Trwałość projektu, budżet

advertisement
12. Koncepcja wykorzystania
produktów/rezultatów
projektu po jego zakończeniu, trwałość projektu,
najważniejsze aspekty
Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i
wymiarze efekty projektu.
Okres trwałości mierzymy od daty dokonania zakupu.
Przez datę zakupu należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru, a w przypadku jego
braku datę sprzedaży wskazaną na fakturze albo datę innego dokumentu potwierdzającego
dokonanie zakupu.
 Warunkiem finansowania zakupu sprzętu oraz prac budowlanych w ramach projektu (z wyłączeniem
zakupów zrealizowanych w ramach kosztów pośrednich) jest jego wykorzystywanie do celów projektu przez
okres po dokonaniu zakupu co do zasady nie krótszy niż:
 3 lata w przypadku sprzętu informatyczno-komunikacyjnego, operacyjnego oraz oprogramowania;
 5 lat w przypadku środków transportu, z wyjątkiem wymienionych poniżej;
 10 lat w przypadku załogowych statków pływających i powietrznych oraz nieruchomości (z wyłączeniem
drobnych prac remontowych)
 Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu zgodnie z zapisami Porozumienia
Finansowego
 OD dokonuje na miejscu kontroli trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji
Przy konstruowaniu wniosku należy zwrócić uwagę na następujące elementy :
 kto, gdzie i w jaki sposób uzyskane produkty/rezultaty (np. wybudowana infrastruktura, zakupiony sprzęt lub
wyposażenie, opracowane procedury, materiały szkoleniowe) będzie wykorzystywać po zakończeniu projektu
 jakie będą szacunkowe roczne koszty utrzymania trwałości projektu ( np. w ramach gwarancji, w ramach środków
własnych)
 czy działania (w szczególności w odniesieniu do budowanej lub modernizowanej infrastruktury, kupowanego
sprzętu, wyposażenia lub systemów informatycznych) mogą być wykorzystane do innych celów, które nie wpisują
się w zakres tematyczny niniejszego naboru i cele Funduszu (tzw. mixed use)
 czy dofinansowanie UE jest proporcjonalne do wykorzystania rezultatów projektu do celów FBW. W przypadku
gdy projekt służy także celom wykraczającym poza cele Funduszu (tzw. mixed use), należy przedstawić metodykę
wyliczenia dofinansowania i załączyć do wniosku.
 Beneficjent zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie tych środków do
końca okresu trwałości projektu.
Budżet projektu, harmonogram wydatkowania,
harmonogram projektu
W budżecie projektu wyróżnimy dwie kategorie wydatków:
A) Wydatki bezpośrednie
B) Wydatki pośrednie
Wydatki bezpośrednie podzielono na następujące kategorie budżetowe
 koszty transportu, podróży i utrzymania;
 sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie;
 nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne);
 informacje, publikacje i promocja;
 inne koszy bezpośrednie.
Wydatki pośrednie są to wydatki obejmujące wszystkie działania związane z obsługą projektu, które
nie zostały przyporządkowane do wydatków bezpośrednich nie są bezpośrednio związane z projektem.
Najczęstsze błędy popełniane przy konstruowaniu budżetu i
harmonogramów:
 niewłaściwie przypisanie wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych
 brak spójności pomiędzy poszczególnymi działaniami a budżetem i harmonogramami (rozbieżne kwoty w
formularzach)
 koszty pośrednie ujęte w bezpośrednich kosztach projektu (np. laptopy dla zespołu projektowego)
 używanie nazw własnych przy konstruowaniu budżetu (np. zakup laptopów Dell)
 przyporządkowanie kosztów do kategorii budżetowych na zasadzie bardzo ogólnej (np. prace remontowe)
Download