Zgoda współmałżonka wnioskodawcy

advertisement
ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY NA
PRZYZNANIE LIMITU KREDYTOWEGO
Wyrażam zgodę na wydanie mojemu współmałżonkowi
, karty kredytowej
Imię i nazwisko Wnioskodawcy
z limitem kredytowym w wysokości:
złotych
Dane osobowe współmałżonka Wnioskodawcy:
1.
Imię/Imiona
2.
Nazwisko
3.
PESEL
4.
Dokument stwierdzający tożsamość:
dowód osobisty
paszport
karta pobytu
Seria i numer
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1.
administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515
Warszawa,
2.
dane zbierane są w związku ze świadczonymi przez Bank usługami i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Banku,
3.
zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo
bankowe,
4.
przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,
5.
podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Data
podpis Współmałżonka Wnioskodawcy
(składany w obecności pracownika działającego w
imieniu PKO BP SA albo poświadczony notarialnie )
Download