FAQ - nabór ekspertów

advertisement
FAQ - Nabór ekspertów
Jak aplikować na eksperta?
Nabór prowadzony jest drogą elektroniczną poprzez e-mail: [email protected] .
Docelowo prowadzony będzie poprzez system LSI i zakładkę „Nabór kandydatów na ekspertów"
na stronie PARP.
Jakie dokumenty należy składać?
Zgodnie z „Zasadami naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz
współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania do
POIR, POPW, POWER na lata 2014-2020", osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta
składa do PARP:
• wniosek o umieszczenie w wykazie (załącznik nr 2 do Zasad),
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
• oświadczenia (załącznik nr 5a, 5b, 5 c, 6a [dla PO WER], 6b [dla PO IR], 6c [dla PO PW]),
Wniosek o umieszczenie w wykazie oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje można skanować
i przesyłać elektronicznie na adres: [email protected], natomiast pozostałe
oświadczenia należy składać na piśmie.
Komplet dokumentów można również przesłać pocztą na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „nabór kandydatów na ekspertów"
Czy podpisanie umowy z IZ, IP, IW na świadczenie usług eksperckich przy ocenie wniosków
o dofinansowanie w ramach POIR, POPW, POWER dyskwalifikuje eksperta w podpisaniu
kolejnej umowy z PARP na tę samą usługę?
Nie. Umowy podpisane z IP, IZ, IW na świadczenie usług eksperckich przy ocenie wniosków o
dofinansowanie w ramach POIR, POPW, POWER nie stanowią konfliktu interesów. Uregulowania
rozdziału 4 ust. 2 pkt f „Zasad naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na
ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie wyboru projektów do
dofinansowania w POIR, POPW, POWER na lata 2014-2020", w zakresie dotyczącym umów o
dzieło, zlecenia lub podobnych mają zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której osoba
zatrudniona byłaby w IZ, IP, IW w ramach umowy cywilnoprawnej na tworzenie założeń do
działań, do których prowadzony byłby nabór wniosków o dofinansowanie. W takiej sytuacji
wystąpiłby konflikt interesów, a zatem PARP nie mogłaby podpisać umowy z ekspertem. W
przypadku, gdy ekspert współpracuje z IZ, IP, IW jedynie w zakresie oceny wniosków o
dofinansowanie nie występuje żadna przeszkoda prawna i proceduralna aby zawrzeć kolejną
umowę z PARP na świadczenie usług eksperckich przy ocenie wniosków.
Czy oświadczenie/a mogą być składane drogą elektroniczną czy tylko tradycyjną?
Strona 1 z 3
Zgodnie z treścią art. 78 §1 Kodeksu Cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej
wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Paragraf 2 ww. artykułu stanowi natomiast, że takie oświadczenie złożone w postaci elektronicznej
i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
W związku z tym informacja przesłana drogą e-mailową, bez wymaganego przepisami prawa
podpisu elektronicznego lub faksem czy też SMS-em, nie zostanie uznana za formę pisemną.
Czy można wysłać oświadczenie/a (5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c) poprzez profil zaufany w e-PUAP?
Taka forma nie będzie równoważna z formą pisemną przewidzianą w Kodeksie Cywilnym.
Dotyczy to również oświadczenia o bezstronności. Art. 78 Kodeksu Cywilnego nie przewiduje
formy złożenia oświadczenia woli poprzez profil zaufany e-PUAP, tak więc złożenie oświadczenia
w tej formie nie może być traktowane jako złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej. EPUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zmianami) jest elektroniczną
platformą usług administracji publicznej, wątpliwa jest więc możliwość wykorzystania go do takich
czynności jak zawarcie umowy cywilnoprawnej z ekspertem. Ponadto zgodnie z art. 20b ust. 2
cytowanej ustawy dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym e-PUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu
podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Skutek ten nie obejmuje
czynności dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Czy Ekspert może ubiegać się o dofinansowanie do projektu w trakcie trwania współpracy z
PARP przy ocenie wniosków konkursowych?
Wpisanie do wykazu kandydatów na ekspertów wyklucza ubieganie się o dotację w konkursach, w
których ocenę zaangażowany jest ekspert. Zgodnie z rozdz. 8 ust. 1 lit. a) „Zasad naboru wniosków
o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi
udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania do POIR, POPW, POWER na lata 20142020", warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego
jego bezstronności. Uregulowanie to wynika z art. 49 ust. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014 poz.1146). Ekspert podpisuje oświadczenie o bezstronności
każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia usług w ramach konkursu, do którego został
zaangażowany. Przy czym Ekspert podpisuje oświadczenie dla projektów, wybieranych w trybie
konkursowym dla wszystkich wnioskodawców, biorących udział w danym konkursie a dla
projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym tylko dla tego wnioskodawcy, którego projekt
jest oceniany. Oznacza to, że jeżeli Ekspert po jakimś czasie współpracy z PARP przy ocenie
wniosków podejmie decyzję o ubieganie się o dotację, wówczas jest zobligowany do
poinformowania PARP o tym fakcie. Wówczas PARP zgodnie z rozdz. 8 ust. 2 „Zasad naboru
wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami,
biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania do POIR, POPW, POWER na
lata 2014-2020", może wyłączyć Eksperta z udziału w wyborze projektów albo ujawnić
okoliczności, mogące budzić wątpliwość co do jego bezstronności i nie wyłączać go z udziału w
wyborze projektów. A zatem decyzja w takim przypadku leży po stronie PARP i będzie zależna od
okoliczności, które spowodowały sytuację konfliktu interesów.
Czy Ekspert, który w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) współpracował z
PARP musi ponownie uczestniczyć w naborze?
Strona 2 z 3
Tak. Wymóg wynika z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014
poz.1146) oraz Wytycznych z dnia 31 marca 2015 roku w zakresie trybów wyboru projektów na
lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015).
Czy koniecznie trzeba wypełnić kolumnę „specjalizacja" we wniosku o umieszczenie w
wykazie (załącznik nr 2 do Zasad)?
Tak. Kolumna ta jest obligatoryjna, ponieważ jest bardzo pomocna w procesie doboru ekspertów.
Specjalizacja ma charakter pomocniczy do dziedziny. Została celowo wpisana we wniosku tak, aby
osoba aplikująca o umieszczenie w Wykazie na eksperta miał możliwość uszczegółowienia
dziedziny, w której się specjalizuje.
Strona 3 z 3
Download