Aneksowanie umów o dofinansowanie w ramach PO RYBY

advertisement
Warszawa, 23.11.2011 r.
Informacja dla beneficjentów pomocy przyznanej w ramach PO RYBY 2007 - 2013
Aneksowanie umowy - zgodnie z zapisem § 12 (lub odpowiednio §11) umowy istnieje
możliwość dokonania zmiany umowy o dofinansowanie na wniosek każdej ze stron.
Zmianami mogą zostać objęte następujące aspekty:
 Zakres rzeczowy - obejmujący zakres rzeczowy operacji lub etapu (etapów) operacji
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
- wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony najpóźniej w dniu złożenia wniosku
o płatność. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy
zostanie rozpatrzony negatywnie a Agencja zweryfikuje wniosek o płatność zgodnie
z postanowieniami zawartej umowy. W sytuacji zmian w zakresie rzeczowo finansowym operacji należy przedstawić nowe zestawienie rzeczowo - finansowe.
 Termin złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony
najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. W przypadku niedotrzymania tego
terminu, wniosek o zmianę umowy zostanie rozpatrzony negatywnie.
 Wzrost kosztów kwalifikowanych wynikający ze zmiany stawki VAT lub znaczącego
wzrostu kursu waluty - wniosek o aneks w tym zakresie może zostać zawarty
z inicjatywy beneficjenta lub Agencji (szczegółowy opis - przejdź).
 Pozostałe zmiany (np. zmiany adresowe) - powinny być zgłaszane na każdym etapie
realizacji operacji tj. niezwłocznie po ich zaistnieniu.
Należy pamiętać, że wprowadzane zmiany muszą mieć formę pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności. Każdy wniosek o dokonanie zmiany jest rozpatrywany indywidualnie
z uwzględnieniem następujących warunków:
1. Kwota pomocy - nie może zostać zwiększona, możliwe są natomiast przesunięcia
środków finansowych między etapami operacji (w przypadku operacji
wieloetapowych) lub między zadaniami w ramach etapu,
2. Cel operacji – dodatkowe prace i zakupy muszą być zgodne z celem (celami)
wymienionymi w podpisanej umowie lub aneksie do umowy,
3. Zakres rzeczowy - zmiany zakresu zostaną zweryfikowane zgodnie z kryteriami
obowiązującymi na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie w szczególności
w zakresie:
 powstania trwałych korzyści gospodarczych, zapewnienia należytych
gwarancji technicznych, zapewnienia gospodarczej trwałości, oceny
oddziaływania na środowisko,
 kryteriów kwalifikowalności kosztów (w tym racjonalność wydatków)
określonych w przepisach regulujących przyznawanie pomocy,
 bezpośredniego związku z realizacją operacji,
 potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością,
 terminów, w jakich zostały/zostaną poniesione koszty.
Proponowane zmiany zostaną rozpatrzone na podstawie dokumentów i materiałów
jakie były wymagane na etapie wniosku o dofinansowanie i zostały załączone przez
beneficjenta do wniosku o aneks np. oferty, kosztorysy, dokumenty potwierdzające
uprawnienia beneficjenta do otrzymania pomocy a także opis operacji i zestawienie
rzeczowo - finansowe.
4. Zmiany terminu złożenia wniosku o płatność - w przypadku wnioskowania o taką
zmianę, zostanie oceniona celowość/powód zmiany na podstawie uzasadnienia
beneficjenta załączonego do wniosku o aneks.
Przykładowy wniosek o aneks:
....................................., dnia .............................
Nazwa beneficjenta
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
Nazwa OR ARiMR
Adres: ulica, nr, kod pocztowy
Nazwa wewnętrznej jednostki organizacyjnej
PRZYKŁADOWY WNIOSEK O ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE
NR …….......... ZAWARTEJ W DNIU …….....
Uprzejmie proszę o zmianę zapisów Umowy o dofinansowanie zawartej w zakresie
Środka……………w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
W przedmiotowej Umowie proszę o zmianę brzmienia następujących zapisów:
1.
2.
3.
§………… otrzymuje brzmienie:………………….………………………....................
…………………………………………………………………………………………..
§………… otrzymuje brzmienie: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
§………… otrzymuje brzmienie: ………………………………………………………
Powyższą prośbę uzasadniam:
Z poważaniem
Załączniki:
1.
….
2.
….
Departament Wsparcia Rybactwa
w/g
rozdzielnika
Nasz znak:
DWR-61302-57/WPiO/ZP-GR/l 1
Data
14.10.2011 r.
Sprawa: kwalifikowalność kosztów objętych wnioskiem o płatność w ramach PO RYBY 2007-2013
w przypadku wzrostu wartości niektórych zadań objętych wnioskiem o płatność w
stosunku do wartości tych zadań przewidzianych w umowie o dofinansowanie
W związku z występującymi przypadkami znaczących wzrostów kosztów kwalifikowalnych
niektórych zadań we wnioskach o płatność, w stosunku do kosztów zatwierdzonych umową o
dofinansowanie z przyczyn niezawinionych przez beneficjentów, DWR informuje co następuje.
Zmiany umowy o dofinansowanie wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone na wniosek
każdej ze stron. Termin zgłoszenia zmiany umowy/złożenia wniosku o aneks jest wyznaczony w
umowie wyłącznie w odniesieniu do zmiany zakresu rzeczowego operacji lub terminu złożenia
wniosku o płatność. Termin ten przypada najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność oraz wiąże
wyłącznie beneficjenta. Wniosek o aneks do umowy zmieniający jej warunki w zakresie opisanym
poniżej, beneficjent może złożyć w terminie uzgodnionym z Agencją. Jednocześnie, Agencja jako
strona umowy może złożyć beneficjentowi propozycję aneksowania umowy. Podkreślić należy
jednakże, że instytucja aneksowania umowy z inicjatywy Agencji winna mieć charakter
nadzwyczajny i być uzasadniona jedynie okolicznościami, na które beneficjent nie miał wpływu.
W przypadkach, gdy koszty kwalifikowane wzrastają w stosunku do kwot zatwierdzonych w umowie
w związku z:
1)
zmianą stawki VAT
2)
znaczącym wzrostem kursu waluty w dniu zapłaty za fakturę, w stosunku do kursu z dnia
wystawienia oferty - dotyczy wyłącznie zakupów oferowanych i nabywanych w walucie obcej
zachodzi przesłanka zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie na wniosek beneficjenta lub na
wniosek Agencji, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
ad 1:
1. nastąpiła zmiana stawki VAT po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie,
2. wartość podatku VAT wzrosła o więcej niż 10% w stosunku do wartości zatwierdzonej w
umowie o dofinansowanie,
3. łączna kwota pomocy nie wzrośnie w stosunku do kwoty przewidzianej w umowie o
dofinansowanie;
lub
ad 2:
1. nastąpił wzrost kursu waluty, w której rozpatrywano ofertę oraz dokonano zapłaty za fakturę,
w dniu zapłaty, w stosunku do kursu przyjętego do przeliczenia kosztu kwalifikowanego we
wniosku o dofinansowanie,
2. wartość zadania finansowanego waluta obcą wzrosła o więcej niż 10% w stosunku do
wartości zatwierdzonej w umowie o dofinansowanie,
3. łączna kwota pomocy nie wzrośnie w stosunku do kwoty przewidzianej w umowie o
dofinansowanie.
Uzasadnienie:
Zmiana stawki podatkowej jest przesłanką niezależną od beneficjenta, natomiast kwota VAT,
0 ile wartość pomocy nie wzrasta, jest wartością czysto rachunkową, pozostającą bez wpływu na
zgodność realizowanej operacji z programem, przepisami krajowymi i unijnymi oraz umową o
dofinansowanie. Ponadto, zmiana umowy o dofinansowanie polegałaby w tym przypadku wyłącznie
na zmianie technicznej.
Kurs walut, w szczególności EUR, w ostatnim czasie (tj pomiędzy terminem składania
1 rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, a terminem rozliczania wniosków o płatność) wzrósł na
tyle, że pozostawianie ryzyka kursowego wyłącznie po stronie beneficjenta jest działaniem
niezasadnym z punktu widzenia interesu sektora rybołówstwa. Wobec szczególnych okoliczności,
jakie mają miejsce na rynkach walutowych, zasadnym jest uznawanie wzrostu kosztów
kwalifikowalnych, wynikającego z wysokich wahań kursowych poprzez usankcjonowanie tych
wzrostów aneksem do umowy o dofinansowanie, zawieranym z inicjatywy beneficjenta lub Agencji.
W tym przypadku również zmiana kosztu kwalifikowanego w aneksie do umowy jest zabiegiem
czysto technicznym, nie wymagającym pogłębionych analiz racjonalności wydatku.
Jednocześnie, pomimo ogólnie dyspozytywnego charakteru umowy o dofinansowanie, Agencja nie
powinna występować z inicjatywą zmiany umowy o dofinansowanie w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego operacji. Dysponentem celu umowy jest beneficjent, który określa zakres i cel inwestycji
i uzasadnia jej racjonalność oraz ekonomiczność. Operacja podlega ocenie Agencji przed zawarciem
umowy o dofinansowanie, na podstawie wniosku o dofinansowanie. W sytuacji, gdy beneficjent
dokonuje zmiany w zakresie rzeczowym operacji, powinien uzyskać akceptację tej zmiany, zgodnie z
warunkami umowy. Sytuacja, w której beneficjent samowolnie zmienia zakres rzeczowy umowy i
przedkłada wniosek o płatność zawierający koszty nieobjęte zakresem umowy, narusza w sposób
istotny umowę. W takich okolicznościach Agencja nie powinna podejmować działań prowadzących
do doprowadzenia post factum do zgodności wniosku o płatność z umową.
Download