Prezentacja ze spotkania - POPW

advertisement
2016
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Nabór wniosków do poddziałania 1.3.1
„Wdrażanie innowacji przez MŚP”
WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
Cel poddziałania 1.3.1 PO PW
Zwiększenie potencjału MŚP działających
w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych
w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych.
Realizacja celu możliwa jest dzięki wsparciu tworzenia
innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.
MŚP
WYNIKI
PRAC
B+R
INNOWACJA
PRODUKTOWA
Podstawy prawne udzielania dofinansowania
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1007);
 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
 ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359).
Adresaci – dla kogo wsparcie?
Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu
na jego formę prawną. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06. 2014 r., str. 1), zwane „rozporządzeniem KE nr 651/2014”.
„MŚP” (mikro, małe, średnie)
przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa
w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014
MŚP - rozporządzenie KE nr 651/2014
Zatrudnienie
Obroty
Suma
bilansowa
mikro
małe
średnie
mniej niż 10
mniej niż 50
mniej niż 250
< 2 mln EUR
< 10 mln EUR
< 50 mln EUR
lub
lub
lub
< 2 mln EUR
< 10 mln EUR
< 43 mln EUR
samodzielne
partnerskie
kwalifikator.een.org.pl
powiązane
MŚP – warunki programowe
 działalność gospodarcza na terytorium Rzeczypospolitej
(potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru),
Polskiej
 zatrudnienie co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym
trwającym przynajmniej 12 miesięcy,
 przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej
w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających
rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie,
 przynależność od co najmniej 6 miesięcy (przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie) do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.
Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne
Działalność
w pokrewnych
sektorach
Minimum 5
przedsiębiorców
Koordynator
z siedzibą w RP
Członkowie z min 2 województw
w tym min 1 z Polski Wschodniej
Funkcjonuje
minimum 12 miesięcy
PROJEKT – wymagania i warunki
Realizowane na terytorium makroregionu
Polski Wschodniej województwa:
 lubelskie,
 podkarpackie,
 podlaskie,
 świętokrzyskie,
 warmińsko–mazurskie.
DECYDUJE MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU!
PROJEKT – wymagania i warunki
 prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju)
produktów (tj. wyrobów lub usług będących efektem projektu stworzonych
w wyniku wdrożenia wyników prac B+R)
 realizowane poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac
B+R, których wdrożenie pozwala na osiągnięcie celu projektu polegającego
na wprowadzeniu do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco
ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu
 koszt nabycia wyników prac B+R nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
PROJEKT – wymagania i warunki
WYNIKI
PRAC B+R
INNOWACJA
PRODUKTOWA
prawa do wyników
prac B+R lub umów
w sprawie zakupu
patentu, licencji, praw
majątkowych do
wyników prac B+R,
uprawniających do ich
wykorzystania
wprowadzenie wyrobu
lub usługi, które są
nowe lub znacząco
udoskonalone
w zakresie swoich cech
lub zastosowań
PROJEKT – wymagania i warunki
INWESTYCJA POCZĄTKOWA
art. 2 pkt 49 lit. a rozporządzenia KE nr 651/2014
inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe
lub wartości niematerialne i prawne
założenie nowego
zakładu
dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez
wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie
zwiększenie zdolności
produkcyjnej istniejącego
zakładu*
zasadnicza zmiana dotycząca
procesu produkcyjnego istniejącego
zakładu*
* nie dotyczy innowacji produktowej
i Poddziałania 1.3.1 PO PW
PROJEKT – okres realizacji
 nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
(efekt zachęty);
 nie może przekraczać 30 miesięcy;
 nie później niż 31 grudnia 2023 r. (końcowa data kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020).
PROJEKT – kategorie pomocy publicznej
Koszty
kwalifikowalne
RPI
Pomoc dla MŚP
regionalna pomoc
inwestycyjna
na wspieranie
innowacyjności
art. 13 i 14
rozporządzenia
KE nr 651/2014
art. 28
rozporządzenia
KE nr 651/2014
Regionalna Pomoc Inwestycyjna – koszty kwalifikowalne
•
nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego;
•
nabycie albo wytworzenie środków trwałych;
•
nabycie robót i materiałów budowlanych;
•
leasing nieruchomości lub środków trwałych innych niż nieruchomości
(szczegółowe zasady w Regulaminie Konkursu);
•
nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how
oraz inne prawa własności intelektualnej), niezbędnych do wdrożenia
własnych lub nabytych wyników prac B+R (szczegółowe zasady
w Regulaminie Konkursu).
Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności
– KOSZTY KWALIFIKOWALNE
• uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych
i prawnych;
• usługi doradcze związane z inwestycją w zakresie innowacji i usług
wsparcia innowacji, czyli:
wzornictwo, przygotowanie do wdrożenia, doradztwo techniczne związane
z wdrożeniem inwestycji, tj.: przygotowanie projektów technicznych,
dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac
dostosowawczych (Uwaga! z wyłączeniem projektu budowlanego) oraz
inne, o ile są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.
Limity dofinansowania i kosztów
LIMITY
KOSZTY
KWALIFIKOWALNE
min. 1 mln PLN
max 50 mln EUR
DOFINSOWANIE
MAX 7 mln PLN
1 wnioskodawca
1 projekt
Limity dofinansowania i kosztów
KOSZTY KWALIFIKOWALNE NIERUCHOMOŚCI I ROBÓT
BUDOWLANYCH
nabycie
nieruchomości
nabycie robót
i materiałów
budowlanych
nie więcej niż 1 mln PLN
oraz nie więcej niż 10%
kosztów kwalifikowalnych
leasing
nieruchomości
zabudowanych
i niezabudowanych
Limity dofinansowania i kosztów
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
nabycie wartości
niematerialnych
i prawnych
(patenty, licencje,
know-how oraz inne
prawa własności
intelektualnej)
do 10% łącznej
wartości kosztów
kwalifikowalnych
realizowanego
projektu
Poziom dofinansowania
Regionalna Pomoc Inwestycyjna
- koszty kwalifikowalne na realizację projektu w ramach
wydatków związanych z INWESTYCJĄ POCZĄTKOWĄ
Zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 –
2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878)
Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej
w województwach Polski Wschodniej:
 Lubelskie – 50%
 Podkarpackie – 50%
 Podlaskie – 50 %
 Świętokrzyskie – 35 %
 Warmińsko - Mazurskie – 50%
podwyższona o 20% (mikro, mały) albo 10% (średni).
DECYDUJE MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU!
Poziom dofinansowania
pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności
do 50% kosztów kwalifikowalnych
(uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych
i prawnych oraz zakup usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie
innowacji i usług wsparcia innowacji)
NIE JEST MOŻLIWE SFINANSOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO!
do 85% kosztów kwalifikowalnych
(zakup usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji
i usług wsparcia innowacji pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na
te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym
trzyletnim okresie)
Poziom dofinansowania
RPI
Rodzaj
pomocy
Regionalna
Pomoc
Inwestycyjna
Pomoc MŚP
na wsparcie
innowacji
SUMA
Innowacje
Wydatki ogółem
[PLN]
Wydatki
kwalifikowalne
[PLN]
max 7 mln PLN
%
Dofinansowanie
Dofinansowania
[PLN]
[PLN]
12 000 000,00
6 000 000,00
50,00%
2 000 000,00
1 000 000,00
50,00%
14 000 000,00
7 000 000,00
50,00%
14 760 000,00
14 760 000,00
KIEDY można złożyć wniosek o dofinansowanie?
alokacja na konkurs
środki EFRR 135 000 000 PLN
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE
od 30 czerwca 2016 r.
do 31 lipca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)
Ogłoszenie o konkursie
WWW.PARP.GOV.PL, zakładka Trwające Nabory
GDZIE można złożyć wniosek o dofinansowanie?
Generator Wniosków – www.parp.gov.pl
formalne potwierdzenie złożenia
wniosku
w ciągu 2 dni roboczych
od dnia złożenia wniosku
Generatorze Wniosków
oświadczenie złożone
w formie PISEMNEJ
(Poczta Polska, Kancelaria PARP)
oświadczenie złożone
w formie ELEKTRONICZNEJ
(ePUAP)
Ocena wniosku o dofinansowanie - TERMINY
Ocena formalna:
kryteria formalne (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu)
- do 30 dni od zamknięcia naboru
Ocena merytoryczna:
• Panel Ekspertów (spotkanie z wnioskodawcą),
• kryteria merytoryczne (załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu) - do 60 dni od opublikowania listy
projektów spełniających kryteria formalne
Rozstrzygnięcie konkursu:
• w terminie 100 dni od dnia zakończenia naboru,
• publikacja
wyników
na
stronie
PARP
- 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu
Ocena wniosku o dofinansowanie - FORMALNA
OCENA POZYTYWNA
spełnienie wszystkich kryteriów formalnych
(skierowanie projektu do oceny merytorycznej)
umieszczenie na liście projektów spełniających
kryteria formalne i zakwalifikowanych
do oceny merytorycznej
OCENA NEGATYWNA
niespełnienie któregokolwiek
z kryteriów formalnych
(odrzucenie projektu)
informacja o wyniku oceny formalnej
(przekazywana na adres poczty elektronicznej
wskazany we wniosku)
informacja o wyniku oceny formalnej
(przekazywana na adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku,
przekazywana w formie pisemnej,
pouczenie o możliwości wniesienia
protestu)
informacja o terminie posiedzenia Panelu
Ekspertów (przekazywana na adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem)
Uprawnienie Wnioskodawcy
do wniesienia PROTESTU
Ocena wniosku o dofinansowanie - MERYTORYCZNA
OCENA POZYTYWNA
 projekt
spełnił
kryteria
wyboru
projektów, otrzymał wymaganą liczbę
punktów, oraz
 alokacja konkursu pozwala na wybranie
projektu do dofinansowania.
Lista projektów, które spełniły kryteria
i uzyskały wymaganą liczbę punktów,
z wyróżnieniem projektów wybranych do
dofinansowania.
Informacja o wyniku oceny projektu
(uzasadnienie oceny oraz liczba
przyznanych punktów)
OCENA NEGATYWNA
 projekt nie spełnił kryteriów wyboru
lub nie otrzymał wymaganej liczby
punktów, albo
 spełnił kryteria wyboru projektów
i otrzymał wymaganą liczbę punktów,
ale alokacja konkursu nie pozwala na
jego dofinansowanie.
Informacja o wyniku oceny projektu
(uzasadnienie oceny, liczba przyznanych
punktów oraz pouczenie
o możliwości wniesienia protestu)
Uprawnienie Wnioskodawcy
do wniesienia PROTESTU
Weryfikacja wniosku o dofinansowanie
BRAKI FORMALNE I OCZYWISTE OMYŁKI

poprawa możliwa na każdym etapie konkursu,

na pisemnie wezwanie – termin 7 dni od dnia doręczenia wezwania,

tylko jeden raz na jedno wezwanie,

tylko zakres określony w wezwaniu,

zakres nie mający zasadniczego charakteru i dotyczący np. braku
wymaganego
załącznika,
nieczytelności
załączników,
braków
w podpisach;

zmiany nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku;

rygor pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (przerwanie oceny)
– brak możliwości wniesienia protestu.
Ocena wniosku o dofinansowanie
DODATKOWE INFORMACJE LUB DOKUMENTY
W przypadku, gdy do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów niezbędne
okaże się złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych informacji lub
dokumentów innych, niż wymienione we wniosku o dofinansowanie,
uzupełnienie dokonywane jest na wezwanie wysłane na adres poczty
elektronicznej wskazany we wniosku o dofinasowanie - termin 3 dni robocze
od dnia wysłania wezwania.
Przekazane informacje lub dokumenty stają się częścią dokumentacji
aplikacyjnej wnioskodawcy.
Brak przekazania przez wnioskodawcę informacji lub dokumentów
w wyznaczonym terminie powoduje, że ocena wniosku o dofinansowanie
prowadzona jest przez KOP na podstawie dostępnych informacji.
Ocena wniosku o dofinansowanie
OBNIŻENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH
Panel Ekspertów
rekomendacja obniżenia kosztów kwalifikowalnych projektu
równe lub więcej 25%
mniej niż 25%
zgoda
Wnioskodawcy
brak zgody
Wnioskodawcy
ocena pozytywna
OCENA NEGATYWNA
w zakresie kryterium
dotyczącego wydatków
przewidzianych w projekcie
KRYTERIUM I PROJEKTU
Umowa o dofinansowanie projektu
PRZESŁANKI ZAWARCIA UMOWY
1) projekt znalazł się na zatwierdzonej liście projektów wybranych do
dofinansowania;
2) Wnioskodawca dostarczył wszystkie wymagane dokumenty (lista
dokumentów w Załączniku nr 6 do Regulaminu);
3) weryfikacja wymaganych dokumentów (Załącznik nr 6 do Regulaminu),
nie wskaże na brak prawnej możliwości zawarcia umowy;
4) projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie, których został
wybrany do dofinansowania.
PRZESŁANKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE!
Umowa o dofinansowanie projektu
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY
Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu:
 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania PARP,
 ujęte w Załączniku nr 6 do Regulaminu, w szczególności (jeśli dotyczy):
‾ ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę;
‾ dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu, które
nie zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie.
W przypadku niedostarczenia dokumentów w tym terminie PARP może
odstąpić od zamiaru podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
BRAK MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY WARUNKOWEJ!
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej PARP
www.parp.gov.pl
Informatorium PARP
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00
pod numerami telefonów:
22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93
oraz
0 801 33 22 02 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne)
Pytania można zadawać również pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Download