W. Ortyl, Marszałek Województwa

advertisement
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020
(projekt)
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Strzyżów, 22 listopada 2013 r.
Plan prezentacji
1)
2)
Struktura projektu RPO WP 2014-2020
Alokacja na dwufunduszowy regionalny program operacyjny w latach
2014-2020
3) Porównanie perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020
4) Harmonogram prac nad RPO WP 2014-2020
5) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
6) Projekty drogowe w ramach projektu RPO WP 2014-2020
7) Natężenie ruchu pojazdów silnikowych na drogach krajowych
i wojewódzkich w 2010 r.
8) Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica –
Warzyce na odcinku Babica – Twierdza wraz z budową obwodnic:
Strzyżowa, Czudca oraz Wiśniowej”
9) Budowa łączników z autostradą A4 oraz drogą ekspresową S-19
10) Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski”
2
Cel RPO WP 2014-2020
Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie
gospodarczych i społecznych potencjałów
regionu dla zrównoważonego i
inteligentnego rozwoju województwa
3
Cele tematyczne i Priorytety Inwestycyjne w ramach
poszczególnych osi priorytetowych RPO WP
I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (EFRR)
1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
1.1 Wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie
centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim
1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami,
centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych,
linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych
zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...)
3. Podnoszenie konkurencyjności
rybołówstwa i akwakultury
MŚP,
sektora
rolnego
oraz
sektora
3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm (PI realizowany
również w formule ZIT)
3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
internacjonalizacji
3.3 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług
4
3.4 Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji
II. Cyfrowe Podkarpackie (EFRR)
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych
2.3 Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia
III. Czysta energia (EFRR)
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
4.2 Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach
4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w
budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (PI realizowany również w formule ZIT)
4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na
obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz
podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych (PI realizowany również w
formule ZIT)
4.7 Promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o
popyt na ciepło użytkowe
5
IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
(EFRR)
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
5.2 Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na
klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
6.1 Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby
wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego (PI realizowany również w formule ZIT)
6.2 Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby
wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego
6.3 Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego (PI realizowany również w formule
ZIT)
6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej , ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie
usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury
6.5 Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów
poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza (PI realizowany również w formule ZIT)
6
V. Infrastruktura komunikacyjna (EFRR)
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w
szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego
transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i
mitygacyjnych (PI realizowany w formule ZIT)
7. Promowanie zrównoważonego
transportu
i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T (PI realizowany również w formule ZIT)
7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu
transportu kolejowego
7
VI. Regionalny rynek pracy (EFS)
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym
zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników (PI realizowany również w formule ZIT)
8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego
8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się
8.5
8
VII. Integracja społeczna (EFS, EFRR)
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności
lokalnych (EFRR)
9.2 Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i
obszarów miejskich i wiejskich (EFRR) (PI realizowany również w formule ZIT)
9.3 Wspieranie przedsiębiorstw społecznych (EFRR)
9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności (EFS)
(PI realizowany również w formule ZIT)
9.5 Integracja społeczności marginalizowanych takich jak Romowie (EFS)
9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (EFS)
9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych (EFS)
9
VIII. Jakość edukacji i kompetencji w regionie (EFS, EFRR)
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
ponadpodstawowego
10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie
umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie
dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez
poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami
10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (EFRR)
IX. Pomoc techniczna (EFS)
10
Podział alokacji
z polityki spójności na poziomie regionalnym
(mln euro, ceny bieżące)
Województwo Podkarpackie
2007-2013
2014-2020
Alokacja wyjściowa na RPO
i komponent regionalny POKL
Alokacja funduszy strukturalnych na RPO
(1)
(2)
Alokacja
funduszy
strukturalnych
w tym EFRR
1 503,8
1 136,3
w tym EFS
Całkowita
alokacja
funduszy
strukturalnych
w tym EFRR
w tym EFS
367,5
2 112,2
1 523,1
589,1
11
Struktura projektu RPO WP 2014-2020
Lp.
Nazwa osi priorytetowej
Fundusz
Cel tematyczny
1
Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka
EFRR
CT 1 - Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
CT 3 - Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
2
Cyfrowe Podkarpackie
EFRR
CT 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno –
komunikacyjnych
3
Czysta energia
EFRR
CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
4
Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego
EFRR
CT 5 - Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem
CT 6 - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania
zasobów
5
Infrastruktura komunikacyjna
EFRR
CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w
działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
6
Regionalny rynek pracy
7
Integracja społeczna
EFS, EFRR
CT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
8
Jakość edukacji i kompetencji
w regionie
EFS, EFRR
CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
9
Pomoc techniczna (EFS)
EFS
EFS
CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
-
12
Ring–fencing
zasada koncentracji tematycznej środków w ramach RPO WP
Przyjęty poziom
Fundusz
RPO WP
Ring-fencing
poziom
ring-fencingu dla
koncentracji regionów mniej
przyjęty w UP rozwiniętych
cel 1, 2, 3, 4
EFRR
43,5%
min. 50% środków EFRR musi zostać
przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4
(badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz
gospodarka niskoemisyjna)
59%
54,5%
20%
19,8%
21%
28,9%
w tym: cel 4
EFRR i FS
13,8%
EFS
26,9%
min. 15% środków EFRR musi zostać
przeznaczonych na cel tematyczny 4, do
wyliczenia poziomu ring-fencingu została też
wprowadzona możliwość wykorzystania
środków FS alokowanych na CT4
w tym: cel 9
min. 20% środków EFS musi zostać
przeznaczonych na cel tematyczny 9
13
Porównanie udziałów w alokacji EFRR i EFS
w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
Oś priorytetowa
CT
Fundusz
Udział
w alokacji
2007-2013
Udział
w alokacji 20142020
I. Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka
1
3
25,6%
25,3%
II. Cyfrowe Podkarpackie
III. Czysta energia
2
4
5,7%
5,8%
4,3%
12,5%
17,3%
16,5%
25,8%
29,4%
EFS
EFS
57,3%
19,5%
41,0%
EFRR
EFS
12,2%
23,2%
EFRR
EFRR/EFS
5,0%
2,6%
20,2%
4,3%
11,8%
200,0%
200,0%
IV. Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego
V. Infrastruktura komunikacyjna
5
6
7,4
VI. Regionalny rynek pracy
8
VII. Integracja społeczna
9
VIII. Jakość edukacji w regionie
10
IX. Pomoc techniczna
Suma
EFRR
27,0%
7,7%
14
Harmonogram prac nad RPO WP 2014-2020
Lp.
Proces
Planowany termin realizacji
1 Warsztaty z udziałem ewaluatora oraz przedstawicielami Związków ZIT
26 listopada 2013 r.
2
Przedstawienie projektu RPO WP 2014-2020 na listopadowej sesji
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
29 listopada 2013 r.
3
Przyjęcie kolejnej wersji projektu RPO WP 2014-2020 przez ZWP
i przekazanie jej do MRR
4
Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014-2020 z dnia 2 grudnia
2013 r. prowadzone drogą elektroniczną
3 grudnia 2013 r. – 2 stycznia 2013 r.
5
Opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu
RPO WP 2014-2020
3 grudnia 2013 r. – 2 stycznia 2014 r.
Konferencja konsultacyjna projektu RPO WP 2014-2020 z
przedstawicielami jst, Wojewody Podkarpackiego, organizacji
6
pozarządowych, WUP, PZDW, PZMiUW, GDDKiA, PKP PLK S.A.,
ROPS, szpitali oraz radnymi województwa
2 grudnia 2013 r.
6 grudnia 2013 r.
Konferencja konsultacyjna projektu RPO WP 2014-2020 z
7 przedstawicielami MŚP, IOB, agencji rozwoju regionalnego, szkół
wyższych i innych podmiotów z obszaru woj. podkarpackiego
6 grudnia 2013 r.
8 Przyjęcie raportu z ewaluacji ex-ante RPO WP 2014-2020
6 grudnia 2013 r.
Analiza uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu
9 RPO WP 2014-2020 oraz rozpoczęcie przygotowania raportu z
przeprowadzonych konsultacji
styczeń 2014 r.
* Rozważane jest zorganizowanie 6 spotkań konsultacyjnych dotyczących przygotowania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w głównych ośrodkach województwa podkarpackiego
15
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
– (Integrated Territorial Investemnt)
Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT) są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego, przyczyniającym się do
realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii
terytorialnych. Za pomocą tego instrumentu partnerstwa reprezentujące miasta i ich
obszary funkcjonalne mogą realizować zintegrowane projekty, łączące działania
finansowane z EFRR i EFS.
Cele zastosowania ZIT:
zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie
środkami strukturalnymi UE,
realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na
potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych,
sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast.
16
Obszar realizacji ZIT
Biorąc pod uwagę cele polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, sformułowane
wobec miast w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, ZIT będą realizowane:
1. na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich. Miasta te wraz z
obszarami funkcjonalnymi stanowią jeden z kluczowych OSI,
 ZIT w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
– Finansowanie z rezerwy programowej oraz z podstawowej alokacji RPO.
2. na obszarach funkcjonalnych innych miast o charakterze regionalnym
i subregionalnym oraz innych obszarach wymagających zintegrowanego
podejścia i potrzebujących zachęt do współpracy. Realizacja ZIT w tych
miastach będzie zależała od decyzji samorządów wojewódzkich,
 ZIT w ramach 8 regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego,
stanowiących następujące MOF lub pary MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce,
Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa
Wola
− Finansowanie z podstawowej alokacji RPO (ewentualnie w ramach OSI).
17
Regionalne bieguny wzrostu dla programowania rozwoju
społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020
18
Projekty drogowe w ramach projektu RPO WP 2014-2020
Wsparcie rozwoju sieci drogowej w ramach RPO WP 2014-2020 możliwe będzie
w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna w zakresie priorytetu
inwestycyjnego 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T.
Wsparcie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w ramach
ww. priorytetu inwestycyjnego dotyczyć będzie przede wszystkim dróg
wojewódzkich, jako kluczowych szlaków komunikacyjnych z punktu widzenia
połączeń z autostradą A4 uwzględnioną w sieci TEN-T, planowaną siecią dróg
ekspresowych w Polsce oraz drogami krajowymi.
Inwestycje w drogi lokalne będą możliwe jedynie w przypadku, gdy
zapewniają konieczne połączenia z autostradą, usprawniają połączenia między
ośrodkami życia społeczno-gospodarczego lub stanowią element szerszej koncepcji
związanej z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich czy zrównoważoną
mobilnością miejską.
Drogi będące w zarządzie GDDKiA realizowane będą na poziomie krajowym,
głównie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
19
Średniodobowe natężenie ruchu pojazdów silnikowych
na drogach krajowych i wojewódzkich w 2010 r.
20
Średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich
w punktach pomiarowych w 2010 r.
- POWIAT STRZYŻOWSKI
Numer drogi Długość (km)
986
988
988
988
988
988
989
990
991
28,3
12,9
3,0
9,1
7,9
10,2
12,1
12,5
16,9
Nazwa
ROPCZYCE-WIŚNIOWA
BABICA-STRZYŻÓW
STRZYŻÓW
STRZYŻÓW-WIŚNIOWA
WIŚNIOWA-TWIERDZA
TWIERDZA-WARZYCE
STRZYŻÓW-LUTCZA
TWIERDZA-KROSNO
LUTCZA-KROSNO
Pojazdy
samochod.
ogółem
SDR
4163
9269
13337
9727
9889
4079
3281
4084
4390
21
Przedsięwzięcie priorytetowe pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988
Babica – Warzyce na odcinku Babica – Twierdza wraz z budową obwodnic:
Strzyżowa, Czudca oraz Wiśniowej” – finansowanie RPO WP 2014-2020 ?
8
7
Łącznik S19 z DK 9
6
S19
1
Czudec
2
4
Wiśniowa
Babica
3
Strzyżów
5
Twierdza
S19
9
22
10
9
Przedsięwzięcie priorytetowe pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988
Babica – Warzyce na odcinku Babica – Twierdza wraz z budową obwodnic:
Strzyżowa, Czudca oraz Wiśniowej” – finansowanie RPO WP 2014-2020
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Twierdza
– I etap
2. W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 zaplanowano budowę obwodnicy
Czudca – etap II
3. Budowa obwodnicy Strzyżowa – I etap
4. W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 zaplanowano budowę obwodnicy
Wiśniowej – etap II
5. Planowana do realizacji przez GDDKiA droga ekspresowa S19 Rzeszów – Barwinek
6. Zarząd Województwa Podkarpackiego będzie zgłaszał uwagi aby wpisać jako
priorytetowy odcinek drogi ekspresowej S19
na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do węzła zlokalizowanego w rejonie Babicy do
Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu
do roku 2020
7. Odcinek drogi ekspresowej od węzła Rzeszów – Południe (Kielanówka)
do węzła Świlcza DK 4 (bez węzła) - na wyżej wymienione zadanie GDDKiA
w Rzeszowie ogłosiła postępowanie przetargowe 14 czerwca 2013r.
8. Planowany do budowy łącznik pomiędzy węzłem Rzeszów Południe na drodze
ekspresowej S19 z drogą krajową nr 9 II etap, w pierwszym etapie wybudowano
połączenie drogi krajowej nr 9 do ulicy Przemysłowej
w Rzeszowie ze środków z RPO WP 2007 - 2013
23
9. Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 988 ze środków ZPORR i PHARE
10. Podstrefa Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krośnie
Budowa łączników z autostradą A4 oraz drogą ekspresową S-19
Budowa dróg stanowiących łączniki autostrady A4 z drogą krajową nr 4 oraz drogą ekspresową
S-19 na terenie województwa podkarpackiego została ujęta na wstępnej liście przedsięwzięć
priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego
do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego
na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą Nr 269/6528/13 ZWP z dnia 13 września 2013 r. z późn. zm.
i przekazanej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Zadanie związane z realizacją łączników pomiędzy A4 a DK 4 obejmuje:
1.Budowę łączników do węzłów Dębica Wschód oraz Dębica Zachód
2.Rozbudowę łącznika od A4 w Borku Wielkim do DK 4
3.Łącznik od granicy miasta Rzeszowa w ciągu DK 9 do A4 i dalej do węzła DK 9 z DW 869
(rozbudowa drogi krajowej na tym odcinku do parametrów 2x2)
4.Budowę łącznika A4 do DK 4 w Łańcucie
5.Budowę łącznika A4 DK 4 w Przeworsku
Zadania związane z budową łączników do drogi ekspresowej S19 to:
1.Południowa obwodnica Rzeszowa łącznik od DW 878 poprzez DK 9 do węzła Rzeszów Południe
(Kielanówka) na S-19
2.Budowa łącznika pomiędzy DK 19 w Jasionce do węzła Jasionka na drodze ekspresowej S-19
W chwili obecnej trwają uzupełniające analizy oraz prace nad korektą listy.
24
25
Przedsięwzięcie priorytetowe pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Kolbuszowa
– Sokołów Małopolski” – finansowanie Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014- 2020 ?
1
2
3
5
7
8
6
9
10 10
11
12
13
4
Potencjalny Obszar Oddziaływania
ROF
26
ROF
Przedsięwzięcie priorytetowe pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 875 Kolbuszowa – Sokołów Małopolski”
– finansowanie Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014- 2020 ?
1 – Most na Wiśle w Połańcu (PO RPW – w trakcie realizacji)
2 – Budowa obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985
(PO RPW – w trakcie realizacji)
3 – Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec
4 – Remont drogi wojewódzkiej nr 985 na odcinku Mielec – Dębica – I etap – zakończony,
II etap w trakcie realizacji (RPO WP)
5 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa (PO RPW –
projekt zrealizowany)
6 – Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875
7 – Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
w Kolbuszowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
8 – Uzbrojone tereny inwestycyjne w Kolbuszowej, podstrefa Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Mielcu – (RPO WP projekt zrealizowany)
9 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski
10 – Budowa obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875
11 – Budowa drogi ekspresowej odcinek Stobierna – Sokołów Małopolski
– węzeł Sokołów Małopolski na przecięciu z drogą wojewódzką 875 (Ogłoszony
przetarg na realizację inwestycji – PO IiŚ).
W dalszym etapie budowy S-19 będzie realizowany węzeł „Sokołów Małopolski Północ”
na włączeniu do projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego
27
12 – Potencjalne tereny inwestycyjne w Sokołowie Małopolskim
13 – Wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 Sokołów Małopolski – Leżajsk
(ZPORR)
Dziękuję Państwu za uwagę
28
Download