PODDZIAŁANIE 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP

advertisement
Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wałbrzych, październik 2015 r.
PRZEDMIOT KONKURSU
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020
Oś priorytetowa 1 „PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE”
Działanie 1.5 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP”
Poddziałanie 1.5.2 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – ZIT AW”
Schemat 1.5.A „WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP”
Cel szczegółowy to zwiększone zastosowanie innowacji w
przedsiębiorstwach sektora MŚP.
W ramach działania realizowane będą projekty przyczyniające się do
rozwoju mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.
Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do
wprowadzenia:
• innowacji produktowej -oznaczającej wprowadzenie na rynek
przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub
znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w
odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowacji procesowej - oznaczającej wprowadzenie do praktyki w
przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod
produkcji lub dostawy;
Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej
Preferencje uzyskają projekty:
1. Realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu,
Zgodnie z dokumentem „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”,
do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą:
• branża chemiczna i farmaceutyczna;
• mobilność przestrzenna
• żywność wysokiej jakości
• surowce naturalne i wtórne
• produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
• technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
2. Wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.
WSPARCIEM OBJĘTE BĘDĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNE ZE STRATEGIĄ ZIT AW
ALOKACJA NA KONKURS
44.843.288,00 PLN
(10.575.000,00 EUR, kurs 4,2405)
Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 1.5.2
dostępne będzie na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW).
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN
WAŻNE TERMINY
Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) trwa
8 dni i rozpocznie się 30.11.2015r. o godz. 8.00 i zakończy 07.12.2015r. o godz. 15.00.
Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do IPAW w terminie do 31 stycznia 2018 roku
UWAGA! Beneficjenci chcący realizować projekty, w momencie aplikowania o środki, muszą dokonać wyboru
czy chcą korzystać z puli środków przeznaczonych na konkurs ogłaszany przez ZIT AW (w przypadku realizacji
projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej) czy z puli środków
przeznaczonych na konkurs horyzontalny ogłaszany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą
TYPY BENEFICJENTÓW
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące
typy beneficjentów:
• MŚP czyli mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
• zgrupowania i partnerstwa MŚP;
Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady
wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy partnerskiej)
reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej.
INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
INTENSYWNOŚĆ
WSPARCIA
• dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących
się do objęcia wsparciem;
• dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem;
Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej
25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub
zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego
publicznego wsparcia finansowego.
PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem określa załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu, są to między
innymi:
•
koszty personelu,
•
koszty zakupu/wynajmu aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (także koszty ich
dostawy, montażu i uruchomienia), pod warunkiem ujęcia ich w ewidencji księgowej.
•
koszty zakupu i dzierżawy budynków i gruntów (w przypadku wydatków lub kosztów budynków i gruntów
łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 10 % całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych
limit ten wynosi 15 %),
•
budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej nie przekraczająca 25%
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
•
koszty związane z leasingiem (tylko rata leasingowa związana ze spłatą kapitału bez części odsetkowej i
innych opłat),
•
koszty opłat finansowych, doradztwa i innych usług związanych wyłącznie z realizacją projektu,
•
koszty przygotowania dokumentacji projektu (biznes plan, studium wykonalności, dokumentacja
techniczna)
PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH
• Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku
maszynowego,
• Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości
zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
projektu,
• Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane,
• Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę,
modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia
działalności związanej z wynajmem,
• Wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego przekraczający
10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
PROCEDURA KONKURSOWA
ZŁOZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
FORMA SKŁADANIA WNIOSKOW
•
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków
o Dofinansowanie
•
Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie. Użycie opcji „złóż wniosek”
spowoduje wysłanie podpisanego wniosku do IPAW.
•
Wszelkie inne formy wniosku w postaci elektronicznej lub papierowej nie stanowią wniosku o
dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.
Zadania ZIT AW, a w szczególności:
•
w zakresie przeprowadzania naboru i oceny wniosków o dofinansowanie oraz
•
zawierania umów o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do
dofinansowania
wykonuje powołana w tym celu jednostka organizacyjna Gminy Wałbrzych tj. Instytucja Pośrednicząca
Aglomeracji Wałbrzyskiej - IPAW.
PLANOWANY TERMIN
od 30.11.2015r. o godz. 8.00 do 07.12.2015r. o godz. 15.00
Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o
dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak
uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpocząć się od 1 stycznia
2014 r.
Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o
dofinansowanie czyni to na własne ryzyko.
PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
WERYFIKACJA TECHNICZNA WNIOSKU (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI)
W ramach weryfikacji technicznej bada się czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami nie zawiera
braków formalnych lub oczywistych omyłek. W przypadku ich stwierdzenia Wnioskodawca wzywany jest do
jednokrotnego uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek.
Wnioski o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie weryfikację techniczną przekazywane są do Komisji
Oceny Projektów (KOP)
Komisja Oceny Projektów (KOP) składa się z pracowników Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz
niezależnych ekspertów wybranych z Wykazu Kandydatów na Ekspertów Instytucji Zarządzającej RPO WD.
OCENA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT AW
Ocena ta stanowi 50% liczby punktów możliwych do uzyskania na wszystkich etapach oceny projektu.
Podczas oceny przeprowadzana będzie weryfikacja projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT AW.
1.
Sprawdzany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w
Strategii ZIT AW,
2.
Weryfikowane będą wskaźniki brane pod uwagę przy tym kryterium:

wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach,

liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku,

liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy.
3.
Badany będzie komplementarny charakter projektu, czyli: czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym
projektem, które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego
naboru.
OCENA FORMALNA
Ocenie podlegają wyłącznie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności ze Strategią ZIT AW oraz
uzyskały wymagane minimum punktowe.
W ramach kryteriów oceny formalnej sprawdzane jest m. in.
• czy projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem przez Wnioskodawcę
wniosku o dofinansowanie (projekt zakończony zgodnie z art. 2 pkt 14 rozporządzenia ogólnego),
• czy Wnioskodawca (w tym wszyscy konsorcjanci) projektu nie jest wykluczony z możliwości otrzymania
dofinansowania,
• czy projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z typem projektów wskazanym w
regulaminie konkursu,
• czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać
objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 ust.2 rozporządzenia ogólnego, w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.
Weryfikacja ww. kryteriów odbywa się na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy/Konsorcjantów
lub zapisów wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
OCENA MERYTORYCZNA
Ocenę merytoryczną przeprowadzają eksperci wybrani z Wykazu Kandydatów na Ekspertów Instytucji Zarządzającej
RPO WD.
Ocenie podlegają wyłącznie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.
W skład kryteriów merytorycznych wyboru projektów wchodzą kryteria merytoryczne (ocena finansowo-ekonomiczna
projektu oraz ocena projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych), a także kryteria merytoryczne
specyficzne dla działania 1.5 RPO WD. W skład ww. kryteriów wchodzą kryteria obligatoryjne oraz punktowe.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Do dofinansowania wybrane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę punktów (w ramach dostępnej
alokacji przypadającej na konkurs), ale nie mniejszą niż 25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie
kryteriów merytorycznych specyficznych.
WSPARCIE DOTACYJNE W 2016 R. W RAMACH ZIT AW DLA MŚP
PODDZIAŁANIE 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW (planowany
termin ogłoszenia konkursu – wrzesień 2016 r.)
Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
(konkurs dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej
niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru)
Download