wzór umowy przejęcia długu (.doc)

advertisement
UMOWA O PRZEJĘCIE DŁUGU
Zawarta w dniu …………………………….. w ……………………………..….., pomiędzy:
1.
………………………………………………………. zwanym dalej Beneficjentem
reprezentowanym przez……………………………………………………………….
2.
………………………………………………………. zwanym dalej Przystępującym
reprezentowanym przez………………………………………………………………
3.
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, zwaną dalej Agencją,
reprezentowaną przez ……………………………………………………….……….
działającego/działającej na podstawie pełnomocnictwa…………………………….
§1
Niniejsza Umowa o przejęcie długu, zwana w dalszej części dokumentu Umową, zawierana
jest
z
powodu
przeniesienia
przez
Beneficjenta
działającego
pod
nazwą…………………………………………………….…………………………………
(nazwa przedsiębiorstwa oraz adres1)
własności lub posiadania przedsiębiorstwa / części2 przedsiębiorstwa objętego / objętej2
realizacją inwestycji w ramach operacji / praw własności lub posiadania dla mienia
wybudowanego,
nabytego,
wyremontowanego
lub
zmodernizowanego
w
związku
z realizowaną operacją,2 na które została przyznana i wypłacona pomoc w całości/ w części2.
1
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy podać nazwę przedsiębiorstwa,
numer REGON oraz adres nieruchomości służących do prowadzenia działalności ( adres prowadzonej
działalności) bądź w przypadku sprzedaży tylko części przedsiębiorstwa – adres sprzedawanej części
przedsiębiorstwa; w przypadku spółek oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
należy podać nazwę przedsiębiorstwa, numer KRS, numer REGON, nr NIP oraz adres siedziby
2
Niepotrzebne skreślić
§2
1.
W związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa wskazanego w §1 Beneficjent w dniu
…………….. zawarł z Agencją umowę przyznania pomocy w ramach realizowanego
przez Agencję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie
123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, zwaną dalej
Umową 123.
2.
Na mocy Umowy 123, Beneficjent zrealizował operację/część operacji2, której celem
było / jest2…………………………………………, z tego tytułu Agencja, po pozytywnej
autoryzacji wniosku o płatność pośrednią/ostateczną2, wypłaciła Beneficjentowi kwotę
………. zł.
3.
Beneficjent zobowiązał się do realizacji w okresie 5 lat od dnia ………… zobowiązań
określonych w § ........ Umowy 123.
4.
Kopia Umowy 123 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§3
Przystępujący oświadcza, że:
1) zapoznał się z kryteriami dostępu do uczestnictwa w działaniu 123 „Zwiększanie
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i oświadcza, że spełnia te kryteria w całej
rozciągłości;
2) zapoznał się z warunkami Umowy 123 lub / i Umowy określającej warunki
kontynuacji operacji rozpoczętej przez Beneficjenta, zwaną Umową Nabywcy3
w wyniku czego przejmie wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy 123 oraz
zobowiązuje się do ich pełnej realizacji. W przypadku jakiegokolwiek uchybienia
w ich realizacji jest świadomy, iż zgodnie z postanowieniami Umowy 123 będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Agencji kwoty odpowiadającej wypłaconej
Beneficjentowi pomocy lub odpowiedniej jej części powiększonej o odsetki;
3)
w dniu podpisania Umowy nie występują po jego stronie żadne okoliczności
uniemożliwiające lub utrudniające realizację zobowiązań wynikających z Umowy 123
lub / i Umowy Nabywcy3.
3
W przypadku gdy Przystępujący składa niniejszą Umowę przed dokonaniem płatności ostatecznej na rzecz
Beneficjenta, zobowiązania dotyczą Umowy 123 oraz Umowy Nabywcy
§44
1.
Przystępujący przejmuje wszelkie prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające
z Umowy 123, istniejące zarówno w dacie zawierania Umowy, jak i mogące powstać
w przyszłości, a Beneficjent wyraża na to zgodę. Niniejsze oświadczenie dotyczy
w szczególności realizacji zobowiązań, o których mowa w §2 ust. 3 Umowy oraz
przyjęcia przez Przystępującego odpowiedzialności za zapłatę wobec Agencji wszelkich
świadczeń pieniężnych z powodu wadliwej realizacji Umowy 123.
2.
Agencja wyraża zgodę na powyższe pod warunkami wskazanymi w §5, §6 i §7 Umowy.
§5
Jeżeli oświadczenia Przystępującego złożone w §3 okażą się w toku realizacji Umowy 123
lub Umowy Nabywcy3 w jakimkolwiek stopniu nieprawdziwe lub niepełne, jak również jeżeli
zaistnieje sytuacja wskazana w §7 Umowy, Beneficjent nie zostaje zwolniony z żadnych
zobowiązań wobec Agencji, które przyjął na siebie zawierając Umowę 123, zaś Umowa
wywiera skutek przystąpienia Przystępującego do długu Beneficjenta wynikającego
z Umowy 123.
§6
1. W celu zabezpieczenia praw Agencji wynikających z Umowy, Umowy 123
Przystępujący składa do dyspozycji Agencji weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie wszelkich ewentualnych roszczeń Agencji
mogących powstać na tle realizacji tych umów.4
2. Do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy, Umowy 123 oraz Umowy
Nabywcy3 Agencja zatrzymuje dokumenty prawnego zabezpieczenia Beneficjenta
złożone przy podpisywaniu Umowy 123 ( weksel własny in blanco i deklarację do
weksla własnego in blanco).5
4
5
Dotyczy tylko przypadku gdy niniejsza Umową zawierana jest po dokonaniu płatności ostatecznej.
Dotyczy odpowiedzialności solidarnej w rozumieniu art. 55 4 KC
§7
W przypadku uchybienia w jakimkolwiek zakresie w wykonaniu któregokolwiek
zobowiązań przyjętych w Umowie, Umowie 123 lub Umowie Nabywcy3, bądź stwierdzenia,
że doszło do naruszenia warunków przyznania lub wypłaty pomocy określonych w Umowie
123 lub Umowie Nabywcy3 oraz przepisach prawa regulujących przyznanie pomocy w
ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”,
Agencja będzie uprawniona do dochodzenia należnych jej kwot w pełnej wysokości od
Przystępującego
bądź
Beneficjenta
albo
też
łącznie
od Przystępującego i Beneficjenta.5
§8
1.
Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
3.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.
4.
Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Agencji.
5.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
BENEFICJENT
PRZYSTĘPUJĄCY
AGENCJA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards