MPD_3_Wyrownywanie_harmono

advertisement
METODY PODEJMOWANIA DECYZJI
WYRÓWNYWANIE HARMONOGRAMÓW
ZATRUDNIENIA, PRACY SPRZĘTU
AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI
NA PODSTAWIE KSIĄŻKI: PROF. K. M. JAWORSKIEGO
PRZYKŁAD WYRÓWNANIA
HARMONOGRAMU

Należy stosując programowanie dynamiczne wyrównać
poniższy
harmonogram.
Na
harmonogramie
przedstawiono cztery okresy czasu mające różne limity
zapotrzebowania na środki produkcji. Przedziały czasowe
są sobie równe. Zakładamy, że każde zwiększenie limitu o
jedną jednostkę spowoduje zwiększenie kosztów o 5
jednostek. W tablicy 1 przedstawiono natomiast jakie
koszty generowane są przez zmiany w limitach
zapotrzebowania przy przejściu z jednego przedziału do
drugiego. Koszty te zależne są od wielkości zmiany
zapotrzebowania. Stan początkowy ze względu na politykę
optymalna wynosi c=3.
Download