Harmonogram płatności na 6 kolejnych miesięcy dla projektów

advertisement
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu INTERREG
III A .................
Harmonogram rzeczowo-finansowy na 6 kolejnych miesięcy dla projektu
współfinansowanego z EFRR w ramach Programu INTERREG III A
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań kwalifikowalnych.
Od miesiąc/rok:
do miesiąc/rok:
Czy koszty kwalifikowane do dofinansowania są kosztami netto czy brutto (z VAT).
Netto
z VAT
VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowalnych wydatków jedynie (TAK/NIE)
(TAK/NIE)
w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi końcowemu nie
przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego
podatku od towarów i usług.
Plan realizacji projektu Okres realizacji Rodzaj działania
Od miesiąc/rok
Do miesiąc/rok
Rodzaj wydatku
kwalifikowanego
Planowany wydatek
kwalifikowalny w PLN
1. Etap
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych
2. Etap
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych
n Etap
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych 1-n
Oczekiwana wielkość wsparcia
......... PLN
............... PLN
.............% całkowitych
wydatków
kwalifikowalnych
Publiczne środki krajowe (PLN)
Rok.....
miesiąc ...... miesiąc...
Rok.....
miesiąc.... miesiąc...
miesiąc...
miesiąc...
Źródło wydatku
Budżet państwa
Budżet JST szczebla
regionalnego
Budżet JST szczebla
lokalnego
Inne krajowe
fundusze publiczne
Inne środki publiczne
Ogółem publiczne
środki krajowe
W tym EBI
1
Instrukcja do
Harmonogramu rzeczowo-finansowy na 6 kolejnych miesięcy
dla projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Programu INTERREG III A
1. Należy podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań
kwalifikowalnych w ramach etapu.
2. Harmonogram odnosi się wyłącznie do wydatków kwalifikowalnych. Należy pamiętać,
aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Harmonogram składany jest do 5 dnia miesiąca i dotyczy okresu prognostycznego
w kolejnych 6 miesiącach realizacji projektu.
4. Prognoza 6 kolejnych miesięcy obejmuje okres prognostyczny realizacji projektu
włącznie z miesiącem, w którym harmonogram jest składany.
5. Przed przystąpieniem do wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu
proszę określić czy koszty kwalifikowane do dofinansowania są kosztami netto, czy brutto
(z VAT). VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowalnych
wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi
końcowemu nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub
odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.
6. W harmonogramie beneficjent wykazuje prognozę rzeczowo-finansową tj. określa
planowane działania w ramach projektu, kategorie wydatków, które zostaną przez niego
poniesione w okresie 6 kolejnych miesięcy realizacji projektu ze wskazaniem
planowanego całkowitego kosztu kwalifikowanego w ramach planowanego działania w
planie wdrożenia projektu. Należy wskazać poszczególne pozycje, na które przeznaczone
będą wydatki w danym okresie czasu.
7. Beneficjent rozbija planowane wydatki na źródła, z których zostaną poniesione.
Przykładowo, jeżeli beneficjent - gmina planuje wydatkować w okresie objętym
zestawieniem kwotę 100 zł wówczas kwotę 100 zł należy wykazać w budżecie jednostek
samorządu terytorialnego szczebla lokalnego.
8. Beneficjentami mogą być jednostki należące do sektora finansów publicznych lub spoza
tego sektora o ile realizują projekty mające na celu dobro publiczne1. W takich
wypadkach wkład własny będzie traktowany na równi z wkładem publicznym (będzie
uznawany za środki „pokrewne” do publicznych, stanowiące element kategorii „inne
środki publiczne”).
„Inne środki publiczne” są to środki, które przyczyniają się do spełnienia celów
o charakterze publicznym. Kluczowym elementem tej interpretacji jest cel wydatkowania
środków, a nie forma prawna beneficjenta czy jego przynależność (lub jej brak) do sektora
finansów publicznych.
W praktyce oznacza to, że wkład własny podmiotów spoza sektora finansów publicznych
będzie traktowany jako środki quasi-publiczne (pokrewne do publicznych). Takie
zaklasyfikowanie środków dotyczy projektów mających na celu dobro publiczne oraz
nienaruszających zasad konkurencji. Beneficjent końcowy spoza sektora finansów
publicznych w okresie objętym zestawieniem wykazuje środki w kategorii „inne środki
publiczne”.
Poprzez dobra publiczne rozumie się dobra powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i takiej
samej jakości wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie jego oddziaływania, np. infrastruktura
drogowa, oświetlenie ulic, parki miejskie, domy kultury, infrastruktura edukacyjna, infrastruktura służby
zdrowia, czyste powietrze, itp.
1
2
Download