wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

advertisement
2009
Zasady aplikowania o środki w ramach II konkursu grantów na
realizacje projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry
szkoleniowej
Procedura oceny wniosków
Urszula Golec
Warszawa, 28.04.2009r.
Proces oceny wniosków
Przygotowanie i złożenie wniosku (Wnioskodawca)
Rejestracja wniosków i nadanie nr referencyjnego (PARP)
Ocena formalna (PARP)
Przekazanie wniosku do oceny merytorycznej lub odrzucenie (PARP)
Lista rankingowa (PARP)
Negocjacje budżetu (PARP)
Przyjęcie projektu do realizacji i podpisanie umowy (PARP)
Przygotowanie i złożenie wniosku
•
Miejsce składania wniosków – siedziba PARP, ul. Pańska 81/83, Warszawa
•
Termin składania wniosków – 20 maja 2009 r.
Uwaga: Decyduje data wpłynięcia wniosku do PARP
•
Wniosek należy złożyć w 3 papierowych egzemplarzach (oryginał i 2 kopie)
•
Konieczność dołączenia wersji elektronicznej (format PDF)
•
Egzemplarze złożonego wniosku muszą być tożsame
•
Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wnioskodawcy i opieczętowany (pkt IV wniosku o udzielenie wsparcia)
•
Konieczność załączenia wymaganych załączników
Załączniki do wniosku
•
Statut lub inny dokument potwierdzający zgodność zakresu działalności prowadzonej
przez Wnioskodawcę i Partnera/ów z zakresem działalności prowadzonej na rzecz
zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
(kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
•
Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny
dokument potwierdzający osobowość prawną Wnioskodawcy i Partnera/ów wraz z
danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
Wnioskodawcy i Partnera/ów (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w
przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną;
•
Aktualny wypis z ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
(kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku gdy Wnioskodawcą lub
Partnerem/ami jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Załączniki do wniosku c.d.
•
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (oryginał) - w przypadku, gdy
wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych uprawnień do
reprezentowania Wnioskodawcy.
•
Dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy i Partnera/ów za ostatni rok
obrotowy (sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy Wnioskodawcy i Partnera/ów)
– kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
•
Oświadczenia Wnioskodawcy i Partnera/ów o braku przesłanek wykluczających z
ubiegania się o wsparcie oraz o braku przesłanek uniemożliwiających uczestnictwo w
realizacji projektu, niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz niezaleganiu z opłacaniem innych należności
publiczno prawnych, posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego (adekwatnego) do
realizacji działań zaplanowanych w ramach składanego projektu związanego z
podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr II do
Wytycznych) – oryginał;
Załączniki do wniosku c.d.
•
Oświadczenie Wnioskodawcy lub Partnera/ów, że podmiot posiada wymagane
doświadczenie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr III do Wytycznych) - oryginał wraz z
dokumentami potwierdzającymi wykazane projekty lub usługi;
•
Szczegółowy program zaplanowanych w ramach projektu działań (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr IV do Wytycznych dla Wnioskodawców) - oryginał;
•
Raport z diagnozy potrzeb rozwojowych w przypadku projektów, o których mowa w pkt
2.2.2.5.2 Wytycznych - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
•
Życiorys zawodowy Opiekuna Merytorycznego Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w
projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr V do Wytycznych) - oryginał;
•
Zestawienie kadry merytorycznej zaangażowanej w realizację projektu (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr VI do Wytycznych) – oryginał;
•
Życiorysy zawodowe kadry merytorycznej wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr VII i IX do Wytycznych) – oryginał;
•
Życiorys zawodowy Kierownika Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr VIII do Wytycznych) - oryginał;
Załączniki do wniosku c.d.
•
Oświadczenie Wnioskodawcy i Partnera/ów o kwalifikacji VAT (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr X do Wytycznych) – oryginał;
•
Budżet projektu/Harmonogram realizacji projektu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
XI do Wytycznych) -oryginał;
•
Harmonogram płatności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr XVI do Wytycznych) oryginał;
•
Dokumenty Wnioskodawcy dotyczące wysokości udzielonej mu pomoc de minimis w
bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymał – kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem lub oryginał w przypadku oświadczenia. W przypadku
wniosków partnerskich dokumenty te zobowiązany jest złożyć tylko Lider projektu;
Załączniki do wniosku c.d.
• Dokumenty Wnioskodawcy dotyczące wysokości każdej innej pomocy publicznej, jaką
otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma
być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis lub oświadczenie, że takiej pomocy nie
otrzymał – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginał w przypadku
oświadczenia. W przypadku wniosków partnerskich dokumenty te zobowiązany jest złożyć
tylko Lider projektu;
• Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w
celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z
1.10.2004) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr XVIII do niniejszych Wytycznych –
oryginał. W przypadku wniosków partnerskich dokumenty te zobowiązany jest złożyć tylko
Lider projektu.
Nadanie numeru referencyjnego
•
W terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do PARP
•
Numery referencyjne będą nadawane w kolejności wpływania wniosków do
PARP
•
Nadany nr referencyjny obowiązuje przez cały okres trwania konkursu
•
W każdym piśmie kierowanym do PARP należy powoływać się na numer
referencyjny wniosku
Ocena formalna
•
Ocena dokonywana jest przez pracowników Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich w
PARP
-
Weryfikacja na podstawie Karty oceny formalnej
-
Ocena formalna wniosku - maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku
-
Ocena 0/1 – wniosek nie spełniający kryteriów kwalifikacyjnych (pkt 3 Karty oceny
formalnej ) podlega odrzuceniu
-
Możliwość uzupełniania braków formalnych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania wezwania
-
Brak możliwości uzupełniania dokumentów potwierdzających doświadczenie
Wnioskodawcy lub Partnera/ów
Ocena formalna – odrzucenie wniosku
•
Wnioskodawca nie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Wniosek podlega
odrzuceniu na etapie oceny formalnej w przypadku, gdy co najmniej jeden z Partnerów
nie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie.
•
Wnioskodawca nie posiada wymaganego doświadczenia, potwierdzonego odpowiednimi
dokumentami.
•
Wnioskodawca nie posiada potencjału technicznego niezbędnego (adekwatnego) do
realizacji zaplanowanych działań.
•
Wnioskodawca nie posiada wymaganej kondycji finansowej, niezbędnej do realizacji
projektu.
•
Personel merytoryczny i administracyjny zaangażowany w realizację projektu nie spełnia
wymagań określonych w Wytycznych.
•
Okres realizacji Projektu wykracza poza ramy czasowe określone w Wytycznych.
•
Złożony Projekt nie jest odpowiedzią na konkurs.
Wynik oceny formalnej
W ciągu 30 dni kalendarzowych
informacja o konieczności dokonania
poprawek lub uzupełnień
W ciągu 30 dni kalendarzowych
informacja o przekazaniu wniosku do
oceny merytorycznej
W ciągu 30 dni kalendarzowych
informacja o odrzuceniu wniosku z
podaniem przyczyny
Ocena merytoryczna
•
Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP)
•
Ocena dokonywana jest na podstawie Karty oceny merytorycznej
•
Skład KOP: Przewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie Oceniający
•
Członkami Oceniającymi mogą być: pracownicy PARP, asesorzy zewnętrzni
wyłonieni w drodze konkursu
•
Każdy wniosek oceniany jest przez dwie osoby
•
Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej – minimalnie 30 dni
kalendarzowych od daty poinformowania Wnioskodawców o wynikach oceny
formalnej
Ocena merytoryczna c.d.
•
Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów
•
Punkty preferencyjne - maksymalnie 20
•
Projekt jest rekomendowany do udzielenia wsparcia, gdy:
•

uzyska co najmniej 70 pkt ogółem

uzyska co najmniej 70% pkt w każdej kategorii
W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek
kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego
•
Lista rankingowa projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia
•
Publikacja listy rankingowej – niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu z oceny przez
Prezesa/Zastępcę Prezesa PARP
•
W terminie 10 dni kalendarzowych od akceptacji listy rankingowej Wnioskodawca
otrzyma pisemną informację o ostatecznym wyniku oceny (przyjęciu wniosku do realizacji
lub odrzuceniu z podaniem przyczyny)
Negocjacje budżetu
•
W terminie 10 dni kalendarzowych od publikacji listy rankingowej Wnioskodawca
otrzyma pisemną informację o

rozpoczęciu negocjacji ostatecznej kwoty wsparcia i ostatecznego kształtu budżetu,

przyjęciu wniosku do realizacji bez konieczności negocjacji ostatecznej kwoty
wsparcia,

•
odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny.
Ostateczna wysokość wsparcia oraz ostateczny kształt budżetu stanowią przedmiot
negocjacji podejmowanych na podstawie rekomendacji członków KOP (zapisy w karcie
oceny merytorycznej wniosku) przez Dyrektora Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich z
zastrzeżeniem, iż Wnioskodawca ma tylko dwukrotną możliwość odniesienia się do
propozycji PARP.
•
W przypadku braku porozumienia w kwestii ostatecznej wysokości wsparcia oraz
ostatecznego kształtu budżetu i braku akceptacji proponowanej kwoty wsparcia przez
Wnioskodawcę, PARP ma prawo cofnąć decyzję o rekomendowaniu projektu do
udzielenia wsparcia.
•
Wsparcie będzie przyznawane do momentu wykorzystania alokacji (30 mln PLN)
Podpisanie umowy
Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy:
•
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez
Wnioskodawcę (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem
otrzymania pisma o przyznaniu wsparcia)
•
zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu
Skarbowego (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem otrzymania
pisma o przyznaniu wsparcia)
•
prawidłowo wypełniony formularz identyfikacji finansowej – dane dotyczące
konta Projektu– formularz powinien być potwierdzony przez bank prowadzący
rachunek oraz podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez
osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem
Procedura odwoławcza – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
•
Instytucja właściwa do rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy - Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
•
Rezerwa finansową - 5% wartości środków dostępnych w ramach alokacji na II konkurs
(tj. 1 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na ewentualne wnioski o ponowne rozpatrzenie
sprawy składane przez Wnioskodawców.
•
W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku
zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca może wystąpić
na piśmie do PARP o ponowne rozpatrzenie sprawy.
•
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać zarzuty wobec
prawidłowości przeprowadzonej oceny.
•
PARP rozpatruje wniosek w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy.
Procedura odwoławcza – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy c.d.
•
PARP rozpatrując wniosek jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez
Wnioskodawcę.
•
Rezerwa będzie dostępna jedynie dla tych projektów, które w wyniku ponownego
rozpatrzenia sprawy zostaną przywrócone do oceny na danym etapie, a następnie w
wyniku oceny merytorycznej uzyskają ostateczną punktację z oceny wniosku nie
mniejszą niż punktacja przydzielona wnioskowi, który został umieszczony na liście
rankingowej na ostatnim miejscu umożliwiającym rekomendowanie go do udzielenia
wsparcia. (Przykład: wsparcie otrzymują wnioski, które uzyskały 70 pkt i więcej.
Odwołanie od wyników oceny merytorycznej złożyło dwóch Wnioskodawców, w efekcie
ich wnioski zostały ponownie ocenione i jeden dostał 75 pkt, a drugi 69 pkt. Wsparcie
otrzyma Wnioskodawca, którego wniosek uzyskał 75 pkt).
•
Wnioski przywrócone w wyniku procedury odwoławczej i uzyskujące punktację
umożliwiające rekomendowanie do zawarcia umowy otrzymują wsparcie do momentu
wyczerpania środków w ramach 5% rezerwy.
Dziękuję za uwagę!
Urszula Golec
Kierownik Sekcji Kontraktowania
Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
Kontakt:
[email protected]
[email protected]
Download