ta nie może być zmieniana.
1.2 Opis Projektu/ Zakres projektu
a) Opis projektu
Należy opisać na czym będzie polegać projekt, przedstawić jakie są jego kluczowe elementy oraz co
będzie jego efektem.
b) Cele projektu/uzasadnienie realizacji projektu
Należy opisać, co jest ogólnym celem projektu oraz w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji
celu ogólnego oraz celów szczegółowych RPO WZ.
W tym miejscu należy:
- uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać w jakim celu projekt będzie realizowany, jakie
przyniesie rezultaty;
- opisać rezultaty oraz korzyści ekonomiczne i społeczne (mierzalne i niemierzalne), które zostaną
osiągnięte w wyniku realizacji projektu (np. powstanie nowych miejsc pracy);
- uzasadnić przyjęte rozwiązanie techniczne;
- przedstawić kontekst społeczny, gospodarczy lub przyrodniczy realizacji projektu.
c) Charakter strategiczny projektu
Należy wykazać, że cele projektu są zgodne z celami właściwymi dla danego działania/poddziałania
(opisanymi w punkcie 14 Szczegółowego opisu działania/poddziałania w Uszczegółowieniu RPO WZ).
Należy opisać projekt pod kątem wpisywania się w strategię rozwoju województwa, strategię rozwoju
powiatu, gminy, strategie sektorowe (np. strategia rozwoju transportu, strategia rozwoju turystyki, itp.),
program rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych itp. Należy powołać się na odpowiednie
zapisy tych dokumentów (jeśli dotyczy).
d) Zakres zadań, które mają zostać sfinansowane ze środków UE
Należy wypunktować poszczególne zadania jakie będą realizowane przy udziale środków unijnych.
Szczególny nacisk należy położyć na ewentualne zadania z zakresu cross-financingu (to zadania
bezpośrednio powiązane z realizowanym projektem, zasadniczo realizowane w ramach EFS, ale w
szczególnych przypadkach dopuszczalne w ramach EFRR – np. szkolenia).
e) Istniejąca infrastruktura
Należy opisać istniejącą infrastrukturę, która zostanie wykorzystana w projekcie oraz jej stan prawny
(własność, dzierżawa, wieczyste użytkowanie). Należy opisać ewentualne działania jakie należy
podjąć dla pozyskania istniejącej infrastruktury.
f) Elementy projektu mające wpływ na potencjalne wystąpienie pomocy publicznej:
- Jaka działalność będzie prowadzona przy użyciu majątku nabytego/wytworzonego w ramach
projektu?
Proszę szczegółowo opisać działalność, która będzie prowadzona przy użyciu majątku nabytego lub
wytworzonego w ramach projektu. Proszę wskazać jakie produkty lub usługi będą oferowane przy
użyciu majątku wybudowanego/wytworzonego/zakupionego w wyniku realizacji projektu.
Kto będzie odbiorcą tych produktów lub usług? Proszę wyspecyfikować, które produkty/usługi będą
oferowane odpłatnie, a które nieodpłatnie? Czy usługi odpłatne będą oferowane fizycznie w tym
samym budynku/na tym samym gruncie co usługi nieodpłatne?
Proszę wymienić wszystkie rodzaje działalności – także te o charakterze ubocznym lub wykonywane
w sposób okazjonalny.
- Czy w wyniku realizacji projektu będziecie Państwo konkurencyjni w stosunku do innych
podmiotów/regionów/państw?
Proszę wskazać czy jednym z celów projektu jest zwiększenie konkurencyjności oraz wypromowanie
produktów/usług/regionu/kraju?
- Kto jest konkurentem dla oferowanych przez Państwa usług/produktów wytworzonych w ramach
projektu?
Proszę określić czy podobne produkty lub usługi, które będą Państwo oferować w ramach realizacji
projektu są oferowane/wytwarzane przez inne podmioty w regionie/w kraju/w innych krajach Unii
Europejskiej?
g) Aspekty instytucjonalne/prawne projektu
Należy opisać strukturę organizacyjną instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu. Ponadto
należy wykazać ewentualne pozwolenia jakie należy uzyskać dla realizacji projektu lub uruchomienia
efektów projektu (np. pozwolenia, koncesje, wpis do odpowiedniego rejestru) oraz ewentualne
działania regulacyjne (zmiana prawa krajowego, lokalnego).
Czy projekt będzie generował przychód/dochód – jeżeli tak, to na jakim poziomie w odniesieniu do
kosztów inwestycji i kosztów funkcjonowania?
h) Trwałość projektu
W tym miejscu należy opisać:
- jakie jest doświadczenie instytucji odpowiedzialnej za projekt w realizacji projektów dofinansowanych
z UE lub innych inwestycji o podobnym charakterze,
- w jaki sposób będą zapewnione środki, które zagwarantują stabilność finansową projektu w okresie 5
lat od momentu jego zakończenia oraz w jaki sposób będzie finansowane utrzymanie projektu po jego
zakończeniu,
- w jaki sposób prowadzone będzie zarządzanie produktami projektu po zakończeniu jego realizacji.
Jeżeli po zakończeniu realizacji projektu jego własność zostanie przekazana na rzecz innego
podmiotu (niż instytucja odpowiedzialna za projekt) należy przedstawić uzasadnienie.
1.4 Koszty projektu i plan finansowania
Proszę wyszczególnić koszt całkowity projektu (w PLN), wartość dofinansowania ze środków unijnych
oraz wartość i źródło współfinansowania – montaż finansowy z uwzględnieniem środków publicznych,
prywatnych, pożyczek i kredytów, także z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego. Należy wskazać ewentualne zaangażowanie innych form finansowania jak
venture capital.
2. WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU
Należy przedstawić wstępny harmonogram realizacji projektu, uwzględniający wszystkie kluczowe
elementy projektu, należy podać orientacyjny termin rozpoczęcia i zakończenia zadania (zakończenie
rzeczowe oraz finansowe).
3. PRZEWIDYWANE PROBLEMY JAKIE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ (na etapie przygotowywania
wniosku o dofinansowanie i na etapie realizacji projektu)
Należy rozpatrzyć projekt pod kątem ryzyk związanych z:
- pomocą publiczną,
- montażem finansowym,
- chronionymi obszarami przyrodniczymi,
- obszarami Natura 2000 i potencjalnymi obszarami Natura 2000,
- problemami społecznymi (protesty mieszkańców, organizacji pozarządowych),
- trwałością projektu (utrzymanie efektów projektu po zakończeniu finansowania ze środków UE),
- procedurami przetargowymi.
Download