Prezentacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

advertisement
Najważniejsze zadania stojące przed miastami wojewódzkimi i ich
obszarami funkcjonalnymi do roku 2020 w kontekście szans i zagrożeń
związanych z nową perspektywą UE 2014-2020
Andrzej Brzozowy
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej, MIiR
10 kwietnia 2015 r.
1
DLACZEGO O MIASTACH?
w miastach koncentruje się potencjał
rozwojowy regionów
gospodarczy
społeczny
symboliczny
przestrzenny
EFEKT:
• powstawanie innowacji
technologicznych
i społecznych,
• tworzenie nowych wartości,
wzorów kulturowych
i stylów życia, które są
źródłem rozwoju.
Model gospodarki opartej na wiedzy
MOTORY ROZWOJU MIAST
działalności innowacyjne
i umiejętność adaptacji do nowych
warunków rozwoju
stałe generowanie impulsów rozwojowych
absorpcja innowacji
wykorzystanie potencjałów zlokalizowanych
w miastach
• firmy i sektory gospodarcze wytwarzające produkty eksportowe
• gałęzie przemysłu oparte na nowoczesnych technologiach
• usługi wspierające zmiany technologiczne i producentów wysokokonkurencyjnych
• rozwój badań naukowych i doskonalenie kadr
CO CZYNI MIASTO ATRAKCYJNYM?
wysoka jakość
funkcjonowania
atrakcyjność osiedleńcza
i inwestycyjna miast
dobrze rozwinięty system obsługi infrastrukturalnej
wysokiej jakości zarządzanie
dobrze rozwinie instytucje otoczenia biznesu
sposoby i formy zagospodarowania przestrzennego
efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich, kapitałowych
i naturalnych
produktywność firm i gospodarek
bogactwo miasta i regionu oraz zamożność i dobrobyt ich mieszkańców
STRATEGIA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
OLSZTYN
BIAŁYSTOK
LUBLIN
KIELCE
RZESZÓW
ROLA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
silny wpływ ośrodków regionalnych
na wojewódzkie rynki pracy
Odsetek dojeżdżających do miast wojewódzkich Polski Wschodniej
rzadko spada poniżej 25% pracujących w danym mieście.
1. Stworzenie atrakcyjnych
rynków pracy
2. Potrzeba poprawy dojazdu
KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
dokument określający planowane działania administracji rządowej
dotyczące polityki miejskiej, uwzględniający cele i kierunki określone
w średniookresowej STRATEGII ROZWOJU KRAJU oraz KRAJOWEJ STRATEGII
ROZWOJU REGIONALNEGO
Adresowana do wszystkich polskich miast niezależnie od ich wielkości
czy położenia.
Respektuje samodzielność samorządu terytorialnego.
Odnosi się bezpośrednio do horyzontu czasowego 2020 roku.
Wskazuje pożądane przez rząd kierunki rozwoju miast.
Koncentruje się na priorytetowych zagadnieniach.
Nawiązuje do strategicznych dokumentów rządowych.
Proponuje i postuluje rozwiązania, narzędzia i instrumenty.
Tworzy warunki dla integracji i koordynacji różnych polityk, programów
rozwoju.
KPM – ZOBOWIĄZANIA I ZALECENIA
jednostki
samorządu
terytorialnego
instytucje
rządowe
W ODNIESIENIU DO SAMORZĄDÓW KPM STANOWI
pożądany kierunek rozwoju i działań,
zbiór zaleceń,
preferowanych działań i przedsięwzięć, jakie
powinny podejmować samorządy,
płaszczyznę odniesienia dla miast w relacjach:
rząd – samorząd;
podmioty
należące do
sfery biznesu,
nauki oraz sfery
pozarządowej
ADRESACI
korporacje
samorządowe i
podmioty
reprezentujące
obszary
funkcjonalne
miast
mieszkańcy
miast
W ODNIESIENIU DO RESORTÓW I INNYCH INSTYTYCJI RZĄDOWYCH
zobowiązanie do wpisania się w swoich działaniach w wyznaczone
w KPM cele i kierunki działań,
mechanizm koordynacji wymiaru miejskiego w politykach
sektorowych.
CELE KPM
wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania
zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości
życia mieszkańców
MIASTO
ZWARTE I
ZRÓWNOWAŻONE
KONKURENCYJNE
SILNE
SPÓJNE
SPRAWNE
KPM – WĄTKI TEMATYCZNE
KPM – WĄTKI TEMATYCZNE
ROZWÓJ GOSPODARCZY
kompleksowy, realny pomysł na rozwój, powiązany z lokalnymi
potencjałami i jego konsekwentna realizacja (powiązanie atrakcyjności
gospodarczej miasta z demografią)
zidentyfikowanie i rozwijanie lokalnych specjalizacji wyznaczających
kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy, edukacji, technologii oraz
innowacji
zachęcanie przedsiębiorstw do poszukiwania i wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań
przegląd i wzmocnienie lokalnych instytucji otoczenia biznesu, zwłaszcza
w mniejszych miastach
dbanie o wizerunek i tożsamość miasta oraz promowanie go wśród
przedsiębiorców, inwestorów i turystów
KPM – WĄTKI TEMATYCZNE
ZARZĄDZANIE OBSZARAMI
MIEJSKIMI
współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych
zapewnienie spójności działań instytucji rządowych z kierunkami
wyznaczonymi przez KPM
przegląd i analiza regulacji i stanu faktycznego dot. finansów JST
integracja gminnych dokumentów o charakterze strategicznym
technologie w zarządzaniu miastem
„smart city”
KPM – WĄTKI TEMATYCZNE
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
budowa miasta otwartego na dialog
tworzenie odpowiedniego „klimatu” współdziałania: pełna, wczesna i
transparentna informacja, wola dyskusji i osiągania porozumienia ze
wszystkich stron, ukierunkowanie na potrzeby mieszkańców
priorytety: edukacja (nabywanie wiedzy o tym jak współpracować),
realna komunikacja, wspieranie oddolnej aktywności mieszkańców,
atrakcyjne i aktywizujące metody współpracy
i prowadzenia konsultacji społecznych, budowanie odpowiedzialności i
troski o dobro wspólne, ewaluacja i monitoring
KPM – WĄTKI TEMATYCZNE
TRANSPORT I MOBILNOŚĆ
MIEJSKA
zrównoważona mobilność miejska
zmiana zachowań komunikacyjnych – odwrócenie trendu rosnącego
korzystania z samochodu osobowego
nadawanie priorytetu komunikacji zbiorowej
integracja systemów transportowych, systemy zarządzania ruchem
ulicznym, inteligentne systemy transportowe
poprawa warunków dla przemieszczania się pieszo i rowerem
ograniczanie „transportochłonności” miast
relacje z ruchem dalekobieżnym
KPM – WĄTKI TEMATYCZNE
REWITALIZACJA
Narodowy Plan Rewitalizacji
przyjęcie przez Rząd założeń ustawy o rewitalizacji
rewitalizacja jako proces „szyty na miarę”, prowadzony na obszarach
najbardziej zdegradowanych, objętych programami rewitalizacji
kompleksowość, komplementarność, interdyscyplinarność,
integracja poszczególnych działań pomiędzy sobą i z innymi
politykami miejskimi
włączanie lokalnych społeczność i innych partnerów
działania związane z mieszkalnictwem
diagnoza - wizja - dobór działań - określenie źródeł finansowania
WYMIAR MIEJSKI W UMOWIE PARTNERSTWA
Obszary miejskie jako obszary koncentracji terytorialnej interwencji
(1) miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne
(2) miasta i dzielnice miast wymagających rewitalizacji
Szeroki katalog działań w programach krajowych i regionalnych
Podejście terytorialne szczególnie wzmocnione w RPO, POIŚ, POPW
Specjalne instrumenty wsparcia:
Min. 5% EFRR na wsparcie rozwoju miast wojewódzkich i
powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych przez
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
URBACT, JESSICA, Sieć Rozwoju Obszarów Miejskich,
Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
miejskiego
MIASTA W RPO 2014-2020
Główne kierunki interwencji wsparcia miast
przygotowanie terenów inwestycyjnych („brownfield”)
efektywność energetyczna oraz OZE
zrównoważony transport miejski
gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
poprawa stanu środowiska przyrodniczego
zintegrowana rewitalizacja - fizyczna + społeczna + gospodarcza
poprawa dostępu i jakości usług edukacyjnych
Cześć interwencji będzie realizowana w ramach:
Strategii ZIT - na podstawie art. 7 EFRR i 36 rozporządzenia
ogólnego, w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów
funkcjonalnych
MIASTA W POPW 2014-2020
Miasta wojewódzkie (i ich OF) – możliwe
obszary wsparcia:
promowanie transportu publicznego
niskoemisyjny transport
poprawa układów transportowych
POPW
–
ROZWÓJ
INNOWACYJNOŚCI
KONKURENCYJNOŚCI
I
Rozwój miast makroregionu i ich OF poprzez:
• wspieranie konkurencyjności i innowacyjności,
• rozwój dostępności komunikacyjnej ośrodków wojewódzkich.
Inwestycje w zrównoważony transport miejski:
• priorytetem jest obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach
miejskich - projekty będą musiały uwzględniać plany gospodarki niskoemisyjnej;
• inwestycje w transport miejski powinny przyczyniać się do osiągnięcia zrównoważonej
mobilności miejskiej,
• wszelkie podejmowane działania powinny zapewnić, że transport zbiorowy oraz
niezmotoryzowany będzie wybierany, jako podstawowy środek przemieszczania się;
• władze samorządowe i organizatorzy transportu powinni zadbać, aby skłonność
pasażerów do wykorzystania nowej oferty transportowej istotnie wzrosła
MIASTA W POIŚ 2014-2020
Miasta wojewódzkie (i ich OF) – możliwe
obszary wsparcia:
przygotowanie terenów inwestycyjnych („brownfield”)
efektywność energetyczna + OZE
kolej aglomeracyjna
realizacja strategii niskoemisyjnych
zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, energii i paliw
gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa
rozwijanie wybranych funkcji metropolitalnych
- kulturowych i symbolicznych
wybrane działania z zakresu infrastruktury społecznej
(ochrona zdrowia i rozwoju zasobów kultury)
STRATEGIA ZIT
Nowy instrument terytorialny miast wojewódzkich
i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów
likwidowanie barier rozwojowych
poprawa współpracy i integracji na OF miast
realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób
kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich OF
zwiększanie wpływu miast i ich OF na kształt
i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności
możliwość realizacji dużych, skomplikowanych projektów
ZIT na terenie miast wojewódzkich i ich OF będzie wdrażany obligatoryjnie
ZIT =
17 miast wojewódzkich + 7 miast regionalnych/subregionalnych
Podstawa udzielenia wsparcia z oznaczonych działań/osi priorytetowych RPO
Określa wizję terytorialną i wskazuje cele, najważniejsze działania do realizacji
Zawiera zasady wyboru projektów dla działań/poddziałań ZIT w RPO
Wskazuje listę przedsięwzięć do realizacji w ramach ZIT i przedsięwzięć komplementarnych
Wsparcie przedsięwzięć komplementarnych w POIŚ i POPW [tryb pozakonkursowy]:
• efektywność energetyczna (PI 4c)  POIŚ
• realizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych (PI 4e)  POIŚ
• zrównoważona mobilność miejska/ekologiczny transport miejski
(PI 4e)  POIŚ, POPW
Obligatoryjnie
Fakultatywnie
ok. 8% środków EFRR zostało przetransferowanych
do RPO + projekty z dwóch KPO: POIiŚ PO PW
Środki pochodzące z RPO
Z użyciem środków Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, przygotowywany jest
specjalny, szeroki konkurs dla gmin planujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
WARUNKI REALIZACJI ZIT
Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – powołanie Związku ZIT
Przygotowanie Strategii ZIT przez Związek ZIT
Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej
Podpisania porozumienia do realizacji ZIT pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO
Identyfikacji projektów zintegrowanych
Wyzwania zidentyfikowane obecnie przez MIiR w zakresie identyfikacji projektów zintegrowanych
dot. transportu miejskiego przewidzianych do realizacji w KPO:
- uzupełnienie fiszek projektowych w zakresie:
• wykazania wyraźnego powiązania projektów ze zidentyfikowanymi w Strategii ZIT
problemami,
• wykazanie wpływu projektów na rozwój OF , na oczekiwane efekty Strategii ZIT i programów
operacyjnych,
• spełnienie wymogów stawianych w KPO,
• gotowość projektów jednoznacznie wskazująca na możliwość złożenia wniosków
o dofinansowania najpóźniej do końca 2016 r.
Dziękuję za uwagę
www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Download