prezentacja - umowa rozwój

advertisement
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____
Umowa o przyznaniu pomocy – wybrane elementy
Działanie:
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie:
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
z wyłączeniem:
projektów grantowych oraz podejmowania działalności gospodarczej
Toruń, 09.05.2017 r.
Postanowienia ogólne
Beneficjent zobowiązany jest realizacji operacji w jednym etapie/ dwóch etapach,
której zakres rzeczowy i finansowy określono w
zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
+
biznesplanie
w przypadku operacji w zakresie:
rozwoju przedsiębiorczości (…), przez tworzenie lub rozwój
inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (…)
rozwoju przedsiębiorczości (…), przez rozwijanie działalności
gospodarczej
wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych (z wyłączeniem
budowy lub modernizacji targowisk, objętych działaniem
podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich)
CEL OPERACJI oraz WSKAŹNIKI jego realizacji
należy osiągnąć
nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową
a w przypadku , gdy Beneficjent został wezwany przez ZW do usunięcia braków (2 wezwania / 14 dni na uzupełnienie),
nie później niż w terminie przewidzianym na uzupełnienie tych braków.
z zastrzeżeniem zachowania terminów przewidzianych na zakończenie
realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową
maksymalnie 2 lata od dnia zawarcia umowy
nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Za osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji
uznaje się ich realizację
z 5% odchyleniem
PONIESIENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH,
stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy
od dnia zawarcia umowy,
nie później niż do dnia
a w przypadku kosztów ogólnych
od dnia 1 stycznia 2014 r.
złożenia wniosku o płatność
a w przypadku, gdy Beneficjent został wezwany przez
ZW do usunięcia braków (2 wezwania / 14 dni na uzupełnienie),
nie później niż w terminie przewidzianym
na uzupełnienie tych braków.
z zastrzeżeniem zachowania terminów przewidzianych
na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową
(2 lata od zawarcia umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.)
Wymagana forma rozliczenia
do 1 000,00 PLN
rozliczenie gotówkowe i bezgotówkowe
powyżej 1 000,00 PLN
wyłącznie bezgotówkowe
ZALICZKA / WYPRZEDZJĄCE FINANSOWANIE (WF)
-- WYODRĘBNIONY RACHUNEK BANKOWY -Z wyodrębnionego rachunku bankowego,
mogą być wykonywane transakcje,
dotyczące tylko i wyłącznie realizowanej operacji.
Weryfikacja wykonania zakresu rzeczowego operacji
zgodnie z umową, będzie prowadzona
w oparciu o transakcje przeprowadzone
z wyodrębnionego rachunku.
ZALICZKA / WYPRZEDZJĄCE FINANSOWANIE
-- ROZLICZENIE-Odsetki naliczone od zaliczki/WF od dnia wpływu tych środków
na rachunek, podlegają rozliczeniu we wniosku o płatność lub
zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez ARiMR.
Rozliczenie zaliczki polega na pomniejszeniu kwoty pomocy do
wypłaty, na warunkach wskazanych w umowie.
Rozliczenie WF następuje przez pomniejszenie kwoty pomocy do
wypłaty o kwotę stanowiącą udział krajowych środków
publicznych (36,37% kwoty pomocy).
KOSZTY KWALIFIKOWALNE,
stanowiące podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy
Współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych
operacji z innych środków publicznych
jest niedozwolone,
a w przypadku stwierdzenia takiego finansowania, kwotę
kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejsza się
o wartość tych kosztów, które zostały sfinansowane z tych
środków.
Powyższe nie dotyczy:
 jednostek sektora finansów publicznych oraz
 organizacji pożytku publicznego, będących organizacjami pozarządowymi,
w przypadku, gdy wydatki współfinansowane przez EFRROW nie są
współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.
Ponoszenie kosztów zatrudnienia pracownika, w związku z utworzeniem
miejsca pracy w ramach operacji, wyklucza całkowicie możliwość
finansowania tych kosztów z udziałem innych środków publicznych.
Pozostałe zobowiązania Beneficjenta
Opinie, zaświadczenia, uzgodnienia,
pozwolenia lub decyzje, związane
z realizacją operacji lub jej etapu
Zamontowanie oraz uruchomienie
nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury
technicznej (jeżeli dotyczy)
należy uzyskać
powinno nastąpić
nie później niż do
ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność
najpóźniej do
dnia złożenia wniosku o płatność końcową
Utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne zadeklarowanych miejsc pracy,
w odniesieniu do momentu bazowego,
wynoszącego określoną liczbą etatów
(jeżeli dotyczy)
zatrudnienia osób
z grupy
defaworyzowanej
(jeżeli dotyczy)
Pozostałe zobowiązania Beneficjenta
KOSZTY KWALIFIKOWALNE,
muszą być poniesione z zachowaniem
zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Co to oznacza w praktyce?
Beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji:
1.
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
2.
w przypadku gdy przepisy ustawy pzp nie mają zastosowania, a wartość danego zadania
ujętego
w ZRF operacji przekracza 20 000 złotych netto, zgodnie z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji,
z wyłączeniem kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.
W przypadku, gdy wartość danego zadania, ujętego w ZRF operacji nie przekracza 20 000 złotych
netto, należy dołożyć wszelkiej staranności w zakresie racjonalnego wydatkowania środków.
BGK
W przypadku korzystania przez Beneficjenta
z pożyczki uzyskanej w Banku Gospodarstwa Krajowego,
na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji,
powstaje obowiązek poinformowania Zarządu Województwa o pożyczce
otrzymanej BGK, niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Pozostałe zobowiązania Beneficjenta
Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo kodu rachunkowego
dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji,
w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;
Niewypełnienie zobowiązania
skutkuje
pomniejszeniem kwoty pomocy
Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW,
zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014,
opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW,
z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej,
w trakcie realizacji operacji, w terminie
od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków,
nie później niż do dnia ostatniego uzupełnienia tego wniosku.
Niewypełnienie zobowiązania
skutkuje
pomniejszeniem kwoty pomocy
ZWIĄZANIE CELEM
w trakcie realizacji operacji oraz w okresie
5 lat
od dnia wypłaty przez ARiMR płatności końcowej
Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania szeregu zobowiązań,
zawartych w § 5 umowy
w przypadku prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa albo
małego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 651/2014
dla 4 niżej wymienionych zobowiązań:
 nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr (…),
 zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr
1303/2013;
 utrzymanie wymaganych miejsc pracy w łącznym wymaganym
wymiarze etatów;
 prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą;
okres związania celem został skrócony
do 3 lat
od dnia wypłaty przez ARiMR płatności końcowej
Pozostałe zobowiązania Beneficjenta
Niedozwolone jest osiąganie zysków
z operacji realizowanej w zakresie:
 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych (…);
 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Niewypełnienie zobowiązania skutkuje
zwrotem całości wypłaconej pomocy
Na etapie rozpatrywania całej operacji (wniosek o płatność końcową)

Kwota kosztów ogólnych, nie może przekroczyć 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych operacji;

Przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, poniesione koszty
ogólne będą uwzględnione w wysokości nie wyższej niż określone w umowie,
dla poszczególnych pozycji wskazanych w ZRF

Koszty
zakupu
środka
transportu,
nie
mogą
przekroczyć
30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, pomniejszonych o koszty ogólne;
Pozostałe zobowiązania Beneficjenta
do dnia, w którym upłynie rok
od dnia wypłaty płatności końcowej
Należy osiągnąć co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie (jeśli dotyczy),
ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.
Niewypełnienie zobowiązania skutkuje
zwrotem całości wypłaconej pomocy
Utrzymanie utworzonych miejsc pracy i wymaganego wymiaru etatów,
zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej (jeżeli dotyczy)
w okresie związania celem
Niewypełnienie zobowiązania skutkuje
zwrotem całości wypłaconej pomocy
SPRAWOZDANIE/INFORMACJE składane do ZW
W zależności od zakresu operacji Beneficjent jest zobowiązany złożyć do ZW
następujące dokumenty:
 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu;
 Informacja po realizacji operacji;
 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.
Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
(jeżeli dotyczy)
Płatność końcowa jest dokonywana pod warunkiem złożenia przez
Beneficjenta w UM poprawnego i kompletnego sprawozdania z realizacji
biznesplanu wraz z wnioskiem o płatność końcową.
Pozostałe zobowiązania Beneficjenta
Informacja po realizacji operacji
dokument należy złożyć do Zarządu Województwa
zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia
drugiego roku kalendarzowego,
liczonego od roku otrzymania płatności końcowej, albo
od 1 do 30 dnia roboczego
po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym,
w którym otrzymał płatność końcową
w każdym kolejnym roku
w okresie związania celem (5 lat lub 3 lata),
Beneficjent zobowiązuje się do złożenia informacji,
na każde wezwanie Zarządu Województwa (nie częściej niż raz w roku)
Dotyczy operacji w zakresie:
 Zachowania dziedzictwa lokalnego;
 Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
a także
operacji, w wyniku których zostaną utworzone miejsca pracy,
z wyłączeniem operacji, dla których wymagane jest złożenie
informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.
Niewypełnienie zobowiązania
skutkuje
zwrotem części
wypłaconej pomocy
Pozostałe zobowiązania Beneficjenta
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
składana w przypadku operacji realizowanych w zakresie:
dokument należy złożyć do Zarządu Województwa
zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
w terminie do końca kwartału,
następującego po pierwszym roku,
liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych (…)
Niewypełnienie
zobowiązania
skutkuje
wypowiedzeniem
umowy i zwrotem
wypłaconej kwoty
pomocy
rozwijanie działalności gospodarczej
wspieranie współpracy miedzy podmiotami wykonującymi
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (z wyłączeniem
budowy lub modernizacji targowisk, objętych działaniem
podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich)
Dziękuję za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Biuro Autoryzacji Płatności
Download