Uploaded by averynas

Projektowanie organizacji

advertisement
PROJEKTOWANIE
I TYPY STRUKTUR
ORGANIZACYJNYCH
dr Karina Pilarz
ROZCZŁONKOWANIE
ORGANIZACJI
STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
(WIDZIANA STATYCZNIE)
PODZIAŁ ORGANIZACJI
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
KOMÓRKI
ORGANIZACYJNE
STANOWISKA
PRACY
PRZYCZYNY ROZCZŁONKOWANIA ORGANIZACJI
PIERWOTNE
1. PODZIAŁ CELU GŁÓWNEGO NA CELE
CZĄSTKOWE ZWIĄZANY ZE SPECJALIZACJĄ
CZYNNOŚCI ORAZ PODZIAŁEM PRACY;
KRYTERIA PODZIAŁU:
• PODMIOTOWOŚCI DZIAŁAŃ – DZIAŁANIA
JEDNO- I WIELOPODMIOTOWE;
• RODZAJOWE – DZIAŁANIA JEDNORODNE
I NIEJEDNORODNE;
2. POTRZEBA WŁADZY ORGANIZACYJNEJ
WTÓRNA
3. OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ
DO KIEROWANIA ZWIĄZANA
Z WYZNACZENIEM
ROZPIĘTOŚCI KIEROWANIA
ZAPEWNIAJĄCEJ SPRAWNOŚĆ
DZIAŁANIA KIEROWNIKA
I PODLEGŁEJ MU KOMÓRKI
ORGANIZACYJNEJ
STRUKTURA ORGANIZACYJNA –
budowa wewnętrzna danej całości zorganizowanej,
która odzwierciedla jej wieloelementowość
i złożoność.
ETAPY
TWORZENIA
STRUKTURY
ORGANIZACYJNEJ
OKREŚLENIE CELU
I PRZEDMIOTU
DZIAŁANIA
ORGANIZACJI
PROJEKTOWANIE
STANOWISK
PRACY
ŁĄCZENIE
STANOWISK
FORMALIZACJA
ORGANIZACJI
ETAP 1 -> OKREŚLENIE CELU I PRZEDMIOTU DZIAŁANIA
ORGANIZACJI
Nie mogą być określone w sposób ogólny, konieczne jest
zidentyfikowanie funkcji i czynności, a także rzeczywistych celów
działania (oraz ich konkretyzacja).
Konieczne jest ustalenie w jakim stopniu dane funkcje i zadania są
niezbędne oraz określenie ich charakteru z punktu widzenia roli
w powodzeniu całej instytucji.
JAN ZIELENIEWSKI
FUNKCJE W ORGANIZACJI
PODSTAWOWE
REGULACYJNE
POMOCNICZE
Funkcje nie mogą być określone ogólnie, wymagają dalszej
dekompozycji.
KRYTERIA
DEKOMPOZYCJI
FUNKCJI
ORGANIZACJI
PRZEDMIOTOWE
FAZY
FUNKCJI
PRZESTRZENI
ZASADY DEKOMPOZYCJI
DOBORU KRYTERIÓW PODZIAŁU –
KONSEKWENTNE STOSOWANIE NA
DANYM POZIOMIE JEDNEGO
KRYTERIUM
KOMPLETNOŚCI WYODRĘBNIENIA
ZADAŃ – ZADANIA CZĄSTKOWE
WYPEŁNIAJĄ TREŚĆ ZADANIA
OGÓLNEGO
ROZŁĄCZNOŚCI ZADAŃ –
ZAPOBIEGANIE
DUBLOWANIA SIĘ
OGRANICZONEJ SZEROKOŚCI
PODZIAŁU ZADAŃ – NIE NALEŻY
WYDZIELAĆ ZBYT DUŻEJ ILOŚCI ZADAŃ
CZĄSTKOWYCH NA DANYM POZIOMIE
ODPOWIEDNIEJ GŁĘBOKOŚCI
PODZIAŁU ZADAŃ – DOSTOSOWANIE
LICZBY PODZIAŁU DO CELU
STRUKTURY TEGO PODZIAŁU
ETAP 2 -> PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY
Najważniejsze jest określenie celu i przedmiotu działania danego
stanowiska pracy.
CEL – SFORMUŁOWANY
JASNO, ZWIĘŹLE,
RZECZOWO
ma to znaczenie dla
precyzyjnego opracowania
zadań i obowiązków
ogranicza autonomizację
(przekształcanie się celów
pośrednich w końcowe)
wzmacnia motywację
jest podstawą kontroli –
w jakim stopniu zbliżono się do
osiągnięcia celu zakładanego
Niezbędne jest określenie wymaganego stopnia specjalizacji –
pogłębia ona podział pracy, sprzyja nabywaniu wprawy.
wzrost
wprawy
wykonawcy
łatwość
wymiany
kadrowej
GRIFFIN ->
KORZYŚCI
PŁYNĄCE ZE
SPECJALIZACJI
łatwość
opracowania
specjalistyczn
ego sprzętu
skrócenie czasu
przechodzenia
od jednego
zadania do
drugiego
JAN ZIELENIEWSKI:
• wąska specjalizacja prowadzi do monotonii i znużenia;
• specjaliście coraz trudniej jest dostrzec związek własnych zadań z ich
celem.
zasada
przystosowalności
– muszą być tak
ułożone, by
możliwe było
znalezienie osoby
zdolnej im podołać
zasada
samorealizacji i
doskonalenia kadr –
możliwość
wykorzystania
w pełni kwalifikacji
i umiejętności,
stawianie nowych
wyzwań
zasada
proporcjonalnej
wagi powierzonych
zadań – określona
hierarchia
powierzonych
zadań
zasada należytej
szczegółowości –
wyraźne
rozgraniczenie
zakresu działań
stanowiska od
działań innych
stanowisk
ZASADY
PRZYDZIAŁU
ZADAŃ
zasada
mierników –
wskaźniki,
standardy
wykonania
zadania
PRACA SPEŁNIAJĄCA WARUNEK SAMOREALIZACJI
jest zbliżona do zdolności i zamiłowań wykonawcy
jest samodzielna
angażuje posiadane kwalifikacje
stwarza warunki do samokontroli
jest kompleksowa
w widocznym stopniu jest przydatna dla znanej wykonawcy
całości, a także jest przydatna w społecznym odbiorze
Powiązanie zadań i obowiązków z profilem przyszłego wykonawcy.
Wymaga to stworzenia:
1. opisu stanowiska pracy – usytuowanie stanowiska w hierarchii
organizacyjnej, nazwa, cel, funkcje, zadania, uprawnienia, zakres
odpowiedzialności, wymagane kwalifikacje;
2. profilu wymagań stanowiska pracy – pożądany poziom, treść,
charakter cech i umiejętności wykonawcy.
ZASADA WYWODLIWOŚCI – wykaz celów, zadań i obowiązków
stanowiska powinien wynikać z celów i zadań wyższego rzędu.
ZASADA RACJONALNEJ RESZTY – ,,inne zadania zlecone przez
przełożonego” – muszą się one jednak mieścić w zadaniach komórki
organizacyjnej, do której należy stanowisko, nie może należeć do
innego stanowiska pracy w tej komórce, powinno być przydzielone
lub przynajmniej uzgodnione,
z kierownikiem komórki
organizacyjnej.
ZASADA
AUTOMATYCZNEGO
ZASTĘPOWANIA
NIEOBECNYCH – wymóg opanowania przez osobę zajmującą dane
stanowisko przynajmniej dwóch sąsiadujących stanowisk.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI –
realny, możliwy do egzekwowania;
powinien odpowiadać zakresowi uprawnień i rzeczywistych
możliwości realizacyjnych.
PRACA W GRUPACH
• ETAP 3 – ŁĄCZENIE STANOWISK
-treściowy, ilościowy i zależnościowy aspekt grupowania
• ETAP 4 – FORMALIZACJA ORGANIZACJI
TYPY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
1.
KRYTERIUM ROZPIĘTOŚCI KIEROWANIA
STRUKTURA SMUKŁA
 mała rozpiętość kierowania;
 duża liczba szczebli pośrednich;
 zapewnia lepszą koordynację działań;
 zwiększa szanse awansu pionowego;
 przedłuża czas przepływu informacji i podejmowania decyzji;
 sprzyja blokowaniu inicjatyw niższych szczebli;
 wąska specjalizacja.
STRUKTURA PŁASKA
duża rozpiętość kierowania;
mała liczba szczebli pośrednich;
sprzyja szybkiemu przepływowi informacji, podejmowaniu decyzji,
zapobiega ryzyku zniekształcenia informacji;
sprzyja decentralizacji, wykorzystaniu samokontroli, koordynacji
pionowej, obniżeniu kosztów utrzymania kadry kierowniczej;
ograniczona możliwość awansu pionowego.
2. KRYTERIUM DOMINUJĄCEGO TYPU WIĘZI
ORGANIZACYJNYCH
STRUKTURA LINIOWA
najistotniejsza jest więź służbowa;
jedność rozkazodawstwa i jednolitość kierownictwa
każdy członek organizacji jest bezpośrednio podporządkowany tylko
jednemu przełożonemu, który skupia całość władzy
i odpowiedzialności;
jasność i przejrzystość podziału zadań, uprawnień,
odpowiedzialności;
ograniczona rola specjalistów;
sprawdza się w małych i średnich organizacjach.
STRUKTURA FUNKCJONALNA
dominuje więź funkcjonalna;
członkowie organizacji są podporządkowani nie tylko bezpośrednim
przełożonym, ale także wyspecjalizowanym w danej dziedzinie
przełożonym funkcjonalnym;
stwarza szanse wykorzystania specjalistycznej wiedzy, co podnosi
jakość decyzji;
utrudnia koordynację;
niebezpieczeństwo braku jednolitości rozstrzygnięć.
STRUKTURA SZTABOWA
wiodąca rola więzi służbowej, uzupełniona więzią sztabową;
tworzenie stanowisk lub komórek organizacyjnych, które są
podporządkowane służbowo kierownikom liniowym w celu pomocy
im w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji – ekspertyzy,
projekty rozstrzygnięć, analizy itp.;
niebezpieczeństwo przedłużenia przekazywania informacji,
konfliktów między linią a sztabem.
STRUKTURA TECHNICZNA
dominuje więź techniczna, a pozostałe schodzą na dalszy plan;
występuje w organizacjach w wysokim stopniem automatyzacji,
informatyzacji mechanizacji, przy jednocześnie niskim stopniu
formalizacji rozwiązań organizacyjnych.
3. KRYTERIUM STOPNIA ZWARTOŚCI ORGANIZACJI
STRUKTURA JEDNOCZŁONOWA
zwana jednolitą lub typu U;
wysoki stopień zwartości;
najwyższy szczebel kierowniczy jest odpowiedzialny za
funkcjonowanie całej organizacji;
do tej kategorii należą wszystkie klasyczne struktury organizacyjne.
STRUKTURA WIELOCZŁONOWA
występują wewnętrzne samodzielne jednostki organizacyjne, które
posiadają własne cele, zasady działania, ale podporządkowane są
ogólnemu celowi całej organizacji;
zwane strukturą typu M;
dalszy podział na strukturę dywizjonalną (A) oraz strukturę
ugrupowania gospodarczego (B).
A.
• utworzenie w ramach organizacji względnie samodzielnych jednostek
organizacyjnych, odpowiadających prakseologicznie rozumianym
instytucjom wyodrębnionym (dywizje) oraz spajającej całość centrali;
• w zależności od podstawy utworzenia dywizji wyróżniamy:
struktury dywizjonalne obiektowe;
struktury dywizjonalne regionalne;
struktury dywizjonalne hybrydowe.
Kierownictwo całej organizacji zachowuje dla siebie uprawnienia
dotyczące ogólnej polityki i strategii organizacji, pozyskiwanie
zewnętrznych zasileń kapitałowych, rozdzielanie zasobów pomiędzy
dywizje.
Kierownictwo dywizji jest samodzielne w kwestii badań, rozwoju,
projektowania, zakupów, produkcji, sprzedaży, marketingu itp.
B.
• powstaje w drodze powiązania samodzielnych organizacji, które
zamierzają realizować wspólny cel, posiadając własne cele, przedmiot
działania, klientów, strategie, struktury;
• ugrupowanie przybiera różne formy – najczęściej koncern lub
holding.
4. KRYTERIUM WYMIAROWOŚCI STRUKTURY
STRUKTURA JEDNOWYMIAROWA
dominuje kryterium funkcjonalne, obiektowe lub regionalne;
należą do nich struktury typu U i M.
STRUKTURA WIELOWYMIAROWA
wykorzystuje dwa lub więcej kryteriów grupowania;
typowym przykładem jest struktura macierzowa:
 połączenie grupowania funkcjonalnego z przedmiotowo utworzonymi
zespołami realizującymi zmieniające się przedsięwzięcia;
 każdy członek zespołu podlega kierownikowi funkcji i kierownikowi
przedsięwzięcia;
 wyróżniamy w jej ramach dwie części – stałą (typowe komórki
organizacyjne) i zmienną (zespoły realizujące dane przedsięwzięcie,
rozwiązywane po jego zakończeniu);
 struktura ta sprzyja elastyczności, podniesieniu motywacji,
nabywaniu nowych umiejętności, umożliwia pełne wykorzystanie
zasobów ludzkich;
 ułatwia kompleksowe zajęcie się danym problemem, usprawnia
przepływ informacji;
 występuje w nich wysoki stopień specjalizacji typu profesjonalnego,
głęboka decentralizacja, niewielka formalizacja.;
 zerwanie z zasadą jedności rozkazodawstwa;
 przedłużenie czasu podejmowania decyzji;
 nadmierna skłonność do decyzji kompromisowych,
niebezpieczeństwo zdominowania grupy przez ambitną jednostkę.
5. KRYTERIUM ROZKŁADU UPRAWNIEŃ DECYZYJNYCH
STRUKTURA SCENTRALIZOWANA – prawo podejmowania
decyzji umiejscowione na najwyższych i wyższych szczeblach
hierarchii organizacyjnej.
STRUKTURA ZDECENTRALIZOWANA – prawo podejmowania
decyzji rozłożone jest na wszystkie szczeble hierarchiczne.
6. KRYTERIUM STOPNIA SFORMALIZOWANIA
Przedział od struktury niesformalizowanej do w pełni
sformalizowanej.
Download