Nr241 - PO-W Sławno zalecenia pokontrolne

advertisement
WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
S.2.431.2.21.2014.RK
Szczecin
stycznia 2015 r.
Pani
Edyta Czarnuch
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Sławnie
Zalecenia pokontrolne
Na podstawie art. 186 pkt 3 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), zespół inspektorów
Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie w dniach 15-19 grudnia 2014 r. przeprowadził kontrolę kompleksową
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Sławnie. Kontrola została
przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr 69/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące działalności Placówki
w zakresie standardu świadczonych usług, standardu opieki i wychowania oraz
kwalifikacji zatrudnionych osób.
Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2013 r. do 15 grudnia 2014 r.
Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie mimo
stwierdzonych nieprawidłowości.*
Wychowankowie umieszczani byli w Placówce zgodnie w obowiązującymi
w tym zakresie przepisami. Pracownicy podejmowali prawidłowe działania w celu
utrzymywania kontaktów dzieci z rodzicami i innymi członkami rodziny. Ocena
zasadności pobytu dziecka w Placówce dokonywana była przez zespół ds. okresowej
oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co pół roku. Skład zespołu nie w każdym
przypadku był zgodny z obowiązującymi przepisami, ale Placówka każdorazowo
informowała wszystkie właściwe instytucje o planowanych spotkaniach. Dzieci miały
zaspokojone m.in. prawo do prywatności, swobód religijnych, kontaktów z rodzicami,
decydowania i wyboru. Pracownicy zatrudnieni do opieki nad dziećmi posiadali
kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk. Wychowankowie w wieku
szkolnym objęci byli nauczaniem w odpowiednich typach szkół. Dzieci, u których
występowały trudności w nauce, miały zapewnioną pomoc zarówno na terenie Placówki
__________________________
* Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami,
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin
tel. 091 43-03 315, 091 43-42-413, fax. 091 43-30-250,
e-mail: [email protected]
jak i poza nią. Pracownicy dbali również o rozwój zainteresowań swoich
podopiecznych, proponując im różne formy zajęć. Wszystkie dzieci objęte były
ubezpieczeniem zdrowotnym i zapisane do lekarza pierwszego kontaktu. Placówka
prawidłowo realizowała wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, zabawki, środki higieny
osobistej, leki, podręczniki i przybory szkolne.
W trakcie kontroli wychowankowie zgłosili stosowanie wobec nich przemocy
przez 2 wychowawców i pracownika obsługi. Dyrekcja podjęła prawidłowe działania –
została powiadomiona prokuratura, wzmocnione zostały dyżury poprzez obecność
drugiego pracownika, a dzieci zostały objęte wzmożonymi oddziaływaniami pedagoga,
psychologa i terapeuty. Zaistniała sytuacja nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa
u dzieci. Wskazywać może również na osłabienie kompetencji pracowników.
W celu podniesienia efektywności pracy Placówki zalecam:
1) podjąć działania służące wzmocnieniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych
i zapobiegające wypaleniu zawodowemu osób pracujących z dziećmi, szczególnie
poprzez system szkoleń i zapewnienie możliwości korzystania z poradnictwa,
2) podjąć działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa u dzieci, m.in. poprzez
integrację wychowanków i pracowników.
O sposobie realizacji powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania
proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
wystąpienia.
Jednostka kontrolowana, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń
pokontrolnych, może zgłosić do nich zastrzeżenia.
2
Download