Lustracja RODK - Bielsko Biała

advertisement
Sprawozdanie z lustracji
Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego w Bielsku-Białej
Zgodnie
z „Planem
pracy
wizytatora
Okręgowego
Zespołu
Nadzoru
Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach nadzorującego pracę
rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011r.” w dniach 24 – 25 marca 2011r. przeprowadzono lustrację
w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Bielsku-Białej. Jej celem
była kontrola organizacji pracy w placówce, a w szczególności:

polityki kadrowej;

realizacji standardów ilościowych i jakościowych pracy;

sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
Oceny pracy Ośrodka w ww. obszarach dokonano w oparciu o przeprowadzone
rozmowy z kierownikiem i pracownikami, analizę dokumentacji.
Wyniki przeprowadzonej lustracji pozwalają stwierdzić, że sposób organizacji
pracy w Placówce jest prawidłowy. Prowadzona polityka kadrowa pozwala w pełni
realizować zadania, do których Placówka została powołana. Kadrę stanowi
dziewięciu pracowników pedagogicznych, dwóch administracyjnych oraz jeden
lekarz.
Cztery
osoby,
w
tym
Kierownik,
posiadają
stopień
nauczyciela
dyplomowanego, cztery mianowanego i jedna kontraktowego. Pracownicy stale
podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Tematyka doskonalenia
zawodowego pozwala rozwijać indywidualne zainteresowania pracowników a także
przyczynia
się
podnoszenia
jakości
prowadzonej
w
Placówce
diagnozy
i sporządzanych opinii. Cenną inicjatywą jest organizowanie przez pracowników
RODK w Bielsku-Białej spotkań szkoleniowych wspólnie z sędziami i kuratorami.
Ośrodek w sposób prawidłowy wywiązuje się z realizacji ilościowych i jakościowych
standardów
opiniowania
oraz
terminowości
załatwiania
spraw.
Opinie
psychologiczno-pedagogiczne spełniają standardy opiniowania.
Sprawowany
przez
Kierownika
nadzór
pedagogiczny
przekłada
się
bezpośrednio na dobrą organizację i dyscyplinę pracy, wzmacnia motywację
pracowników, pozwalając tym samym na prawidłowe realizowanie zadań ośrodka.
Prawidłowo prowadzona jest dokumentacja związana ze sprawami pracowniczymi
oraz przeprowadzonymi badaniami diagnostycznymi.
Download