(KE) oraz autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO 2014

advertisement
Uwagi Komisji Europejskiej (KE)
oraz autopoprawki Instytucji Zarządzającej RPO
2014-2020
Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności
i atrakcyjności kształcenia zawodowego, w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs
dedykowany JST
Departament Rozwoju Regionalnego
Kryterium B.1.5 – autopoprawka IZ RPO
Przed zmianą:
B.1.5
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi
Wkład własny
nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych
został określony na projektu.
poziomie nie
mniejszym niż 5% Kryterium weryfikowane w oparciu o
wniosek o dofinansowanie projektu.
Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
wniosku )
Po zmianie:
B.1.5
Ocena spełnienia kryteriów
wyboru projektu polega na
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi
dokonaniu oceny
Wkład własny
nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych
bezwarunkowej
został określony na projektu.
TAK/NIE
poziomie nie
(niespełnienie kryterium
mniejszym niż 5% Kryterium weryfikowane w oparciu o
oznacza odrzucenie
wniosek o dofinansowanie projektu.
wniosku) lub oceny
warunkowej.
Departament Rozwoju Regionalnego
Kryterium B.1.9 – stanowisko IZ RPO – pozostawienie zapisu
B.1.9
Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie obejmujące doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
praktycznej nauki zawodu, które musi być:
1.zgodne z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub placówki systemu
Jeżeli projekt zakłada
oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, z zapotrzebowania ww. podmiotów
interwencję polegającą na na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub
doskonaleniu umiejętności i kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy.
kompetencji zawodowych
Diagnoza musi obejmować również analizę zapotrzebowania na
nauczycieli zawodu i
szkolenia nauczycieli z obsługi wyposażenia. W przypadku gdy, w celu
Tak/nie/nie dotyczy
instruktorów praktycznej
poprawnego wykorzystania zakupionego w projekcie wyposażenia,
(niespełnienie
nauki zawodu to musi być ona zidentyfikowana zostanie konieczność przeszkolenia nauczycieli, szkolenia takie
kryterium oznacza
zgodna z potrzebami szkoły muszą stanowić element projektu.
odrzucenie wniosku)
lub placówki systemu oświaty 2.
prowadzone z wykorzystaniem doświadczenia, działających na poziomie
prowadzącej kształcenie
wojewódzkim i lokalnym, akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli.
zawodowe we współpracy 3.
realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społecznoz instytucjami otoczenia
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
społeczno-gospodarczego
zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub pracodawcami
działającymi na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka
systemu oświaty.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Departament Rozwoju Regionalnego
[
Kryterium B.1.10 – stanowisko IZ RPO
pozostawienie kryterium z dodanie przypisu o treści:
„trwałość w przypadku sprzętu, dotyczy zakupów o wartości
jednostkowej przekraczającej 350 zł netto.”
Ocenie podlega czy projekt zakłada zachowanie trwałości
Jeżeli projekt
projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez
przewiduje wydatki okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak
związane z zakupem nie krótszy niż 2 lata od daty zakończenia realizacji
projektu.
sprzętu lub
Trwałość jest rozumiana jako posiadanie i wykorzystanie
infrastruktury
Tak/nie/nie dotyczy
sprawnego/zdatnego
do
użytkowania
(w ramach cross(niespełnienie
sprzętu/infrastruktury w w/w okresie.
B.1.10
financingu) w
W przypadku zniszczenia, kradzieży lub innych zdarzeń kryterium oznacza
szkołach i placówkach wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia stanu/ odrzucenie wniosku)
naprawy sprzętu czy infrastruktury a okres braku
edukacyjnych to
funkcjonalności jest odliczany od okresu trwałości.
niezbędne jest
zapewnienie trwałości
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek
inwestycji z EFS
o dofinansowanie projektu.
Departament Rozwoju Regionalnego
Download