Obsługa finansowa Programu Operacyjnego Innowacyjna

advertisement
Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych
w ramach projektów w Działaniu 1.4 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Dział Finansowy
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenia
ryczałtowej metody rozliczania kosztów ogólnych w ramach
nowych projektów z I i II osi Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka - tym samym wszyscy beneficjenci,
którzy podpisali umowy o dofinansowanie w ramach
tegorocznego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w Działaniu 1.4 PO IG, przechodzą na uproszczoną, ryczałtową
metodę rozliczania kosztów ogólnych.
2
Koszty ogólne rozliczone ryczałtem są traktowane jako wydatki
poniesione.
Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania
dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie
poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako koszty
ogólne, w związku z tym dokumenty te nie podlegają kontroli na
miejscu realizacji projektu.
3
W ramach jednego projektu nie jest możliwe rozliczanie części
kosztów ogólnych metodą ryczałtową, a pozostałej części na
podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
W przypadku rozliczania kosztów ogólnych metodą ryczałtową
wypłata dofinansowania na pokrycie kosztów ogólnych
uzależniona jest od ponoszenia wydatków innych niż koszty
ogólne (wniosek o płatność nie może zawierać jedynie kategorii
kosztów ogólnych występujących samodzielnie).
4
W związku z wprowadzeniem ryczałtowej metody rozliczania
kosztów ogólnych konieczne jest wprowadzenie zmian do
umowy o dofinansowanie oraz Harmonogramu rzeczowo –
finansowego.
Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie przekaże beneficjentom
aneks do umowy o dofinansowanie oraz informację na temat
koniecznych zmian w Harmonogramie.
5
Do momentu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie
wprowadzającego regulacje dotyczące rozliczania kosztów
ogólnych metodą ryczałtową nie należy składać wniosków o
płatność rozliczających poniesione koszty (refundacji oraz
rozliczenia zaliczek).
Weryfikacja już złożonych wniosków o płatność jest wstrzymana
(nie dotyczy wniosków o płatność zaliczkową).
6
Procentowe wskaźniki kosztów ogólnych rozliczanych ryczałtem
(dla badań przemysłowych oraz prac rozwojowych), zgodne ze
wykazanymi we wniosku o dofinansowanie (nie większe jednak
niż 6%), zostaną określone w umowie o dofinansowanie.
Wskaźniki te będą podstawą do rozliczania kosztów ogólnych we
wnioskach o płatność w zależności od wysokości
przedstawianych do rozliczenia kosztów bezpośrednich,
zgodnych z budżetem projektu i zasadami kwalifikowalności w
ramach PO IG.
7
Procentowy wskaźnik kosztów ogólnych rozliczanych ryczałtem
to stosunek wykazanych w Harmonogramie rzeczowo finansowym dołączonym do wniosku o dofinansowanie
kwalifikowanych kosztów ogólnych do sumy kosztów
kwalifikowanych wykazanych w pozostałych kategoriach.
O
wskaźnik ryczałtu kosztów ogólnych (%) = ----------------------- * 100
W+A+G+E+Op
Wskaźnik ryczałtu kosztów ogólnych zostanie wyliczony
oddzielnie dla badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.
8
W przypadku zlecania przez beneficjenta realizacji zadań
merytorycznych na zewnątrz podstawa wyliczenia kwoty kosztów
ogólnych rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu o wartość
zleconych zadań (poprzez pomniejszenia wartości kosztów
bezpośrednich).
Jako zlecenie zadań merytorycznych należy rozumieć
powierzenie podmiotom zewnętrznym (wykonawcom) realizacji
istotnej części zadania lub jego całości.
9
Na wysokość kosztów ogólnych rozliczonych ryczałtem mają
wpływ nie tylko koszty bezpośrednie wykazane we wnioskach o
płatność, lecz również wszelkiego rodzaju pomniejszenia, które
dokonywane są w ramach projektu, np. w związku korektami
finansowymi.
W przypadku uznania (np. przez zespół kontrolny) za
niekwalifikowany kosztu bezpośredniego, w stosunku do którego
zostały naliczone ryczałtem koszty ogólne, odpowiedniemu
pomniejszeniu ulegają także rozliczone koszty ogólne (kwota
korekty zostaje odpowiednio powiększona o wskaźnik ryczałtu).
10
Rodzaje kosztów wskazane w katalogu kosztów ogólnych nie
mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich
projektu – w trakcie sprawdzania wniosku o płatność zostanie
zweryfikowane czy w zestawieniu poniesionych kosztów
bezpośrednich nie zostały wykazane koszty ogólne rozliczane
metodą ryczałtową.
11
Do kategorii kosztów ogólnych należą (jest to katalog
zamknięty):
• koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla
realizacji projektu, tj.: koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji
budynków administracyjnych, koszty mediów, koszty sprzątania
i ochrony pomieszczeń, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów
realizacji projektu;
• koszty administracyjne, tj.: opłaty za telefony, Internet, usługi
pocztowe i kurierskie, opłaty skarbowe i notarialne, BHP, usługi
bankowe, koszty ubezpieczeń majątkowych, zakup materiałów
biurowych;
12
• koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia;
• inne niż koszty wynagrodzeń koszty związane z zatrudnionym
personelem tj. delegacje;
• koszty zakupu usług zewnętrznych, obejmujących usługi
księgowe, audytu (w tym koszty usług w zakresie
obowiązkowego audytu zewnętrznego), usługi prawne, które nie
stanowią elementu stałej lub okresowej działalności
beneficjenta, ani nie są związane z jego bieżącymi wydatkami
operacyjnymi, zakup ogłoszeń prasowych, usługi drukarskie i
usługi kopiowania dokumentów.
13
W niektórych, szczególnych przypadkach możliwa jest sytuacja,
w której ww. rodzaje kosztów, ze względu na swoje zastosowanie,
nie są zaliczane do kosztów ogólnych i w związku z tym zostały
ujęte w Harmonogramie finansowo – rzeczowym w kategoriach
innych niż koszty ogólne.
W takim wypadku koszty te są wciąż ponoszone i rozliczone na
podstawie dokumentów księgowych, jako koszty bezpośrednie.
14
Wykazywanie kosztów ogólnych rozliczanych ryczałtem
we wniosku o płatność
Generator wniosków o płatność
oraz karty rozliczenia zadań
15
Generator Wniosków o płatność – tabela 11. Zestawienie dokumentów
Kwoty ryczałtu kosztów ogólnych dla badań przemysłowych i prac rozwojowych należy
umieścić jako oddzielne pozycje na końcu tabeli nr 11 - Zestawienia dokumentów.
16
Generator Wniosków o płatność – tabela 13. Postęp rzeczowo - finansowy
Kwoty ryczałtu kosztów ogólnych w tabeli 13 należy wykazać na liście zadań jako dodatkowe pozycje (zadania).
Sumę kosztów ryczałtu należy podać również w poz. „W tym wydatki związane z kosztami pośrednimi…” 17
Generator Wniosków o płatność – pkt 9 i 10
Poz. 9 = Suma wydatków kwalifikowalnych wykazanych w tabeli nr 11
Poz. 10 = Kwota dofinansowania
18
Karta rozliczenia zadania
W karcie
rozliczenia
zadania są
wykazywane
tylko koszty
bezpośrednie
19
Karta podsumowania wydatków kwalifikowalnych dla badań przemysłowych
Wysokość ryczałtu kosztów ogólnych jest
wyliczana w kartach podsumowania wydatków
na poszczególne rodzaje badań – osobno dla
badań przemysłowych i osobno dla prac
rozwojowych.
20
Karta podsumowania wydatków kwalifikowalnych dla prac rozwojowych
21
Karta podsumowania wydatków kwalifikowalnych dla projektu
Suma kosztów kwalifikowalnych dla bieżącego wniosku =
Suma wydatków kwalifikowalnych tabeli 11 Generatora =
Suma wydatków kwalifikowalnych tabeli 13 Generatora =
pkt. 8a Generatora
Kwota dofinansowania bieżącego wniosku o płatność =
pkt. 10 Generatora Wniosków o płatność
22
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
23
Download