SPO-WKP 2.2.1 - Regionalna Instytucja Finansująca

advertisement
Fundacja Małych i Średnich – Regionalna Instytucja
Przedsiębiorstw
Finansująca (RIF)
Priorytet 2:
Działanie 2.2
Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Wsparcie konkurencyjności
produktowej i technologicznej
przedsiębiorstw.
Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw
dokonujących nowych inwestycji
Przygotowanie i prowadzenie: Arkadiusz Paciorek
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PROGRAM SPOTKANIA
29 października 2007 r.
9.30- 10.00 Wstęp
Realizacja umowy o dofinansowanie:
niezbędne dokumenty, daty, zasady
realizacji projektów
10.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.15 Wniosek o płatność
Sprawozdanie z realizacji projektu –
praktyczne instrukcje
Załączniki do wniosku i sprawozdania
Najczęściej popełniane błędy
12.15-13.00 Pytania uczestników, dyskusja
Realizacja umowy o dofinansowanie
Zgodnie z §. 2 ust. 3 pkt. 10 Umowy o dofinansowanie projektu
Beneficjent zobowiązuje dostarczyć do RIF w terminie 15 dni od dni
podpisania umowy, potwierdzony notarialnie weksel In blanco, opłacony do
kwoty dofinansowania.
Do weksla należy również załączyć:
1. deklarację wekslową,
2. dokument rejestrowy (nie starszy niż 3 miesiące),
3. w zależności od osobowości prawnej: kserokopię umowy spółki cywilnej
potwierdzoną przez Beneficjenta (spółka cywilna) / kserokopię aktu notarialnego o
rozdzielności majątkowej lub oświadczenie o nie pozostawaniu w związku
małżeńskim lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania
przez współmałżonka jeśli nie istnieje jego podpis na wekslu (spółka cywilna lub
osoba fizyczna).
Niedostarczenie zabezpieczenia w postaci weksla może skutkować rozwiązaniem
umowy o dofinansowanie.
Realizacja umowy o dofinansowanie
Zgodnie z §. 2 ust. 3 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent
zobowiązany jest do przedstawienia w RIF 1 egzemplarza potwierdzonej za
zgodność z oryginałem (przez Beneficjenta) kopii umowy leasingu zawartej na
finansowanie Projektu, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i nie później niż
w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, jeśli
finansowanie w drodze leasingu zostało wskazane we wniosku.
W przypadku umowy leasingowej należy załączyć kserokopie faktur
dokumentujących nabycie przez leasingodawcę urządzeń objętych projektem
(potwierdzone przez Beneficjenta) oraz harmonogram spłat rat leasingowych
Realizacja umowy o dofinansowanie
1. Zaplanowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie realizacji
projektu określonym w § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie.
2. Realizacja powinna być zgodna z założeniami rzeczowymi.
3. Płatności muszą być dokonywane w okresie realizacji projektu do
momentu złożenia wniosku o płatność oraz za pośrednictwem rachunku
bankowego Beneficjenta.
4.Wydatki niezbędne do realizacji projektu mogą być poniesione przez
Beneficjenta dzień po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Realizacja umowy o dofinansowanie
5. Koszty rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta, muszą być
udokumentowane fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi
dokonanie płatności.
6. Dofinansowanie może być wyłącznie refundacją poniesionych
przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych.
7. Zmiany w umowie dotyczące: przesunięcia terminu realizacji
projektu, zmiany numeru rachunku bankowego, zmiany nazwy
Beneficjenta, zmniejszenia kwot lub przesunięcia między
kategoriami wydatków kwalifikowanych przekraczających 15% ich
początkowej wartości itp.) - wymagają aneksu
Zmiany w umowie o dofinansowanie
W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zamian, w terminie
14 dni od zaistnienia przyczyn należy złożyć wniosek o zaakceptowanie
zmian.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację
projektu lub jego etapu w terminie 30 dni przed upływem okresu realizacji
projektu należy wystąpić z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji.
Do wniosku o wprowadzenie zmian należy załączyć dokumenty
potwierdzające konieczność wprowadzenie zmian np. Wypis z KRS,
zaświadczenie o zmianie numeru konta bankowego, harmonogram
zadaniowo/rzeczowo – finansowy, skwantyfikowane wskaźniki realizacji
celów projektu – tabelę 13.3 z wniosku o dofinansowanie ( w przypadku
aneksowania okresu realizacji projektu).
Rozliczanie projektu o dofinansowanie
1. Protokoły odbioru lub przyjęcia do użytkowania zakupionych towarów
(dokumenty OT).
2. Potwierdzenie wykorzystania kredytu do realizacji projektu (jeśli dotyczy).
3. Oświadczenie banku ze wskazaniem numeru rachunku, na który ma być
przekazane dofinansowanie (w związku z umową cesji wierzytelności z dotacji).
4. Dokumenty wymagane w przypadku nabycia nieruchomości:
• Akt (-y) notarialny (-e) z dowodami opłacenia wynikających z tego tytułu
zobowiązań publicznoprawnych,
•
Operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę
potwierdzający, że cena zakupu nieruchomości nie przekracza wartości
rynkowej, określonej na dzień zakupu,
•
W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej lub budowy należy załączyć
opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość
zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami
przedsięwzięcia objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian
lub ulepszeń,
•
Oświadczenie podmiotu zbywającego nieruchomość, że nie była ona zakupiona
w okresie ostatnich 10 lat przy wykorzystaniu środków publicznych.
Rozliczanie projektu o dofinansowanie
Dokumenty wymagane w przypadku nabycia używanego środka
trwałego:
• oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały
nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w
okresie ostatnich 7 lat,
• oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały
nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat
ceny nowego środka trwałego,
• oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego,
miejsce i datę jego zakupu,
Rozliczanie projektu o dofinansowanie
W przypadku, gdy inwestycja finansowana jest w drodze leasingu:
•
Musi prowadzić do przeniesienia własności na korzystającego,
•
Kosztem kwalifikowanym są raty kapitałowe (z wyłączeniem:
podatku, marży, odsetek, kosztów ogólnych, opłat
ubezpieczeniowych itp.) zapłacone w okresie realizacji Projektu.
•
Płatność następuje w transzach półrocznych od zapłaty pierwszej
raty kapitałowej (można złożyć wniosek o płatność po uprzednim
zapłaceniu kwoty nie niższej z planowanych 6 najniższych rat
kapitałowych),
Rozliczanie projektu o dofinansowanie
1. Kopie faktur
2. Dowody zapłaty - wyciągi bankowe,
3. Wniosek o płatność
4. Sprawozdanie z realizacji projektu
Wniosek o płatność końcową oraz sprawozdanie końcowe należy
złożyć do RIF najpóźniej do 25 dnia po zakończeniu terminu realizacji
projektu podanego w § 3 ust. 1 umowy o Dofinansowanie.
Rozliczanie projektu o dofinansowanie
Zgodnie z § 10 ust.12 umowy Beneficjenci Poddziałania 2.2.1 mogą składać
wnioski o płatność pośrednią niezależnie od formy finansowania projektu,
tj. finansowania ze środków własnych, jak również finansowania z
wykorzystaniem kredytu bankowego, czy też leasingu.
Pierwszy wniosek o płatność pośrednią może zostać złożony w RIF, po
upływie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu
(określonego zgodnie z § 3 ust.1 umowy o dofinansowanie), natomiast
kolejne wnioski mogą być składane w kolejnych okresach półrocznych.
Do wniosku o płatność pośrednią Beneficjent powinien dołączyć dokumenty
potwierdzające poniesienie wydatków (np. faktury zakupu, noty
obciążeniowe), dowody płatności (wyciągi bankowe), dokumenty
potwierdzające odbiór środka trwałego i wartości niematerialnych i
prawnych (np. dokument OT, protokół odbioru) – dotyczące okresu, za który
składany jest wniosek.
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
(1_) Wniosek za okres: od data rozpoczęcia projektu do data ostatniej płatności za
działania kwalifikowane
Instytucja przyjmująca wniosek:
Nr wniosku:
Data wpłynięcia wniosku:
Osoba przyjmująca wniosek:
Podpis i pieczęć:
(2_) Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(3_) Program Operacyjny: SPO WKP
(4_) Priorytet: 2. Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw
(5_) Działanie: 2.2 - Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej
przedsiębiorstw
(6_) Poddziałanie: 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
(7_) Nazwa projektu: tytuł projektu zgodnie z umową o dofinansowanie
(8_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju: numer umowy o dofinansowanie
(9_) Umowa/decyzja o dofinansowaniu nr należy wpisać numer umowy
(10) z dnia dzień podpisania umowy dofinansowania ( + daty podpisania aneksu, jeżeli dot.)
kwotę dofinansowania
z umowy/aneksu
PLN, słownie:
(11_)co stanowi z umowy/aneksu % kwoty wydatków kwalifikowanych.
(12_) Okres realizacji projektu od
do
( § 3.1 umowy / aneksu)
(13_) Płatność (pierwsza, pośrednia, końcowa, premia) –pośrednia lub końcowa
(14_) kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem z tabeli 20 wniosku o płatność PLN
(15_) wnioskowana kwota Wnioskowana kwota dotacji wyliczana jest poprzez pomnożenie
wydatków kwalifikowanych – kolumna 12 w pkt. 20 niniejszego wniosku oraz wskaźnika przyznanego
dofinansowania wskazanego w punkcie 11 wniosku o płatność. PLN
(16_) kwota otrzymanych płatności w ramach projektu: 0 (Punkt ten wypełniany jest w
przypadku składania przez Beneficjent wniosków o płatność pośrednią) PLN
(17_) DANE BENEFICJENTA Poniższe dane należy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi w
umowie o dofinansowanie
Nazwa/Imię i nazwisko:
ul./al./pl
nr domu:
nr lokalu:
miejscowość:
telefon:
kod:
faks:
e-mail:
(18_) Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż beneficjent):
Imię i nazwisko:
telefon:
faks:
e-mail:
(19_) Rachunki bankowe na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją o
dofinansowaniu projektu):
Posiadacz rachunku:
Nazwa banku:
nr rachunku bankowego:
INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku
(20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
nr dokumentu
data wystawienia
dokumentu
numer księgowy
lub ewidencyjny
pozycja w
zestawieniu
rzeczowofinansowym
kategoria
interwencji
data zapłaty
sposób zapłaty
(G – gotówka,
P – przelew,
K - karta)
nazwa towaru lub
usługi/pozycja na
dokumencie
NIP wystawcy
dokumentu
kwota dokumentu
brutto
kwota dokumentu
netto
kwota wydatków
kwalifikowalnych
w tym VAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
13
Nie
wypełniamy
161
Nie wypełniamy,
jeśli VAT
jest kosztem
niekwalifikowanym
P
Suma
ogółem w
PLN
Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.
imię i nazwisko: ……………………………………data:…………………………………podpis:……………………………..
(21_) ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI
Kwota wydatków
ogółem
Źródło
Kwota
wydatków kwalifikowalnych
Krajowe środki publiczne:
- budżet państwa
- budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla
regionalnego
- budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla
lokalnego
- inne środki publiczne
Pozostałe źródła:
- prywatne
Kwota wydatków poniesionych
przez beneficjenta
Z tabeli 20 wniosku o płatność
Kwota wydatków poniesionych
przez beneficjenta
Z tabeli 20 wniosku o płatność
- inne
suma ogółem PLN:
w tym:
- EBI
- prefinansowanie na podstawie art. 30g ust. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm)
- inne
(22_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem (jeżeli zostało
przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu) Uwaga! Tabeli nie wypełnia się w
przypadku projektu realizowanego w ramach SPO WKP. Pole to pozostawiamy niewypełnione.
Lp.
Rodzaj przychodu
Kwota
1
2
suma ogółem PLN:
RAPORTOWANIE
*w przypadku SPO RiMSŻROW oraz SPO RiPR zamiast pkt 23 i 24 beneficjent wypełnia zestawienie rzeczowo-finansowe, stanowiące
załącznik do wniosku o płatność.
(23_) ZAKRES WYKONANYCH PRAC/ZAKUPÓW/USŁUG, NA KTÓRE ZOSTAŁY PONIESIONE
WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM
Opis w niniejszym punkcie powinien być nie krótszy niż 2000 znaków oraz nie dłuższy niż 4000
znaków. Należy dokładnie opisać parametry produktu, które określone zostały we
wniosku o dofinansowanie. Należy się skoncentrować przede wszystkim na tych
parametrach, które
stanowią o innowacyjności projektu i pokazać osiągnięcie określonych w biznes planie
wskaźników innowacyjności projektu.
(24_) ZGODNOŚĆ POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTU Z UMOWĄ/DECYZJĄ O
DOFINANSOWANIE W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM
Czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie?
tak X
nie 
Jeśli nie, proszę poniżej wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawartego w umowie/decyzji o dofinansowanie.
Ten punkt wniosku wypełniany jest w przypadku, gdy realizowana inwestycja odbiega od
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Należy w tym miejscu umieścić informacje
pozwalające określić rzeczywistą różnicę pomiędzy faktycznie realizowanym zakresem
inwestycji, a tym, co zaplanowane zostało we wniosku.
(25_) Oświadczenie beneficjenta:
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we
wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały
zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.
271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do
okoliczności mającej znaczenie prawne.
Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana
jest: należy podać adres przechowywania dokumentacji
(26_) Załączniki:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów
księgowych o podobnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (20_) wniosku,
wraz z dowodami zapłaty;
2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające
odbiór/wykonanie prac;
3. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów
bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na
rachunku, którego wniosek dotyczy;
4. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją o
dofinansowanie:
(27_)
Miejscowość:
Data:
Podpis (imię i nazwisko):
Sprawozdanie z realizacji
projektu w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
lata 2004 - 2006
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.
Okres sprawozdawczy
Zgodnie z pkt. 1 wniosku o płatność
2.
Rodzaj sprawozdania
Okresowe
3.
Numer sprawozdania
/Nr umowy o dofinansowanie/K/lata, w trakcie których
realizowane było działanie.
4.
Tytuł projektu
Zgodnie z umową o dofinansowanie
5.
Numer i nazwa Priorytetu
Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
6.
Numer i nazwa działania
2.2 - Wsparcie konkurencyjności produktowej i
technologicznej przedsiębiorstw
7.
Numer i nazwa poddziałania
2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych
inwestycji
8.
Kategoria interwencji
161
9.
Data podpisania umowy
dofinansowanie projektu
Dane z umowy dofinansowania
10.
Nr umowy o dofinansowanie
projektu
Dane z umowy dofinansowania
11.
Data rozpoczęcia projektu
Data rozpoczęcia działań
□
Roczne
□
Końcowe
X
I. INFORMACJE OGÓLNE
12.
Data zakończenia projektu
13.
Nazwa Beneficjenta
14.
Adres Beneficjenta
15.
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
kontaktowania się
16.
Numer telefonu/faksu
17.
Adres poczty elektronicznej
Data ostatniej płatności za działanie kwalifikowane
II. PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
II.1 RZECZOWY POSTEP REALIZACJI PROJEKTU
1. Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym
W podpunkcie tym należy opisać zrealizowane w ramach projektu działania zgodnie z
harmonogramem zadaniowo-finansowym lub rzeczowo - finansowym. Dla każdego urządzenia należy
wymienić najważniejsze parametry oraz cechy użytkowe.
2. Informacja na temat zadań planowanych a niezrealizowanych w
okresie sprawozdawczym wraz z podaniem przyczyn
W punkcie tym należy umieścić informację o tej części projektu, która nie została zrealizowana zgodnie z
założeniami projektu. Należy odnieść się do tych zmian projektu, które podlegały procedurze aneksowania, jeśli
miało to miejsce. Należy wyjaśnić przyczyny niezrealizowanych etapów oraz ich wpływ na realizację przyjętych
założeń projektu. Opis niezrealizowanego działania powinien zawierać dokładne dane techniczne lub
zakres w jakim to działanie nie zostało zrealizowane, wraz z podaniem działań naprawczych podjętych w celu
utrzymania celów projektu. W przypadku sprawozdania końcowego nie powinna wystąpić sytuacja, w której
niezrealizowane zostało zaplanowane działanie, a PARP nie został o tym powiadomiony z wyprzedzeniem, a
stosowny aneks nie został podpisany. Wynika to z tego, iż wszelkie modyfikacje postanowień umowy mogą
nastąpić w trakcie realizacji projektu w formie aneksów, natomiast sprawozdanie końcowe składane jest po
zakończeniu projektu.
3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w
kolejnym okresie sprawozdawczym*
Ten punkt należy pozostawić niewypełniony.
•Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu
4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu
W punkcie tym należy wymienić kontrole przeprowadzone w trakcie realizacji projektu. Chodzi tu zarówno o te
przeprowadzone przez Instytucję Wdrażającą, jak również inne uprawnione jednostki (w tym Urząd Kontroli
Skarbowej). Należy pamiętać, aby podać datę i zakres tych kontroli wraz z informacją dotyczącą wprowadzonych
zaleceń pokontrolnych. Kopie raportów z przeprowadzonych kontroli powinny zostać załączone do niniejszego
sprawozdania. Należy opisać wszelkie działania jakie wykonali kontrolujący (np. wymienić jakie dokumenty zostały
sprawdzone), zarekomendowane działania pokontrolne oraz terminy ich realizacji (należy wymienić wszystkie te
działania, opisując jednocześnie z czego zalecenia te wynikają).
5. Wskaźniki
a) osiągnięte wskaźniki produktu
L.p.
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
P
Pr
Px
%
wskaźnika
1
2
W odniesieniu do
umowy
3
W
odniesieniu
do umowy
końcowa wartość
wskaźnika produktu
określona we wniosku
o dofinansowanie
osiągnięta wartość
wskaźnika produktu
od początku realizacji
projektu
b) osiągnięte wskaźniki rezultatu*
L.p.
1
Jednostka miary
wskaźnika
Nazwa
wskaźnika
2
*Tylko dla sprawozdania końcowego
R
Rx
%
3
(Px/P)
*100
c) osiągnięte wskaźniki oddziaływania*
L.p.
1
Jednostka miary
wskaźnika
Nazwa
wskaźnika
O
2
Ox
%
3
*Tylko dla sprawozdania końcowego, o ile wskaźniki te zostały określone we wniosku o dofinansowanie
d) inne niemierzalne wskaźniki realizacji projektu*
W punkcie tym można odnieść się również do części biznesplanu, gdzie opisany został nowy lub
ulepszony produkt. Należy więc jeśli jest to możliwe odnieść się do tych parametrów nowego lub
ulepszonego produktu, które decydują o jego jakości, a co za tym idzie o zadowoleniu klienta. Należy
pamiętać, że wzrost zadowolenia klientów jest tylko jednym z przykładów wskaźnika niemierzalnego.
*Tylko dla sprawozdania końcowego z realizacji projektu
II.2 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
6. Struktura wydatków oraz przychody wydatki faktycznie poniesione w trakcie realizacji projektu.
Kategoria wydatków
Wr
Wn
Stopień realizacji projektu (%)
Wydatki kwalifikowane
Wydatki niekwalifikowane
Przychód
Wydatki w projekcie
Wr - wydatki realizacji projektu poniesione w okresie sprawozdawczym
Wn - wydatki realizacji projektu poniesione od początku realizacji projektu
% - stopień realizacji projektu według wzoru
Wn
X 100
szacunkowy całkowity koszt realizacji
projektu
Za szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu należy przyjąć wartość określoną w umowie o dofinansowanie
projektu
Jeśli faktycznie poniesione wydatki były wyższe niż przewidziano w umowie o
dofinansowanie, wpisujemy kwotę wydatków kwalifikowanych określonych w umowie,
natomiast nadwyżkę kwalifikujemy jako wydatki niekwalifikowane. Wydatki
niekwalifikowane obejmują wydatki niekwalifikowane określone w umowie o
dofinansowanie powiększone o nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów
kwalifikowanych nad wielkością określoną w umowie.
Kolumnę “stopień realizacji projektu” należy wypełnić odnosząc poszczególne pozycje w
kolumnie Wn do wydatków projektu określonych w umowie dofinansowania:
- dla wiersza „wydatki kwalifikowane” – do kolumny „Stopień realizacji projektu (%)”
wpisujemy iloraz wartości Wn oraz wielkości wydatków kwalifikowanych określonych w
umowie dofinansowania, a otrzymaną liczbę mnożymy przez 100%,
- dla wiersza „wydatki niekwalifikowane” – do kolumny „Stopień realizacji projektu (%)”
wpisujemy iloraz wartości Wn oraz wielkości wydatków niekwalifikowanych określonych
w umowie dofinansowania, a otrzymaną liczbę mnożymy przez 100%,
- dla wiersza „wydatki w projekcie” – do kolumny „Stopień realizacji projektu (%)”
wpisujemy iloraz wartości Wn oraz wielkości całkowitych wydatków projektu (wydatki
kwalifikowane + niekwalifikowane), określonych w umowie dofinansowania, a otrzymaną
liczbę mnożymy przez 100%.
Wiersz przychód projektu nie dotyczy projektu realizowanego w ramach działania 2.2.1.
7. Prognoza finansowa projektu* nie dotyczy
Kategoria wydatków
Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy
Wydatki kwalifikowane
Wydatki
niekwalifikowane
Przychód
Wydatki w projekcie
* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu
III ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY
1. Zgodność projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych
□ dotyczy
□ nie dotyczy
Jeżeli dotyczy, należy opisać działania
2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska
□ dotyczy
□ nie dotyczy
Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji
projektu.
* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu
3. Zgodność projektu z polityką równych szans
□ dotyczy
□ nie dotyczy
Jeżeli dotyczy, należy opisać działania
4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej
X dotyczy
□ nie dotyczy
Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu.
W punkcie tym należy zawsze zaznaczyć odpowiedź „dotyczy”.
Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej?
X tak
□ nie
Jeżeli nie, należy podać przyczyny niezgodności
W punkcie tym należy zawsze zaznaczyć odpowiedź „tak”.
5. Czy w ramach projektu podejmowane są działania mające na celu poprawę
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w przedsiębiorstwie*
□ tak, projekt jest bezpośrednio nakierowany na poprawę BHP
□ tak, poprawa BHP jest dodatkowym elementem projektu
□ nie
Jeżeli tak, należy proszę krótko opisać, na czym polegają podejmowane działania.
IV. PROMOCJA PROJEKTU
Opis działań podjętych przez beneficjenta w celu informowania o
udziale w Programie
Wszelkie działania, jakie zostały podjęte w celu informowania otoczenia o
współfinansowaniu projektu w ramach SPO WKP. W przypadku gdy zrealizowane
działania promocyjne objęły szerszy zakres niż wynika to z umowy dofinansowania,
informacje takie należy również zawrzeć w niniejszym podpunkcie. Należy pamiętać,
aby w punkcie tym określić jaką formę przyjęły działania informacyjne (plakat czy
tablica ).
V. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU
Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych zagrożeń realizacji
projektu*
Punkt ten należy pozostawić niewypełniony.
* dotyczy tylko okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu
VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data:
Pieczęć i podpis:
Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie
Adres
Numer telefonu/faksu
Adres poczty elektronicznej
VII. ZAŁĄCZNIKI
Jako załączniki do niniejszego wniosku należy załączyć kopie raportów z
kontroli lub wizyty monitorującej, jeżeli zostały przeprowadzone w ramach realizacji Projektu
VIII. INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*
*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie
.
Promocja projektu
Zgodnie z § 12 umowy o dofinansowanie promocja projektu może przebiegać
W jeden z następujących sposobów:
a) poprzez tablice reklamowe lub pamiątkowe, na których należy wskazać
wkład ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym
Projekcie (bezwzględnie wymagana dla inwestycji o wartości powyżej 3 mln euro),
b) poprzez umieszczenie plakatów w siedzibie lub innych pomieszczeniach
należących do beneficjenta.
Beneficjent musi utrzymać plakat/tablicę informacyjną 5 lat od daty zakończenia
realizacji projektu.
Ponadto, w przypadku materiałów promocyjnych, szkoleniowych lub edukacyjnych, a
także strony internetowej, należy umieścić logo programu SPO WKP oraz symbol Unii
Europejskiej (dostępne na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl i www.parp.gov.pl), a
także napis informujący o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Podsumowując, umowa o dofinansowanie zobowiązuje
beneficjenta do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja projektu została
sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.
Najczęściej popełniane błędy:

Niedotrzymywanie terminów przy składaniu dokumentów
wymaganych na podstawie umowy o dofinansowanie,

Polecenia przelewów nie są podstemplowane przez bank
(nie dotyczy dokumentów elektronicznych nie
wymagających podpisu),

Brak tłumaczeń przysięgłych dokumentów wystawionych w
językach obcych,

Zakup niezgodnie z harmonogramem lub zapłata po
terminie przewidzianym umową o dofinansowanie,
Najczęściej popełniane błędy:






Brak wersji elektronicznej wniosku i sprawozdania,
Kserokopie dokumentów nie są potwierdzone za zgodność z
oryginałem,
Brak poleceń przelewów lub wyciągów bankowych potwierdzających
dokonanie płatności,
Brak numeru umowy na fakturach zakupu,
Brak podania miejsca przechowywania zakupionych środków z tyłu
faktury,
Zły kurs dla faktur wystawionych w walutach obcych
Sposób wypełniania PKT. 20 wniosku w przypadku faktur od
zagranicznych kontrahentów




Odnosząc się do wybranych kolumn w tabeli w pakt 20 wniosku o płatność,
należy egzekwować zgodnie z instrukcją do wniosku o płatność
następujący sposób ich wypełnienia przez Beneficjentów:
- kolumna 10 – kwota dokumentu brutto, w przypadku faktury/innego
dokumentu księgowego wystawionego w walucie obcej, powinna być
przeliczona na PLN po kursie wynikającym z zastosowania art. 30 ust. 2
pakt 2 ustawy o rachunkowości, tj. średnim kursie ustalonym przez NBP na
ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę
dokumencie ustalony został inny kurs;
- kolumna 11 – kwota dokumentu netto – wg ww. zasady z art. 30 ust. 2
pakt 2 ustawy o rachunkowości;
Pragniemy podkreślić, iż nowa instrukcja do wniosku o płatność
wprowadza obowiązek żądania od Beneficjenta dokumentu SAD, w
przypadku towarów sprowadzanych spoza terenu UE.


- kolumna 12 – kwota wydatków kwalifikowanych dla faktur/innych
dokumentów księgowych wystawionych w walutach obcych, powinna zostać
obliczona przy zastosowaniu kursu sprzedaży ustalonego przez bank w
dniu dokonania zapłaty. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pakt 1 ustawy o
rachunkowości: wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje
się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (...) po kursie
kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług
korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz
operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
Wytyczne w instrukcji wskazują, iż w przypadku, gdy kurs przeliczeniowy
zastosowany do zaewidencjonowania faktury/innego dokumentu
księgowego (kolumna 10 i 11) jest niższy od kursu, po którym bank dokonał
jego opłacenia (kolumna 12) pojawią się ujemne różnice kursowe, które
zgodnie z zasadą nr 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 nie
kwalifikują się do dofinansowania z funduszy strukturalnych. W tym
przypadku kwota wykazana w kolumnie nr 12 musi być mniejsza bądź
równa kwocie zapisanej odpowiednio w kolumnie 10 i 11.


W przypadku zapłaty z rachunku walutowego, Beneficjent będzie
zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający kurs przeliczeniowy
zastosowany przez bank (czasami taką informację zawierają dyspozycje
wykorzystania kredytu walutowego lub zagraniczne polecenie zapłaty).
Zgodnie z wytycznymi IŻ w przypadku, gdy zapłata za fakturę wystawioną
w PLN nastąpiła w walucie obcej (np. w EUR), jako koszt kwalifikowany
należy przyjąć:
1) wartość z faktury wyrażoną w PLN w przypadku, gdy kwota zapłaty w
EUR po przeliczeniu na PLN po kursie sprzedaży banku z dnia
dokonania płatności jest wyższa niż wartość dokumentu księgowego w
PLN;
2) wartość wynikającą z przeliczenia kwoty zapłaty w EUR na PLN po
kursie sprzedaży banku z dnia płatności - w przypadku, gdy kwota ta jest
niższa od wartości faktury w PLN.
Kontakt:
Fundacja Małych i Średnich
Przedsiębiorstw – Regionalna Instytucja
Finansująca RIF Mazowsze
Ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
Tel./Fax. (22) 838-02-61, 887-37-30
e-mail: [email protected]
www.fund.org.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Tel. (22) 432-80-80, 432-86-20
E-mail: [email protected], www.parp.gov.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards