Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

advertisement
TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
PODSTAWA PRAWNA
Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu\Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz.
427).
Rozporządzenie:
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.
Nr 139, poz. 883, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.)
Rozporządzenie zwiera
• Warunki dofinansowania,
• - tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o
płatność;
- szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o
przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność;
• - szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa;
przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy
przedsiębiorstwa lub jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki
i tryb przyznania pomocy;
- kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w
przepisach Unii Europejskiej, w przypadku wystąpienia których nie jest
wymagany zwrot pomocy.
Cele działania
Realizacja
działania
tworzy
warunki
dla
dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy
możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym
samym do zrównoważonego rozwoju społecznoekonomicznego obszarów wiejskich.
Zakres pomocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
usług dla ludności;
sprzedaży hurtowej i detalicznej;
rzemiosła lub rękodzielnictwa;
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i
wypoczynkiem;
usług transportowych;
usług komunalnych;
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
magazynowania lub przechowywania towarów;
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Beneficjenci
•
O pomoc
może ubiegać się osoba fizyczna, która:
podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalnośc gospdarczą
jako mikroprzedsiębiorca
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartości w złotych 2
milionów euro, lub
sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczy równowartości w złotych 2 milionów euro
Beneficjenci- rodzaj
•
O pomoc może ubiegać się spólka prawa handlowego nieposiadajaca
osobowosci prawnej, jeżeli:
wykonuje we własnym imieniu działalnośc gospdarczą jako mikroprzedsiębiorca
•
Wspólnicy spółki cywilnej:
wykonuje we własnym imieniu działalnośc gospdarczą jako mikroprzedsiębiorca
Kryteria ogólne przyznania pomocy
•
Pomoc przyznaje się na operację:
^ uzasadnioną ekonomicznie
^ spełniającą wymagania określone w Programie,
^ która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
^ której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy.
Warunki przyznania dotacji
* obejmującą wyłacznie inwestycje związane z podjęciem lub
wykonywaniem działaności gospodarczej w zakresie –
określonym w załącznikiem do rozporządzenia
* spełniajacą warunki określone w rozporządzeniu oraz innych
przepisach
prawa
związanych
z
realizacją
operacji;
* będzie realizowana w jednym albo dwóch etepach
* złożenie wniosku o płatność nastąpi nie później niż 30 czerwca
2015 roku
* płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25%
łącznej planowanej wysokości pomocy
Pomoc przyznaje się w formie refundacji części
kosztów:
• * budowy lub modernizacji obiektów budowlanych jak
również kosztów zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia
* od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów
stanowiących koszty ogólne – poniesione nie wcześniej niż 1
stycznia 2007 r., w formie rozliczenia bezgotówkowego albo
gotówkowego – w przypadku kosztów do wysokości 10 tys.
zł, przeprowadzoego poleceniem przelewu
Poziom wsparcia i wysokość pomocy
• Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych
operacji.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50%
kosztów kwalifikowalnych operacji;
Wynosi maksymalnie 100 tys. złotych na
beneficjenta – w przypadku gdy działaność
przetwórstwa produktów rolnych
jednego
dotyczy
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może
przekroczyć:
• 100 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje
utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym
200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2
i mniej niż 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym
300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co
najmniej 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym
Koszty kwalifikowalne:
1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji
technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki;
2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji
technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki;
3. zagospodarowania terenu;
4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
Koszty kwalifikowalne c.d.:
•
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z
kierowcą:
* w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w
zakresie
świadczenia
wyłącznie
usług
transportowych,
* w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w
zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;
Koszty kwalifikowalne c.d.:
7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu,
nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli
przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w
okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia
wniosku o płatność ostateczną;
8. ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.) w
wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych.
Koszty ogólne
1. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w
szczególności:
- kosztorysów,
- projektów architektonicznych lub budowlanych,
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
- projektów technologicznych;
2. opłat za patenty lub licencje;
3. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz
koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
Pomoc nie obejmuje w szczególności:
* podatku od wartości dodanej (VAT);
* nabycia używanych rzeczy
* nabycia nieruchomości
Download