Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

advertisement
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Działanie 19:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.3 :
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania w ramach PROW na lata 2014-2020
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY
WYBRANE ELEMENTY
Toruń, 09.05.2017 r.
§ 3 umowy – Postanowienia ogólne:
CEL OPERACJI
Beneficjent zobowiązany jest do realizacji operacji, której zakres rzeczowy
i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (załącznik nr 1 do
umowy).
- w wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel określony przez Beneficjenta poprzez
wskaźniki jego realizacji
Realizacja wskaźników możliwa jest z 5 % odchyleniem
Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:
wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
z
zestawieniem
rzeczowo-finansowym
(ZRF)
poniesienie kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej
konkurencji i przejrzystości, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane,
nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność (WoP)
udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z ZRF przez przedstawienie faktur lub
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie
przelewu
osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji do dnia złożenia WoP
§ 3 Postanowienia ogólne (cd.)
Stosownie do zakresu operacji, realizacja operacji lub jej etapu obejmuje również:
1) uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii,
zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji;
2) zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury
technicznej, w tym wyposażenia oraz wykorzystanie zrealizowanego zakresu rzeczowego
operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji lub której
prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy,
- nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność.
 W
przypadku,
gdy
nastąpi
wypłata
środków
finansowych
tytułem
zaliczki/wyprzedzającego finansowania, powstaje zobowiązanie Beneficjenta do
wykorzystania tych środków zgodnie z przeznaczeniem.
 „Zgodnie z przeznaczeniem” oznacza realizację operacji według postanowień umowy, co
będzie weryfikowane na podstawie transakcji przeprowadzonych z wyodrębnionego
rachunku bankowego.
W kontekście powyższego zaleca się, aby wszystkie dokumenty księgowe związane z kosztami
ponoszonymi na projekt współpracy, zawierały opisy drugostronnie.
Opis na odwrocie dokumentu księgowego (faktury, rachunku, listy płac) powinien
zawierać następujące informacje:
a) numer oraz data podpisania umowy o przyznaniu pomocy;
b) wskazanie, iż wydatek dotyczy działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach PROW na
lata 2014-2020
c) Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu …….zł;
d) Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji;
e) numer odrębnego konta, na którym zaksięgowane zostały wydatki w ramach danej operacji lub numer
kodu rachunkowego;
f) potwierdzenie poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej poprzez złożenie podpisu przez osoby
upoważnione wraz z datami ich złożenia
oraz opatrzyć klauzulą lub pieczęcią o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
§ 5 Zobowiązania Beneficjenta
Beneficjent zobowiązany jest do:
• poniesienia kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę wyliczenia
przysługującej Beneficjentowi pomocy od dnia w którym została zawarta umowa,
* a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r. – w formie
rozliczenia pieniężnego,
• natomiast w przypadku transakcji której wartość, bez względu na liczbę
wynikającej z niej płatności przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia
bezgotówkowego
• niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych
• zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań
ujętych w ZRF operacji
• osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później niż do dnia
złożenia wniosku o płatność końcową
•przygotowania/realizacji/przygotowania połączonego z realizacją projektu
współpracy, który:
•będzie zgodny z LSR każdego Beneficjenta uczestniczącego w realizacji operacji,
•przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego
w LSR każdego Beneficjenta uczestniczącego w realizacji operacji oraz przypisanych
do tego celu wskaźników;
§ 5 Zobowiązania Beneficjenta (cd.)
Beneficjent zobowiązany jest do:
• podjęcia działań zapewniających utworzenie przynajmniej jednego miejsca
pracy (jeżeli dotyczy)
• realizacji projektu współpracy z udziałem przynajmniej jednego partnera
zagranicznego (jeżeli dotyczy)
• w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, uzyskania przez pozostałych
zagranicznych partnerów projektu współpracy, którzy ubiegali się o pomoc,
zatwierdzenia projektu współpracy
(Nie dotyczy operacji związanej z przygotowaniem projektu współpracy);
§ 5 Zobowiązania Beneficjenta (cd.)
nieprzenoszenie prawa własności lub
nabytych dóbr oraz ich wykorzystanie
zgodnie z przeznaczeniem;
zapewnienie trwałości operacji
w trakcie realizacji operacji oraz
przez okres 5 lat od wypłaty
płatności końcowej:
umożliwienie dokonywania kontroli,
wizyt i audytów
obecność (osobista lub osoby
upoważnionej) w trakcie wizyt, kontroli
i audytów
przechowywanie całości dokumentacji
niezwłoczne informowanie ZW o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze
zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej mogących mieć wpływ na realizację operacji.
§ 5 Zobowiązania Beneficjenta (cd.)
prowadzenie oddzielnego
systemu rachunkowości albo
korzystanie z odpowiedniego
kodu rachunkowego dla
wszystkich transakcji związanych
z realizacją operacji;
przedstawienie wraz
z wnioskiem o płatność
końcową dokumentów
potwierdzających osiągnięcie
celu operacji oraz
wskaźników;
zrealizowanie operacji i
złożenia wniosku o płatność
końcową, z zachowaniem
odpowiednich terminów
informowanie
i rozpowszechniania
informacji o pomocy
otrzymanej z EFRROW
w trakcie realizacji
operacji, w terminie od
dnia zawarcia umowy;
złożenie do UM wypełnionej
informacji po realizacji operacji,
sprawozdania z realizacji
operacji oraz sprawozdania
z realizacji projektu współpracy
§ 7 Wniosek o płatność – termin złożenia
Wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do
wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy składany jest w Urzędzie
Marszałkowskim w terminie określonym w umowie.
Formularz wniosku o płatność dostępny jest na stronie internetowej
www.mojregion.eu w zakładce Dokumenty (wersja 1z).
Pomoc jest przyznawana na operację polegające na:
Przygotowaniu
projektu
współpracy
Realizacji projektu
współpracy
Przygotowaniu
połączonym z
realizacją projektu
współpracy
Operacja
realizowana bez
podziału na etapy
Operacja
realizowana w nie
więcej niż
4 etapach
Operacja
realizowana w nie
więcej niż
5 etapach
§ 7 Wniosek o płatność – termin złożenia
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie, ZW dwukrotnie wzywa
Beneficjenta do złożenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach, o ile nie
upłynęły terminy:
Przygotowaniu
projektu
współpracy
Realizacji projektu
współpracy
Przygotowaniu
połączonym
z realizacją
projektu
współpracy
12 miesięcy od dnia
zawarcia, lecz nie
później niż do dnia
31.12.2021 r.
30 miesięcy od dnia
zawarcia, lecz nie
później niż do dnia
31.12.2022 r.
36 miesięcy od dnia
zawarcia, lecz nie
później niż do dnia
31.12.2022 r.
Niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność w terminie wynikającym
z drugiego wezwania Zarządu Województwa, skutkować będzie wypowiedzeniem
umowy.
W przypadku gdy WoP zawiera braki ZW dwukrotnie wzywa w formie pisemnej do ich
usunięcia, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania
§ 9 Warunki wypłaty pomocy
zrealizował operację lub jej etap, w tym
poniósł i opłacił związane z tym koszty
do dnia złożenia WOP
zrealizował lub realizuje zobowiązania
określone w umowie
1) Agencja wypłaca
środki finansowe
z tytułu pomocy,
jeżeli Beneficjent:
udokumentował zrealizowanie operacji lub
jej etapu
złożył WOP w odpowiednim terminie
pozostali zagraniczni partnerzy projektu
współpracy, którzy ubiegali się o pomoc
uzyskali zatwierdzenie projektu
do dnia złożenia
wniosku o płatność
końcową, w przypadku
realizacji operacji
w jednym etapie
do dnia złożenia
pierwszego wniosku
o płatność pośrednią
w ramach operacji,
w przypadku realizacji
operacji w etapach
§ 9 Warunki wypłaty pomocy (cd.)
 Warunki wypłaty pomocy dotyczą solidarnie wszystkich
Beneficjentów uczestniczących w realizacji operacji
Rozliczenie zaliczki wypłaconej Beneficjentowi polegające
na pomniejszeniu kwoty pomocy do wypłaty o kwotę
pobranej zaliczki, nastąpi:
wraz z wnioskiem o płatność pośrednią,
rozliczającym dany etap operacji
wraz z wnioskiem o płatność końcową,
rozliczającym całą operację
proporcjonalnie w ramach każdego
wniosku o płatność
- jednak nie później niż w dniu dokonania przez
Agencję płatności końcowej.
Rozliczenie wyprzedzającego finansowania
następuje poprzez pomniejszenie kwoty
pomocy do wypłaty o kwotę stanowiącą udział
krajowych środków publicznych,
jednak suma tych pomniejszeń nie może być
wyższa niż kwota wypłacona Beneficjentowi
z tytuły wyprzedzającego finansowania.
Pomniejszeń dokonuje się do całkowitego
rozliczenia kwoty.
§ 9 Warunki wypłaty pomocy (cd.)
W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków wypłaty
określonych w umowie:
 środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej
operacji lub jej etapu, zrealizowanej zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel
operacji został osiągnięty;
 jeżeli cel operacji nie został osiągnięty lub zostały naruszone warunki wypłaty
pomocy, następuje odmowa wypłaty całości pomocy.
§ 9 Warunki wypłaty pomocy (cd.)
L.p.
Kary administracyjne występują w przypadku, gdy Beneficjent:
1
Rozpocznie realizację ZRF przed dniem zawarcia umowy (z wyłączeniem kosztów ogólnych )
2
Sfinansuje koszty kwalifikowalne z innych środków publicznych
3
Nie zrealizuje działań informacyjnych i promocyjnych opisanych w Księdze wizualizacji znaku
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020
4
Nie uwzględni w oddzielnym systemie rachunkowości zdarzenia powodującego poniesienie
kosztów kwalifikowalnych lub nie będzie korzystał z odpowiedniego kodu rachunkowego
5
Nie zrealizuje zobowiązań dot. płatności realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego
Beneficjenta przeznaczonego wyłącznie do obsługi zaliczki/wyprzedzającego finansowania
6
Uniemożliwi przeprowadzenie kontroli i wizyt w trakcie realizacji operacji, po złożeniu WOP
7
Nie przekazuje i nie udostępnia ZW oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych
z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych
8
Nie podejmie działań zapewniających utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy
§ 9 Warunki wypłaty pomocy (cd.)
KOSZTY OGÓLNE
Przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty koszty ogólne będą uwzględnione
w wysokości nie wyższej niż określone w umowie dla poszczególnych pozycji wskazanych w
ZRF operacji.
Na etapie rozliczenia całej operacji (wniosek o płatność końcową) kwota kosztów ogólnych
nie może przekroczyć poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.
W przypadku, gdy ZW stwierdzi, że Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp lub zasady
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców lub nie dokonał zakupu przedmiotu
operacji
zgodnie
z
wybrana
ofertą
–
kwotę
pomocy
ustala
się
z uwzględnieniem kary administracyjnej, zgodnie z rozporządzeniem ws. konkurencyjnego
trybu wyboru wykonawców i w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.
§ 9 Warunki wypłaty pomocy (cd.)
kopii umowy z bankiem lub spółdzielczą
kasą oszczędnościowo-kredytową na
prowadzenie rachunku bankowego lub
rachunku prowadzonego przez spółdzielczą
kasę oszczędnościowo-kredytową, lub
części tej umowy, pod warunkiem, że ta
część będzie zawierać dane niezbędne do
dokonania przelewu środków finansowych
•zaświadczeniu z banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej,
wskazującym numer rachunku
bankowego lub rachunku
prowadzonego przez spółdzielczą
kasę oszczędnościowo kredytową
Agencja przekazuje środki finansowe
w ramach pomocy na rachunki
bankowe Beneficjentów wskazane w:
oświadczeniu Beneficjenta o numerze
rachunku bankowego prowadzonego przez
bank lub rachunku prowadzonego przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową, na który mają być przekazane
środki finansowe,
innym dokumencie z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej świadczącym o aktualnym
numerze rachunku bankowego lub
rachunku prowadzonego przez spółdzielczą
kasę oszczędnościowo-kredytową, pod
warunkiem, że będzie on zawierał dane
niezbędne do dokonania przelewu środków
finansowych
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego
Download