1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku: 3) odstąpienia

advertisement
Szkolenie w zakresie problematyki
związanej z wdrażaniem, płatnością
oraz kontrolą projektów
realizowanych w ramach Osi 4 PO
RYBY 2007-2013
Zator, 5 grudnia 2012 r.
Analiza umowy
o dofinansowanie
PO RYBY 2007-2013
Plan prezentacji:
• Realizacja umowy o dofinansowanie;
• Zmiany wymagające aneksowania umowy o dofinansowania;
• Zobowiązania Beneficjenta;
• Działania informacyjne i promocyjne;
• Zmiany niewymagające aneksowania umowy o dofinansowanie;
• Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie;
• Weksle niezupełne (in blanko), deklaracje wekslowe;
• Zwrot weksli
3
Realizacja umowy o dofinansowanie
Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Samorządu Województwa
o wszelkich zmianach, które będą miały wpływ na wykonanie podpisanej
umowy o dofinansowanie.
Samorząd Województwa po analizie wniosku decyduje, czy wskazane zmiany
wymagają aneksowania, czy jedynie akceptacji.
Zmiany, które nie znajdują odzwierciedlenia w umowie o dofinansowanie i jej
załącznikach nie wymagają aneksowania.
W przypadku zmian, które będą miały wpływ na wykonanie podpisanej umowy o
dofinansowanie, konieczne będzie wystąpienie do Samorządu Województwa z
wnioskiem o aneks najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.
4
Realizacja umowy o dofinansowanie
§ 13
1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta
nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy,
zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z
udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej
operacji, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków własnych
jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub
subwencję ogólną.
5
Zmiany wymagające aneksowania umowy o
dofinansowanie
§ 13
3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:
1) zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (…)
Jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy o
dofinansowanie wskazano konkretny model lub parametry Beneficjent może dokonać
zmian poprzez złożenie aneksu i przedłożenie szczegółowego uzasadnienia.
W przypadku gdy zestawienie (…), nie zawiera tych elementów aneks nie jest
wymagany, jednakże Beneficjent musi zwrócić się do SW z prośbą o zaakceptowanie
wskazanych zmian przedkładając jednocześnie stosowne wyjaśnienia.
Dokonując zmian w zakresie Zestawienia (model, parametr, producent) należy pamiętać
by został zachowany cel operacji, środki zostały wydatkowane racjonalnie, a kwota
dofinansowania nie uległa zmianie.
6
Zmiany wymagające aneksowania umowy
o dofinansowanie
§ 13
3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:
2) zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie
Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia o płatność, w przypadku
niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony
pozytywnie.
Beneficjent zwraca się do SW z wnioskiem o aneks, przedkładając jednocześnie
uzasadnienie dot. przedłużenia okresu realizacji operacji.
7
Zmiany wymagające aneksowania umowy o
dofinansowanie
Beneficjent może zwrócić się z wnioskiem o zmianę umowy o dofinansowanie w
zakresie:
 Zmiany kwoty dofinansowania (§ 4);
 Zawnioskowania o zaliczkę (§ 5);
 Realizacji operacji w etapach – podział, rezygnacja, przesunięcia (§ 8) – zmiana
etapów powoduje zmiany w zapisach § 4.
Należy mieć na uwadze, że każdy wniosek o aneks SW rozpatruje indywidualnie w
oparciu o dostarczone uzasadnienie i dokumentację.
8
Zobowiązania Beneficjenta
§6
1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych
w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie i
rozporządzeniu oraz do realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w
szczególności:
2) spełniania wymagań sanitarnych, ochrony środowiska, weterynaryjnych, a także
dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz warunków ochrony zwierząt,
jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego w odniesieniu do realizowanej
operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;
Należy pamiętać, iż realizacja przedsięwzięcia stosownie do zakresu operacji lub jej
etapu, obejmuje uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami
umowy: opinii, zaświadczeń, certyfikatów, deklaracji zgodności, uzgodnień, pozwoleń
lub decyzji związanych z realizacją danej operacji, a także zamontowanie oraz
uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń infrastruktury technicznej, w tym
wyposażenia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
9
Zobowiązania Beneficjenta
§ 6 ust. 1
3) w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję
płatności końcowej:
c) nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach
realizacji operacji lub niezmieniania sposobu ich wykorzystania, z zastrzeżeniem
ust. 2 pkt 1
Własność – „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel
może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z
rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą” (art.140 k.c.)
Posiadanie – „posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel
(posiadacz samoistny) jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca,
dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą
(posiadacz zależny)” (art. 336 k.c.)
§6
2. Samorząd Województwa, o ile zostanie zachowany cel operacji, może wyrazić
zgodę na:
1) przeniesienie posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji;
10
Zobowiązania Beneficjenta
§ 6 ust. 1
3) w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności
końcowej:
e) prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą i nieprzenoszenia miejsca
prowadzenia tej działalności, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,
§6
2. Samorząd Województwa, o ile zostanie zachowany cel operacji, może wyrazić zgodę na:
1) Zmianę miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e
Warunkiem zaakceptowania przez SW zmiany miejsca prowadzenia działalności jest przede
wszystkim zachowanie celu operacji, jak również zachowanie standardu i parametrów
charakterystycznych w stosunku do poprzedniego miejsca prowadzenia działalności.
Przykład:
Rozwój działalności gospodarczej poprzez remont oraz wyposażenie gabinetu
dentystycznego.
11
Zobowiązania Beneficjenta
Działania informacyjne i promocyjne
§ 6 ust. 1
5)
prowadzenia
działań
informacyjnych
i
promocyjnych,
informujących
o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art.
32 rozporządzenia nr 498/2007.
Przykład:
 Informacja o finansowaniu operacji z EFR na stronie internetowej Beneficjenta;
 Tablica informacyjna w siedzibie Beneficjenta/w miejscu realizacji operacji;
 Oznaczenie zakupionych maszyn/urządzeń;
 Informacja na plakatach /ulotkach/ folderach itp.
12
Tablice informacyjne
WZÓR TABLICY informacyjnej dla operacji, których koszty
kwalifikowalne nie przekraczają 500 000 € NIE ZOSTAŁ OKREŚLONY.
Wymogi w zakresie informowania określa art. 32 rozporządzenia Komisji
498/2007 oraz Księga Wizualizacji Znaku opracowana przez IZ.
Unia
Europejska
Europejski
Fundusz
Rybacki
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.
Zmiany niewymagające aneksowania umowy o
dofinansowanie
§6
4. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Samorządowi Województwa pisemnych
informacji o wszelkich zmianach w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 5
dni przed planowanym rozpoczęciem tych szkoleń, seminariów, targów, wystaw
tematycznych, kampanii informacyjnych lub kampanii promocyjnych. Zmiana
harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.
§ 15
4. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania Samorządowi Województwa
pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie.
Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
14
Wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:
3) odstąpienia przez Beneficjenta:
a) od realizacji operacji;
b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;
4) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez
Agencję płatności końcowej:
a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,
b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,
c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 6,
d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 10 ust. 1.
15
Weksle niezupełne (in blanco), deklaracje wekslowe
§ 14
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań
określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową
sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa,
podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Samorządu
Województwa i złożony Samorządowi Województwa w dniu zawarcia umowy.
2. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego
wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo weksel niezupełny (in
blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez
Samorząd Województwa, podpisywany przez Beneficjenta w obecności
upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony Samorządowi
Województwa w dniu zawarcia umowy.
16
Zwrot weksli
3. Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwrotu dokumentów, o których mowa
w ust. 2.
4. Samorząd Województwa zwraca Beneficjentowi dokumenty, o których mowa w
ust. 1:
1) po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję;
2) w przypadku wypowiedzenia umowy;
3) w przypadku odmowy wypłaty pomocy w całości;
4) w przypadku śmierci Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku
Samorząd Województwa zwraca dokumenty następcy prawnemu Beneficjenta.
17
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
www.fundusze.malopolska.pl
Departament Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
tel. (12) 29 90 744, fax (12) 29 90 741
[email protected]
Centrum Informacyjne FEM
tel. (12) 29 90 740, fax (12) 29 90 741
[email protected]
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. (12) 63 03 107, fax (12) 63 03 126
[email protected]
Download