Zgłoszenie do rejestru posiadanych roślin i zwierząt objętych ochroną

advertisement
Realizując zadania określone przez art. 27 e ustawy o ochronie przyrody - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
prowadzi rejestr posiadanych roślin i zwierząt objętych ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej o międzynarodowym
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.
Rejestr ten składa się z następujących punktów :
1. liczby porządkowej,
2. datę dokonania wpisu lub wykreślenia z niego,
3. imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymującego,
4. adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia uprawy lub hodowli,
5. wielkość powierzchni zajętych pod uprawę lub liczbę zwierząt,
6. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
7. opis oznakowania, jeżeli istnieje,
8. cel posiadania lub przetrzymywania,
9. numer i datę wydania zezwolenia na wwóz do kraju lub zezwolenie na pozyskanie,
10. numer i datę dokumentu wydanego przez urzędowego lekarze weterynarii,
Prosimy osoby posiadające takie zwierzęta lub rośliny o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu
Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5 lub telefonicznie 32-70-627.
Zgłoszenie do rejestru powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wwozu rośliny lub zwierząt.
Opłata skarbowa dla osób fizycznych i instytucji: rejestracja / oraz wyrejestrowanie/ - 11 zł
wniosek - 5 zł
każdy załącznik - 0,50 zł.
Download