Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go - POIR

advertisement
2016
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw
Cel i zakres poddziałania 3.3.3 POIR
„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
– Go to Brand”
oraz warunki uzyskania dofinansowania
Małgorzata Owieśniak
Warszawa, czerwiec 2016 r.
CEL PODDZIAŁANIA 3.3.3 POIR
Celem
realizacji
poddziałania
jest
udzielenie
wsparcia
przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji,
w celu promowania polskich marek produktowych oraz promowania
Marki Polskiej Gospodarki.
Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na branże
o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym
oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne.
MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI
koncepcja wizualizacji związana z promocją polskiej gospodarki,
określająca między innymi atrybuty Marki
oraz system identyfikacji wizualnej,
do stosowania której zobowiązany jest wnioskodawca
uczestniczący w branżowych programach promocji,
zawarta w Księdze Marki Polskiej Gospodarki
dostępnej na stronie internetowej www.mr.gov.pl
PODSTAWA PRAWNA UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
• rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
i
Rozwoju
z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 (Dz. U. poz. 1027)
• ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2016 r., poz. 217)
• ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016 r., poz. 359)
PODSTAWOWE DOKUMENTY (1)
-
Regulamin konkursu wraz z załącznikami określa:
przedmiot konkursu i cel poddziałania;
rodzaje pomocy publicznej oraz intensywność wsparcia;
rodzaje i limity kosztów kwalifikowalnych;
zakres działań promocyjnych;
zasady składania wniosku o dofinansowanie;
zasady oceny projektów;
procedurę odwoławczą;
kryteria wyboru projektów;
wzory dokumentów:
wniosek, instrukcja, oświadczenie o złożeniu wniosku,
umowa, lista dokumentów przed podpisaniem umowy.
PODSTAWOWE DOKUMENTY (2)
Branżowy program promocji określa:
- zakres działalności gospodarczej przedsiębiorców,
do których skierowany jest program branżowy – kody PKD;
- wykaz pozaunijnych rynków perspektywicznych;
- zakres działań obligatoryjnych, w tym listę targów
oraz minimalne wymagania dotyczące działań promocyjnych;
- zakres działań fakultatywnych
oraz minimalne wymagania dotyczące tych działań;
- zakres działań promocyjnych dotyczących całej branży.
BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI
SPRZĘT MEDYCZNY
KOSMETYKI
IT / ICT
JACHTY I ŁODZIE
MEBLE
POLSKIE SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE
SEKTOR USŁUG PROZDROWOTNYCH
PODMIOTY UPRAWNIONE
DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP
posiadający status MSP
PRZEDSIĘBIORCY
niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie
prowadzący działalność gospodarczą określoną w programie
promocji
posiadający produkt konkurencyjny względem produktów z tej
samej branży występujących na rynku międzynarodowym
-
premiowani:
- prowadzący działalność eksportową w okresie 2 ostatnich lat;
- prowadzący działalność B+R lub wdrażający wyniki prac B+R
w okresie 3 ostatnich lat;
- posiadający produkt cechujący się wysokim stopniem
nasycenia wiedzą (klasyfikacja EUROSTAT - na podstawie
rodzajów działalności).
RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU (1)
PROJEKTY
zgodne z zakresem poddziałania oraz programem promocji
zgodne (posiadające co najmniej neutralny wpływ) z zasadami
horyzontalnymi - art. 7 i 8 rozporządzenia 1303/2013
dotyczące
rodzajów
działalności
niewykluczonych
z możliwości uzyskania wsparcia i zgodnych z programem
promocji
realizowane w okresie zgodnym z zasadami poddziałania
oraz programu promocji
OKRES REALIZACJI PROEJKTU
RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU (2)
musi się mieścić w ramach czasowych poddziałania
oraz być zgodny z ramami czasowymi programu promocji
(do 30 czerwca 2019 r.)
może rozpocząć się dopiero po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie (za rozpoczęcie prac nie uważa się
poniesienia kosztów rezerwacji miejsca wystawowego
na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach
oraz wpisu do katalogu targowego)
nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności wydatków w ramach POIR 2014-2020,
czyli zakończyć się później niż 31 grudnia 2023 r.
KWOTY WYDATKÓW ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
wydatki
kwalifikowalne
• maksymalna łączna wartość wydatków
kwalifikowalnych w projekcie - 1 mln zł
• maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
intensywność
wsparcia
1) w przypadku wyboru formy dofinansowania z
udziałem środków z pomocy publicznej
- 50% (bez względu na status wnioskodawcy);
2) w przypadku wyboru formy dofinansowania jedynie w
postaci pomocy de minimis
- 60% dla średniego przedsiębiorstwa
- 75% dla małego przedsiębiorstwa
- 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
- 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw
WYDATKI KWALIFIKOWALNE - RODZAJE (1)
Główne rodzaje wydatków:
- koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska
wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych
targach lub danej wystawie (pomoc publiczna –
rozdział 11 rozporządzenia POIR; rozporządzenie
Komisji (UE) nr 651/2014)
alternatywnie
- koszty organizacji stoiska wystawowego na targach
lub wystawie (pomoc de minimis – rozdział 13
rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr
1407/2013)
WYDATKI KWALIFIKOWALNE - RODZAJE (2)
Dodatkowe rodzaje wydatków:
-
koszty
podróży
służbowych
pracowników
przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach
gospodarczych lub programie wspierającym rozwój
na
rynkach
zagranicznych
w
zakresie
i według stawek określonych w przepisach
w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju
-
koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów
w związku z udziałem w targach i misjach
gospodarczych
WYDATKI KWALIFIKOWALNE - RODZAJE (3)
Dodatkowe rodzaje wydatków:
-
-
-
koszty
rezerwacji
miejsca
wystawowego
na targach, opłaty rejestracyjnej za udział
w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku
koszty reklamy w mediach targowych
koszty udziału w seminariach, kongresach
i konferencjach
koszty
organizacji
pokazów,
prezentacji
i degustacji produktów w zakresie promocji marki
produktowej
koszty informacyjno-promocyjne projektu
WYDATKI KWALIFIKOWALNE - RODZAJE (4)
Dodatkowe rodzaje wydatków:
-
koszty
usługi
doradczej
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
dotyczącej
-
koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia
przedsiębiorcy;
-
koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia
dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.
WYDATKI KWALIFIKOWALNE - LIMITY (1)
koszty usługi doradczej dotyczącej
umiędzynarodowienia
przedsiębiorcy
<= 5%
wartości kosztów
kwalifikowalnych
koszty szkolenia w zakresie
umiędzynarodowienia
przedsiębiorcy
<= 2%
wartości kosztów
kwalifikowalnych
1. Muszą dotyczyć krajów perspektywicznych
2. Wnioskodawca w ramach projektu musi brać udział w targach
odbywających się na terenie tych krajów
WYDATKI KWALIFIKOWALNE - LIMITY (2)
koszty podróży
służbowych
pracowników
przedsiębiorcy
koszty transportu
i ubezpieczenia
osób i eksponatów
<= 60% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
UDZIAŁ W TARGACH
ELEMENTY SKŁADOWE
DZIAŁANIA PROMOCYJNE - TARGI
działania związane z organizacją i przeprowadzeniem
udziału wnioskodawcy w targach w charakterze wystawcy
organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub
potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B
i spotkaniach matchmakingowych
organizacja
dla
kontrahentów
lub
potencjalnych
kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów
PRZYKŁADOWA ARANŻACJA
NARODOWEGO STOISKA INFORMACYJNEGO
DZIAŁANIA PROMOCYJNE - WYJAZDOWE MISJE GOSPODARCZE
UDZIAŁ W MISJACH
ELEMENTY SKŁADOWE
organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami,
w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych
wizyty w przedsiębiorstwach kontrahentów
wizyty
w
roli
zwiedzającego
targowo-wystawienniczych
organizacja dla kontrahentów
i degustacji produktów
na
pokazów,
imprezach
prezentacji
organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami
instytucji i organizacji branżowych
organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami
ORGANIZACJA MISJI
ELEMENTY SKŁADOWE
DZIAŁANIA PROMOCYJNE - PRZYJAZDOWE MISJE GOSPODARCZE
organizacja dla uczestników misji przyjazdowej pokazów,
prezentacji i degustacji produktów
organizacja i przeprowadzenie wizyt w przedsiębiorstwie
wnioskodawcy dla uczestników misji przyjazdowej
organizacja
i
przeprowadzenie
wizyt
dla dealerów, kontrahentów lub dziennikarzy
studyjnych
UDZIAŁ W SEMINARIACH,
KONGRESACH I KONFERENCJACH
ELEMENTY SKŁADOWE
DZIAŁANIA PROMOCYJNE - SEMINARIA, KONGRESY, KONFERENCJE
działania związane z organizacją i przeprowadzeniem
udziału wnioskodawcy w seminarium, kongresie
lub konferencji
organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami
lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach
B2B i spotkaniach matchmakingowych
organizacja dla kontrahentów lub
kontrahentów pokazów, prezentacji
produktów
potencjalnych
i degustacji
OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR WNIOSKÓW
I konkurs w 2016 roku
Ogłoszenie konkursu: 16 maja 2016 r.
Nabór wniosków o dofinansowanie:
od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r.
Alokacja na konkurs: 100 mln zł
Kwota środków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów
zlokalizowanych w województwie
mazowieckim wynosi 10 000 000 zł
zlokalizowanych w województwach innych niż
mazowieckie wynosi 90 000 000 zł
SKŁADANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
złożenie wniosku
w Generatorze Wniosków
dostępnym na stronie internetowej PARP
w terminie trwania naboru
formalne potwierdzenie złożenia wniosku
w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
skan oświadczenia załączony w Generatorze Wniosków
oryginał oświadczenia jest przesyłany do PARP
ETAPY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Ocena formalna:
- dokonywana w oparciu o kryteria formalne
- w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia naboru
wniosków
Ocena merytoryczna:
- dokonywana
merytoryczne
w
oparciu
o
kryteria
- w ciągu 30 dni od dnia opublikowania listy
projektów spełniających kryteria formalne
i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Rozstrzygnięcie konkursu:
- w terminie 3 miesięcy od dnia zamknięcia
naboru wniosków o dofinansowanie
- następuje w wyniku zatwierdzenia listy
ocenionych projektów z przyznanymi
ocenami
i
wyróżnieniem
projektów
wybranych do dofinansowania
OCENA FORMALNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
OCENA POZYTYWNA
OCENA NEGATYWNA
skierowanie projektu do oceny
merytorycznej
spełnienie wszystkich kryteriów
formalnych
odrzucenie projektu
Projekt umieszczony na liście projektów
spełniających kryteria formalne
i zakwalifikowanych do oceny
merytorycznej
Informacja o wyniku oceny formalnej
przekazywana na adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku
niespełnienie któregokolwiek
z kryteriów formalnych
Informacja o wyniku oceny formalnej
przekazywana na adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku
przekazywana w formie pisemnej
zawierająca pouczenie o możliwości
wniesienia protestu
OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
PROJEKT WYBRANY
DO DOFINANSOWANIA
PROJEKT NIEWYBRANY
DO DOFINANSOWANIA
spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał
wymaganą liczbę punktów
(co najmniej 5 na 10 pkt)
spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał
wymaganą liczbę punktów, jednak dostępna
alokacja w ramach konkursu nie pozwala
na jego dofinansowanie (z ewentualnym
uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających)
alokacja dostępna w ramach konkursu
pozwala na wybranie go do dofinansowania
(z ewentualnym uwzględnieniem kryteriów
rozstrzygających)
nie spełnił kryteriów wyboru projektów
lub nie uzyskał wymaganej liczby punktów
lista ocenionych projektów zawierająca przyznane oceny
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
informacja o wyniku oceny projektu
zawierająca uzasadnienie oceny oraz liczbę uzyskanych punktów
zawierająca pouczenie o możliwości wniesienia protestu – w przypadku oceny negatywnej
ELEMENTY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (1)
uzupełnianie braków formalnych
i poprawianie oczywistych omyłek
 możliwe na każdym etapie konkursu
 dokonywane w terminie 7 dni od dnia wysłania wezwania
na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy
 dokonywane jednokrotnie w zakresie określonym
w wezwaniu wynikającym z Regulaminu konkursu
 nieprowadzące do istotnej modyfikacji
 dokonywane pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu
do oceny lub do dalszej oceny
 potwierdzone w terminie 2 dni roboczych złożeniem skanu
oświadczenia w Generatorze Wniosków
ELEMENTY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (2)
składanie dodatkowych informacji lub dokumentów
 dokonywane na podstawie wezwania wysłanego
na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy
 dokonywane w sposób wskazany w wezwaniu
(zazwyczaj za pośrednictwem Generatora Wniosków)
 dokonywane w terminie 3 dni roboczych
od dnia wysłania wezwania przez PARP
 przesłane informacje i dokumenty
stają się częścią dokumentacji aplikacyjnej
 brak przekazania informacji i dokumentów w terminie
– ocena dokonywana na podstawie dotychczasowych informacji
ELEMENTY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (3)
rekomendowanie zmiany kosztów kwalifikowalnych
OCENA NEGATYWNA
 rekomendacja zmiany kosztów wynosząca >=15%
kwoty kosztów kwalifikowalnych
 brak zgody wnioskodawcy na dokonanie zmian
 kryterium „wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne”
uznane za niespełnione
OCENA POZYTYWNA
 rekomendacja zmiany kosztów wynosząca <15%
kwoty kosztów kwalifikowalnych
 wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na skorygowanie budżetu projektu
 zgoda wyrażona w terminie 3 dni od dnia wysłania wezwania
 zgoda wyrażona przez wysłanie drogą elektroniczną skanu pisma
 kryterium „wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne”
uznane za spełnione
 skorygowany wniosek złożony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
KRYTERIA FORMALNE (1)
WNIOSKODAWCA - ocena 0-1
 wnioskodawca
wykluczeniu
z
o dofinansowanie
 wnioskodawca jest zarejestrowany
i prowadzi działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
 kwalifikowalność
wnioskodawcy
w ramach poddziałania (status MSP)
nie
podlega
ubiegania
się
KRYTERIA FORMALNE (2)





PROJEKT - ocena 0-1
realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR
przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie
wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami
finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania
projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi
wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1303/2013
(Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
oraz
zasady
równości
szans
kobiet
i
mężczyzn;
Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach
unijnych na lata 2014-2020 – www.power.gov.pl)
KRYTERIA FORMALNE (3)
SPECYFICZNE - ocena 0-1
 zgodność okresu realizacji projektu
z ramami czasowymi programu promocji
 przedmiot projektu dotyczy
rodzajów działalności określonych
w wybranym programie promocji
KRYTERIA MERYTORYCZNE (1)
KONIECZNE DO SPEŁNIENIA – ocena 0-1
 Projekt jest zgodny z zakresem i celem
działania, a cel projektu
jest uzasadniony i racjonalny
 Produkt będący przedmiotem eksportu
jest konkurencyjny względem produktów
z tej samej branży występujących
na rynku międzynarodowym (co najmniej 1 produkt)
 Wydatki kwalifikowalne
są uzasadnione i racjonalne
 Wskaźniki projektu
są obiektywnie weryfikowalne,
odzwierciedlają założone cele projektu,
adekwatne do projektu
KRYTERIA MERYTORYCZNE (2)
FAKULTATYWNE - ocena 0-1
 wnioskodawca prowadził samodzielną
działalność badawczo-rozwojową
w okresie 3 lat poprzedzających rok
złożenia wniosku o dofinansowanie
lub wdrażał wyniki przeprowadzonych
samodzielnie, zleconych lub zakupionych
prac badawczo-rozwojowych zakończonych
nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie
KRYTERIA MERYTORYCZNE (3)
FAKULTATYWNE - ocena 0; 1; 2; 3
 wnioskodawca na dzień składania
wniosku o dofinansowanie
prowadzi działalność eksportową
• działalność eksportowa >= 2 ostatnie zamknięte
lata obrachunkowe + w każdym roku udział
przychodów z eksportu wynosi:
>=25% - 3 punkty
<25% i >=10% - 2 punkty
<10% - 1 punkt
• działalność eksportowa < 2 ostatnie zamknięte
lata obrachunkowe – 0 punktów
KRYTERIA MERYTORYCZNE (4)
FAKULTATYWNE - ocena 0; 1; 2
 produkty
będące
przedmiotem
eksportu cechuje wysoki stopień
nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją
technologii
według
EUROSTAT
na podstawie rodzajów działalności
wytwórczej i usługowej
• produkt będący przedmiotem eksportu
zalicza się do technologii z zakresu wysokich
lub do zaawansowanych technologicznie
i wiedzochłonnych usług – 2 punkty
• produkt będący przedmiotem eksportu
zalicza się do technologii z zakresu
średnio-wysokich – 1 punkt
• do żadnej z powyższych – 0 punktów.
KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE
I STOPNIA
Udział wydatków na działalność B+R
w działalności gospodarczej Wnioskodawcy
w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych
 określany na podstawie dokumentacji potwierdzającej poniesienie
wydatków na działalność B+R tj. dokumentacji księgowej, sprawozdań
finansowych,
złożonego
w
GUS
formularza
PNT-01
– Sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej (B+R)
 im wyższy procentowy wskaźnik, tym wyższe miejsce na liście rankingowej
w przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów
na etapie oceny merytorycznej
KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE
II STOPNIA
Liczba zamkniętych lat obrachunkowych,
w trakcie których Wnioskodawca
prowadził działalność eksportową
 określana na podstawie dokumentacji potwierdzającej prowadzenie
działalności eksportowej tj. dokumentacji księgowej oraz sprawozdań
finansowych
 pierwszeństwo na liście rankingowej otrzymują projekty, których
wnioskodawcy dłużej tj. przez większą liczbę zamkniętych lat
obrachunkowych prowadzili działalność eksportową
 im większa liczba lat, tym wyższe miejsce na liście rankingowej w przypadku
projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów na etapie oceny
merytorycznej i posiadają taką samą wartość kryterium rozstrzygającego
I stopnia
PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
PRZESŁANKI
projekt został umieszczony na zatwierdzonej liście projektów
wybranych do dofinansowania
wnioskodawca dostarczył w terminie wszystkie dokumenty,
do których był wzywany (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu)
weryfikacja dokumentów nie wskazuje na brak prawnej
możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
projekt spełnia wszystkie kryteria,
na podstawie których został wybrany do dofinansowania
PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW
Projekt jest zrealizowany, jeśli beneficjent
wykonał i udokumentował w sposób określony w umowie
pełny zakres rzeczowo-finansowy projektu,
osiągnął założone cele i wskaźniki projektu
określone we wniosku o dofinansowanie
oraz złożył wniosek o płatność końcową
Realizacja projektu musi być zgodna
z zapisami umowy o dofinansowanie,
w tym między innymi z wnioskiem o dofinansowanie
oraz branżowym programem promocji
WYPŁATA DOFINANSOWANIA (1)
WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
składane za pośrednictwem systemu SL2014
składane zgodnie z harmonogramem płatności
składane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
składane nie później niż w dniu zakończenia okresu
kwalifikowalności kosztów – dot. wniosku o płatność końcową
dotyczące wypłaty dofinansowania w formie
zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych
zawierające część sprawozdawczą
opisującą przebieg projektu oraz raportowanie ze wskaźników
WYPŁATA DOFINANSOWANIA (2)
płatność
pośrednia
<=90%
zaliczka
<=40%
płatność
końcowa
100%
ZABEZPIECZENIE UMOWY
ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWE
ustanawiane na okres realizacji projektu
i 3 lat od dnia jego zakończenia
WEKSEL IN BLANCO + DEKLARACJA WEKSLOWA
ZABEZPIECZENIE DODATKOWE
ustanawiane na okres realizacji projektu
(wypłata zaliczki, żądanie Instytucji Pośredniczącej)
PORĘCZENIE
bankowe
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
funduszu poręczeniowego
GWARANCJA
bankowa
ubezpieczeniowa
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
 zasada przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów
- art. 6c ustawy o PARP
 zasady dotyczące sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału
w
postępowaniu,
sposobu
opisu
przedmiotu
zamówienia,
określenia
kryteriów
oceny
ofert
i
terminu
ich
składnia
- (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020)
 zasada konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5 wytycznych
horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności oraz zasada rozeznania rynku,
w przypadkach, o których mowa w podrozdziale 4.3 wytycznych POIR
- publikacja na stronie internetowej zapytania ofertowego i informacji o wyniku
postępowania www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia
wnioskodawców i beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420
(https://lsi1420.parp.gov.pl/); publikacja zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE
- wartość zamówienia jest równa lub wyższa, niż próg określony w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp
PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU (1)
 informowanie opinii publicznej o fakcie otrzymania
dofinansowania na realizację projektu ze środków POIR
zasady informacji i promocji projektu określone
w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”
opublikowanym na stronie internetowej
www.poir.gov.pl
 stosowanie wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki
w szczególności na stoiskach wystawienniczych,
w formie jednolitych elementów dekoracyjnych
tj. panelu promocyjnego MPG,
zgodnie z projektem udostępnionym na stronie internetowej
www.mr.gov.pl
PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU (2)
Szczegółowe informacje
Odwiedź i zarejestruj się!
Portal Promocji Eksportu
www.poir.parp.gov.pl
www.trade.gov.pl
Dowiedz się w Centrum pomocy PARP!
Formularz kontaktowy
www.poir.parp.gov.pl
Informatorium:
- adres poczty elektronicznej: [email protected]
- telefon numer 22 432 89 91 (92, 93)
Download