Wniosek o Płatność

advertisement
zasady wypełniania
PODSTAWY PRAWNE:



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4
— Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007—2013”,
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków
objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”,
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.
CZĘŚĆ OGÓLNA



Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego lub Instytucji Zarządzającej- MRiRW
www.minrol.gov.pl.
Do wniosku dołącza się dokumenty, zgodnie z listą załączników określoną
we wniosku w sekcji VII. ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.
Wniosek w wersji papierowej należy złożyć BEZPOŚREDNIO w miejscu
wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą.
Razem
z
wnioskiem
o
płatność
należy
przedłożyć
SPRAWOZDANIESPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZCJI
OPERACJI Dostępne na stronie www.minrol.gov.pl.
Sposób wypełniania wniosku

Uzupełnia się wyłącznie białe pola wniosku.

Dane finansowe podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku gdy dane pole nie dotyczy beneficjenta:
•
w pole tekstowe należy wstawić kreskę,
•
w pole liczbowe należy wstawić wartość 0,00.
Przed złożeniem wniosku o płatność należy upewnić się, czy:
•
Wniosek został podpisany przez beneficjenta/pełnomocnika w wyznaczonym
do tego miejscu.
•
Wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku.
•
Załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.




Wniosek o płatność należy złożyć zgodnie z terminem zapisanym
w umowie o dofinansowanie.
Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku.
Należy dołączyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia,
pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacja operacji, jeżeli
wymagają ich przepisy prawa oraz postanowienia umowy.
Załączniki powinny być przedstawione w oryginałach lub poświadczone
przez notariusza (dokumenty księgowe zostaną ostemplowane przez
pracownika SW pieczątką Przedstawiono do refundacji w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, skserowane
i poświadczone za zgodność z oryginałem).
ZASADY WYPEŁNIANIA
O PŁATNOŚĆ
I.







POSZCZEGÓLNYCH
PÓL
Dane identyfikacyjne beneficjenta:
Beneficjent,
Adres zamieszkania/siedziby,
Adres prowadzenia działalności gospodarczej,
Dane osoby uprawnionej do kontaktu,
Dane pełnomocnika,
Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta,
Rachunek bankowy – aby umożliwić weryfikację
przedmiotowych
danych,
przedłożyć
zaświadczenie
o posiadaniu rachunku bankowego.
WNIOSKU
poprawności
z
banku
II.






Dane z umowy o dofinansowanie:
Tytuł operacji,
Nr umowy o dofinansowanie (np. 0001-6173-SW1200001/11),
Data zawarcia umowy,
Kwota pomocy dla całej operacji,
Kwota pomocy dla etapu realizowanej operacji,
Okres realizacji operacji (zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy).
NALEŻY PODAĆ DANE ZGODNE Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH ANEKSEM
DO UMOWY O DOFINANSOWANIE.
III.

•
•
•





Dane dotyczące wniosku o płatność:
Wniosek za okres:
od dnia – data podpisania umowy,
do dnia – dzień złożenia WoP lub ostatni dzień przewidziany w umowie,
Rodzaj płatności,
Koszty całkowite,
Koszty kwalifikowalne,
Koszty niekwalifikowalne,
Kwota odsetek naliczonych w wyniku ulokowania środków przyznanych
w ramach zaliczki na rachunku bankowym,
Wnioskowana kwota pomocy,
IV.











Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Nr dokumentu,
Data wystawienia dokumentu (dd/mm/rrrr),
Nazwa towaru lub usługi lub pozycja na dokumencie,
Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym ( dany koszt może odnosić się
tylko do jednej pozycji zestawienia),
Data zapłaty,
Sposób zapłaty (G/P/K),
Kwota dokumentu brutto,
Kwota dokumentu netto,
Kwota kosztów kwalifikowalnych,
W tym VAT,
RAZEM.

W przypadku gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie,
że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych (z wyjątkiem kosztów
ogólnych) zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona
w zestawieniu rzeczowo-finansowym (zał. nr 1 do umowy
o dofinasowanie) jednak nie większej niż o 10% to na uzasadniony
wniosek Beneficjenta, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki
w wysokości faktycznie poniesionej.
V.











Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji dla etapu:
Wnioskowany poziom dofinansowania,
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego,
Mierniki rzeczowe,
Jednostka miary,
Ilość,
Całkowity koszt operacji (z VAT),
Koszty kwalifikowalne,
Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne),
Koszty ogólne kwalifikowalne,
Koszty niekwalifikowalne,
Razem,

W przypadku gdy, wartości kosztów ogólnych wzrosły w stosunku
do kosztów określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym (zał. nr 1
do umowy o dofinasowanie) nadwyżka tych kosztów stanowi koszt
niekwalifikowalny,

W przypadku zmian w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowofinansowego, koszty ogólne przekroczą 10% wartości netto operacji,
na etapie oceny wniosku o płatność dokonana zostanie korekta kwoty
pomocy.
VI.






INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI (wypełniane w przypadku
rozliczenia zaliczki lub transzy zaliczki):
Dotychczasowy oraz planowany przebieg rzeczowy realizacji operacji,
Osiągnięte wskaźniki operacji (dla płatności końcowej),
Wskazanie typu operacji,
Określenie wpływu zatrudnienia,
Problemy napotkane w trakcie realizacji operacji oraz przyczyny
ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników,
Harmonogram.
Oświadczenie Beneficjenta – należy opatrzyć datą oraz podpisem
Beneficjenta /Pełnomocnika.
VIII.
Informacja o załącznikach:
 Kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości
dowodowej wraz z dowodami zapłaty - poświadczone za zgodność
z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub
samorządowej jednostki.
 Kosztorys powykonawczy.
 Kopia
aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności
nieruchomości.
 Kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac.
 Dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 Lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach.
 Pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że używane maszyny,
urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie
zostały zakupione z udziałem środków publicznych.
VII.





Pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość
w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem
środków publicznych.
Dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji.
Wzory materiałów promocyjnych.
Pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych
środków trwałych.
Aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi
zaliczki, zawierający informację o wysokości uzyskanych odsetek
bankowych - zawierający wszystkie operacje wykonane na koncie od dnia
otrzymania zaliczki do wyczerpania środków na tym rachunku. Wszelkie
płatności muszą być wykonywane w sposób bezgotówkowy.




Kopia umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie
rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę,
Kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której
przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu
na beneficjenta ,
Dokumenty potwierdzające przeniesienie praw własności rzeczy będących
przedmiotem umowy leasingu na beneficjenta,
Pełnomocnictwo.
ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI:
 Zgodnie z pismem MRiRW z dnia 08.12.2011 r. znak RYB-kmr-EK-574-64/11
l.dz.6204 od 1 stycznia 2012 r. zwrotu środków należy na konto Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
55 1010 1010 0088 2014 9740 0000
 Jednocześnie należy wystosować pismo do ARiMR, BGK oraz UMWŚ
zawierające poniższe dane:
• nr umowy o dofinansowanie i datę jej zawarcia,
• informację o przyczynach zwrotu ,
• informację o dokonanym zwrocie na konto ARiMR wraz z kwotą, a także
informacje o ubieganiu się o kolejne transze zaliczki wraz z kwotami (o ile
umowa o dofinansowanie przewidywała wypłatę środków w transzach),
• potwierdzenie dokonania zwrotu (jako załącznik do pisma).
Rozliczenie zaliczki przez Beneficjenta należącego do sektora finansów
publicznych:

Zgodnie z §150 pkt. 3 oraz §184 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych
z dn. 27.08.2009r. (z późn. zm.) przy wydatkowaniu środków m.in. z EFR,
stosuje się zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa,
więc środki te należy wykorzystać do 31 grudnia danego roku
budżetowego. Natomiast, wniosek o płatność powinien być złożony
najpóźniej do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym
wykorzystano zaliczkę.
ZNAKOWANIE PROJEKTÓW PONIŻEJ 500 000 EURO ORAZ
ARTYKUŁÓW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH:


Na tablicy informującej o zrealizowanym projekcie ze środków EFR jak
również na materiałach informacyjnych i promocyjnych powinno być
umieszczone godło Unii Europejskiej wraz z napisem „Unia Europejska,
Europejski Fundusz Rybacki” oraz logotyp PO RYBY 2007-2013.
Dodatkowo, po prawej stronie można umieścić logo gminy, beneficjenta.
Pod logotypami powinien być umieszczony napis „Operacja
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w
zrównoważone rybołówstwo”,
Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013” dostępna na stronie www.rybactwo.slaskie.pl
Przykład:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Więcej informacji na temat Wniosku o płatność w ramach PO RYBY
2007-2013 można uzyskać:


•
•
•
w siedzibie Wydziału Terenów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23, V piętro,
na stronie internetowej:
www.slaskie.pl /zakładka PO RYBY/
www.minrol.gov.pl
www.rybactwo.info
Dziękuję za uwagę
Aleksander Nowrot
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards