Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

advertisement
„Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
Działanie w ramach osi 3.
„Jakość życia na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej”
Celem działania jest wzrost konkurencyjności
gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój
przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji
wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
MISJA:
LGD integruje
i aktywizuje
mieszkańców,
by wykorzystać
szanse i walory
„Przyjaznej
Doliny Raby”
Aby wniosek mógł
starać się o
dofinansowanie musi
spełniać cele zawarte
w naszej Lokalnej
Strategii Rozwoju
Cel ogólny I:
Aktywni,
przedsiębiorczy
i zintegrowani
mieszkańcy obszaru
„Przyjaznej
Doliny Raby”
Cel szczegółowy I.1
Poprawa walorów
estetycznych
obszaru
Cel szczegółowy I.2
Aktywizacja
postaw
przedsiębiorczych,
innowacyjnych
i ekologicznych
u mieszkańców
Przedsięwzięcie 1:
Atrakcyjne
i aktywne
życie mieszkańców
Cel ogólny II:
Wykorzystane są
turystyczne walory
przyrodnicze
i kulturowe
„Przyjaznej
Doliny Raby”
Cel szczegółowy I.3
Rozwój
infrastruktury
rekreacyjnej
i społecznej
Cel szczegółowy II.1
Promocja
obszaru
„Przyjaznej
Doliny Raby”
Przedsięwzięcie 2:
Atrakcyjna i estetyczna
przestrzeń obszaru LGD
Cel szczegółowy II.2
Rozwój
infrastruktury
turystycznej,
w tym wsparcie dla
produktu lokalnego
Cel szczegółowy II.3
Poszanowanie
dziedzictwa
kulturowego
i przyrodniczego
oraz bogatej
tradycji obszaru
Przedsięwzięcie 3:
Atrakcyjne lokalne produkty
i usługi turystyczne
Podstawy prawne:
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(WFRROW)
• Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(Dz. U. Nr 54 poz. 427)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 402)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
Kto może być beneficjentem?:
• osoba fizyczna
• osoba prawna
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej( spółka jawna, partnerska,
komandytowa, komandytowo-akcyjna),
Która prowadzi ( podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo
MIKROPRZEDSIĘBIORCA:
• zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
• obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub
• suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro
Beneficjent - cd:
Który:
- podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako
mikroprzedsiebiorca
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia
- nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie
- biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest
zakresem rzeczowym operacji
- w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki
2007-2013 – działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”
- ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

gminy wiejskiej, albo

gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5tys.(jeśli
świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa – gminy miejsko – wiejskie do 20
tys. mieszkańców)
albo

gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców;
Kryteria dostępu:
Pomoc przyznaje się na operację:
1.
Został jej nadany numer identyfikacyjny (krajowy system ewidencji producentów),
2.
Uzasadnioną ekonomicznie, pod względem kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i
zachowanie celów działania
3.
Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.
4.
Która spełnia wymagania określone w Programie
5.
Której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy
Zakres pomocy:
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem
mikroprzedsiębiorstw lub działających w zakresie:
1.
Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2.
Usług dla ludności;
3.
Drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
4.
Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
5.
Sprzedaży hurtowej i detalicznej
6.
Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
7.
Usług transportowych
8.
Usług komunalnych
9.
Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
10. Magazynowania lub przechowywania towarów
11. Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy
12. Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
MAX do 300 000 zł
Maksymalna wielkość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie
rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł
Limit pomocy na jednego beneficjenta w przypadku gdy działalność dotyczy
przetwórstwa produktów rolnych - 100 000 zł
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji
100.000 zł
200.000 zł
300.000 zł
jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 < 2 miejsc pracy
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione
jest zakresem rzeczowym operacji
jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej
niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym
operacji
jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3
miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co
uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji
Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność
gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie
tworzonych miejsc pracy
Koszty kwalifikowalne:
• Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem
instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji
materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
• Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z
modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z
zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i
utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
• Zagospodarowanie terenu
• Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej
działalności nierolniczej;
• Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i
sprzętu
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
- w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności
nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych
- w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności
nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe
KOSZTY KWALIFIKOWALNE c.d.
KOSZTY OGÓLNE – w wysokości do 10% Kosztów
Kwalifikowalnych
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności
 kosztorysy,
 projekty architektoniczne lub budowlane,
 ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna,
 wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości,
 projektów technologicznych
2. Opłaty za patenty i licencje
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z
kierowaniem robotami budowlanymi
DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ RÓWNIEŻ:
1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów,
maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu)
2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
Do KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH
zalicza się również KK poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia
umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o
przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie
wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 roku
Koszty niekwalifikowane:
Pomoc nie obejmuje w szczególności:

podatku od wartości dodanej (VAT);


zakupu rzeczy używanych
nabycia nieruchomości
JAK REALIZUJEMY OPERACJE W DRODZE LEASINGU
Raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia
rzeczy (maszyn,...., sprzetu komputerowego, środków transportu), jeżeli przeniesienie własności
tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póżniej niż do złożenia
wniosku o płatność ostateczną.
Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 etapach
Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku
Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60
miesięcy (5 lat) od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku
Przed planowanym dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią w O/R ARiMR:
• umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat,
W terminie określonym w umowie - oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem faktury sprzedaży
rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego
•
Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie
Wniosek o płatność składamy w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy
•
Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach
1 Etap w planie
2 Etap w planie
Podpisanie umowy w O/R ARiMR
24 mies
Wniosek o 2 płatność
od podpisania
umowy
Realizacja 1 etapu
Wniosek o
płatność
Realizacja 2 etapu
Nie mniej niż 25%
wartości projektu
Zakończenie projektu 36
mies od umowy
Jakie ZOBOWIĄZANIA po realizacji operacji:
1. W okresie 2 lat od dokonania płatności ostatecznej przez ARiMR

zachowanie miejsc pracy
2. W okresie 5 lat od dokonania płatności przez ARiMR





ograniczeń w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach
realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,
rodzaju wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania
oraz lokalizacji siedziby lub oddziału,
umożliwienia przeprowadzenia kontroli,
przechowywanie dokumentów,
informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy
Procedura oceny wniosków
Wybór wniosków
do finansowania
w ramach LSR
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Wnioski
dotyczące:
Rada LGD
„Różnicowanie”
wybrane
wnioski
agencja płatnicza
Wymiana informacji
o zawarciu umowy
LGD
Weryfikacja formalna
sprawdzenie zgodności z LSR
sprawdzenie dostępności środków
(ARiMR)
„Mikro”
Wnioski
dotyczące:
„Odnowa”
„Małe projekty”
Samorząd
wojewódzki
(SW)
podmiot wdrażający
Wniosek o pomoc
Wnioskodawca
Umowa o dofinansowanie projektu
Więcej informacji
www.przyjaznadolinaraby.info
Dziękuje za uwagę!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards