Formularz zgłoszeniowy

advertisement
Konkurs INVESTIN na najlepszą pracę o potencjale komercjalizacyjnym
Formularz zgłoszeniowy
Tytuł projektu
Obszar tematyczny
(wg sesji Warsztatów)
Dane kontaktowe do
autora badań/
przedstawiciela zespołu
1. Informacje o autorze badań/zespole
Proszę opisać krótko swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe oraz rolę w projekcie. Jeśli projekt realizuje
zespół proszę przedstawić informacje o wykształceniu, doświadczeniu i roli w projekcie każdego z członków zespołu.
2. Wartość aplikacyjna projektu
Proszę opisać krótko, jaką kluczową wartość posiadają wyniki badań będące przedmiotem projektu, na czym polega
ich wyjątkowość, dlaczego warto się nimi zająć.
3. Celowość podjęcia badań, tło, problem
W odpowiedzi na jaki problem/potrzebę zdecydowali się Państwo prowadzić badania będące przedmiotem projektu?
Co sprawiło, że zajęli się Państwo tym tematem?
4. Przedmiot projektu
a) Opis przedmiotu badań
Proszę opisać co było przedmiotem Państwa badań
b) Rezultat/wyniki badań
Proszę opisać jakie wyniki prowadzonych badań udało się już osiągnąć
c) Kolejne kluczowe kroki rozwoju
Proszę opisać, czy planowane są jakieś dalsze prace w ramach projektu, jakieś dalsze badania – na czym będą one
polegać?
d) Jakie widzicie Państwo najbardziej realne i wartościowe zastosowania wyników Państwa badań?
e) Status ochrony własności intelektualnej
Czy wyniki badań można opatentować? Jeśli dokonano zgłoszenia, proszę podać: numer, datę, aktualny status
zgłoszenia, w jakiej procedurze, zasięg.
f) Status prawny rozwiązania
Proszę określić kto jest właścicielem praw do własności intelektualnej będącej przedmiotem projektu. Jeśli jest kilku
właścicieli, proszę o określenie procentowej struktury własności.
5. Potencjał rynkowy
a) Czy wyniki Państwa badań mogą Państwa zdaniem stać się produktem lub usługą, które będzie można sprzedać?
Jeśli tak, to jaki produkt/usługa to może być?
b) Proszę opisać w miarę możliwości potencjalnych klientów/nabywców dla ww. produktu/usługi, określić ich typ (czy
jest to klient masowy/ jednostkowy).
c) Czy znane są Państwu regulacje związane z aplikacją wyników Państwa badań, ułatwiające lub utrudniające ich
wdrożenie rynkowe (przepisy prawa, licencje, regulaminy itd.).
6. Konkurencyjność
a) Proszę określić, czy prowadzone przez Państwa badania są unikalne/innowacyjne, czy też na innych uczelniach, w
innych ośrodkach badawczych prowadzone są podobne badania.
b) W jaki sposób i w jakich obszarach/elementach Państwa wyniki badań mogą być lepsze niż te, realizowane na
innych uczelniach?
7. Potrzeby finansowe
Proszę określić, jakie są finansowe potrzeby projektu i do jakiego etapu rozwoju one doprowadzą. Proszę
przedstawić poszczególne punkty i określić czas ich realizacji.
Download