Biofeedback - Metoda ta pozwala poprawiać i optymalizować pracę

advertisement
B i of e e d b a c k - Metoda ta pozwala
poprawiać i optymalizować pracę mózgu
człowieka (usprawnia przepływ fal).
• Usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, pamięci,
koncentracji uwagi, kreatywności itp.
• Polepsza samopoczucie i funkcjonowanie poprzez redukcję lęku i napięcia,
tremy, zaburzeń psychosomatycznych (bóle głowy, zaburzenia snu itp.).
• Pomocna szczególnie w terapii dzieci z zaburzeniami w koncentracji uwagi,
pamięci, ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
dyskalkulią), zaburzeniami emocjonalnymi i psychosomatycznymi.
Opiera się na uczeniu samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego,
przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.
Kwalifikowanie dzieci do terapii odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarza
neurologa o braku przeciwwskazań do terapii biofeedback.
Z a ś w i a d c z e ni e j e s t b e z w z gl ę dni e w y m a g a n e .
Download