Schemat naboru i oceny aplikacji

advertisement
Załącznik do Regulaminu pilotażu Scale UP
Schemat organizacji naboru i oceny aplikacji w ramach Scale UP
Ogłoszenie naboru
15 czerwca 2016 r.
Czas trwania naboru
15 lipca 2016 r. – 15 września 2016 r.
Weryfikacja spełnienia kryteriów dostępu (ok. 10 dni roboczych od wpływu aplikacji do PARP) oraz
ew. wezwanie do uzupełnień/dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dostępu
w terminie do 5 dni roboczych. Komunikacja w formie elektronicznej.
Ocena pozytywna kwalifikuje do oceny
przez Panel Ekspertów
Ocena negatywna powoduje odrzucenie
wniosku. Jeśli nabór nadal trwa, wnioskodawca
ma szansę złożyć nową aplikację.
Przekazanie informacji o wynikach weryfikacji kryteriów dostępu (forma elektroniczna)
Panel Ekspertów
- odbywa się w siedzibie PARP lub w siedzibie potencjalnego Grantobiorcy;
- prezentacja – syntetyczna wersja założeń opisanych w aplikacji;
- złożony z pracowników PARP, MR, PFR, ew. ekspertów zewnętrznych;
- dokonuje oceny aplikacji wg kryteriów jakościowych + analizy porównawczej projektów;
- może rekomendować modyfikacje projektu warunkujące przyznanie finansowania (tzw. ocena
pozytywna warunkowa), jednak nie ingerując znacząco w podstawowe założenia przyjęte w aplikacji;
rekomendacje Panelu Ekspertów spisywane są w formie Tabeli rekomendacji;
Ocena pozytywna warunkowa, tj. z tabelą rekomendacji
Do 7 dni roboczych na uzupełnienia aplikacji
Ocena zmodyfikowanej aplikacji dokonywana
przez Panel Ekspertów w trybie obiegowym
(do 10 dni roboczych )
Ocena negatywna
Ocena pozytywna
Lista rankingowa
Zawieranie umów o powierzenie grantu
Na podstawie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy
dostarczonych w formie i terminie określonym przez PARP.
Download