Regulamin projektu

advertisement
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Aktywni liderzy – zintegrowana gmina”
Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Aktywni liderzy – zintegrowana gmina”,
złożonego w ramach konkursu nr 9/POKL/7.3/2009
w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
Numer identyfikacyjny: POKL
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:


Beneficjencie – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Przyszłość” w Nakle,
Beneficjencie Ostatecznym – jest nim uczestnik projektu,
§2
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki przeprowadzenia i uczestnictwa w szkoleniach
i warsztatach w ramach projektu „Aktywni liderzy – zintegrowana gmina”, realizowanym
w terminie od 01.09.2010 roku do 30.12.2010 roku w Gminie Stubno w województwie
podkarpackim.
2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie a Stowarzyszenie „Przyszłość” w Nakle - nr umowy ………………
z dnia ………………………………….
3. Biuro projektu znajduje się w Nakle w Świetlicy Wiejskiej Nakło 58
4. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Stubno, którzy z własnej woli zadeklarują udział
w kursach i warsztatach organizowanych w ramach projektu.
5. Projekt zakłada udział 30 Beneficjentów Ostatecznych, w tym 20 kobiet..
6. Oferta projektu obejmuje poniższe szkolenia i warsztaty:
- ”Warsztaty integracyjne umiejętności interpersonalnych”;
- „Możliwość współpracy organizacji z samorządem”;
- ”Pozyskiwanie środków na realizację projektów społecznych”;
- ”Obsługa komputera i internetu”.
1
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Aktywni liderzy – zintegrowana gmina”
7. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do uczestnictwa w wybranym szkoleniu lub kursie
obsługi komputera.
8. Beneficjenci Ostateczni mogą skorzystać także ze wsparcia dodatkowego, które stanowi:
a) wyżywienie podczas szkoleń,
b) materiały szkoleniowe.
§3
Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu
spełnia następujące kryteria:
a) jest mieszkającą/ym w Gminie Stubno w województwie podkarpackim
b) zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.
§4
Zasady rekrutacji:
1.Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły (zgłoszenie do wyznaczonych terminów).
2. W przypadku niezebrania pełnych grup szkoleniowych w pierwotnych terminach trwania
rekrutacji Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji.
3.Zgłoszenia udziału przyjmowane są w Biurze Projektu, mieszczącym się w Nakle w świetlicy
wiejskiej. Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście lub przesyłać pocztą na
adres Biura Projektu – w tym przypadku o przyjęciu dokumentów do oceny decyduje data
wpływu.
4. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie decyduje:
a) data złożenia lub wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu
b) spełnienie kryteriów określonych w § 3.
5. Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych to 30 osób. W przypadku zakwalifikowania
zakładanej grupy uczestników, Beneficjent utworzy listy rezerwowe. W przypadku rezygnacji lub
wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z projektu osoby znajdujące się kolejno na liście
rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w szkoleniach.
6. W przypadku nie spełnienia postanowień zawartych w paragrafie 3, uczestnik zostaje wykreślony
z listy kwalifikacyjnej, a na jego miejsce wpisana zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej, która
spełnia kryteria podane w § 3.
7. Beneficjent Ostateczny
rekrutacyjnych:
a) ankiety rekrutacyjnej,
jest
zobowiązany
do
złożenia
następujących
dokumentów
2
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Aktywni liderzy – zintegrowana gmina”
b) oświadczenia o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie,
c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne i adres zamieszkania,
8. Metodologia wyboru przez Beneficjenta uczestników projektu.
Ocena złożonych dokumentów nastąpi po zamknięciu terminów rekrutacji:
Etap I – weryfikacja wszystkich złożonych dokumentów rekrutacyjnych pod względem spełniania
kryteriów ogólnych wskazanych w § 3. Osoby nie spełniające kryteriów wskazanych ww.
paragrafie nie mogą zostać zakwalifikowane do projektu, w związku z tym dokumenty przez nie
złożone nie podlegają dalszej weryfikacji.
Etap II – przyznanie punktów za spełnienie kryteriów szczegółowych dla:
 kobieta – 1 pkt.
 osoby nieaktywne zawodowo – 1 pkt.
Jedna osoba może spełniać więcej niż jedno kryterium szczegółowe.
Osoby zgłaszające się do projektu mogą otrzymać:
 2 punkty za spełnienie dwóch kryterium szczegółowych,
 1 punkt za spełnienie jednego kryterium szczegółowego,
 0 punktów za niespełnienie żadnego z kryteriów szczegółowych.
Lista osób zakwalifikowanych, oraz lista osób rezerwowych będzie do wglądu w biurze projektu,
w którym kwalifikacja była przeprowadzona.
Etap III – ustalenie ostatecznej listy uczestników projektu, z uwzględnieniem kryteriów
szczegółowych. W pierwszej kolejności kwalifikowane do projektu będą osoby spełniające
przynajmniej jedno z kryteriów. W drugiej kolejności kwalifikowane będą osoby nie spełniające
kryteriów szczegółowych (Etap II).
W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez dwie lub większą liczbę osób,
o zakwalifikowaniu decydować będzie zasada pierwszeństwa związana z terminem złożenia
kompletu dokumentów. Osoby niezakwalifikowane do szkolenia, a spełniające kryteria ogólne do
projektu, umieszczone zostaną na liście rezerwowej, ułożonej w ten sam sposób.
§5
1. Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę
podpisania „Deklaracji Beneficjenta Ostatecznego o przystąpieniu do projektu” co będzie miało
miejsce w dniu rozpoczęcia pierwszego szkolenia.
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
a) uczestniczenia w zajęciach w czasie trwania szkoleń i kursów – potwierdzonego własnoręcznym
podpisem na liście obecności,
b) wypełniania w trakcie trwania szkoleń ankiet ewaluacyjnych,
3
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Aktywni liderzy – zintegrowana gmina”
c) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
udział Beneficjenta Ostatecznego w kursie.
3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do opuszczenia maksymalnie 10% szkolenia. Większa liczba
nieobecności może spowodować skreślenie z listy uczestnictwa – decyzję każdorazowo podejmuje
Beneficjent po wysłuchaniu Beneficjenta Ostatecznego. Jeżeli nie jest możliwy kontakt pod
wskazanym przez Beneficjenta Ostatecznego numerem telefonu (przynajmniej 3 próby kontaktu
podczas 5-ciu dni roboczych), Beneficjent może skreślić uczestnika bez konsultacji z nim.
4. Wszystkie nieobecności powinny zostać usprawiedliwione u Koordynatora projektu w terminie
7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
5. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie jeżeli:
a) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi,
b) rezygnacja zgłoszona została do Koordynatora z 7 dniowym wyprzedzeniem,
c) postęp czasowy realizacji szkolenia, w którym Beneficjent Ostateczny uczestniczy nie
przekroczył 20 % łącznego limitu czasowego trwania danego szkolenia lub kursu,
d) w przypadku przekroczenia 20 % łącznego czasu trwania danego szkolenia lub kursu – zgodę na
rezygnację Beneficjent może wydać po przedstawieniu przez Beneficjenta Ostatecznego ważnych
okoliczności z powodu których uczestnik chce zrezygnować z kursu (m. in. długotrwała choroba,
itp.)
6. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w szkoleniach i kursach po dniu
podpisania niniejszego regulaminu lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego
niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie, Beneficjent po konsultacji z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu
poniesionych na niego kosztów uczestnictwa w projekcie.
§6
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Stowarzyszenia „Przyszłość” w Nakle
w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2010 r.
Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.
………………………………………………………….
Data i czytelny podpis uczestnika
4
Download