Odpowiedź: Beneficjent jest zobowiązany wdrożyć wyniki

advertisement
Odpowiedź:
Beneficjent jest zobowiązany wdrożyć wyniki badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i
zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie nie później niż do 3 lat od zakończenia realizacji
Projektu.
Należy pamiętać, iż zgodnie z umową o dofinansowanie zakończenie realizacji Projektu oznacza
zakończenie prac w ramach Projektu przez Beneficjenta oraz w przypadku realizacji Projektu
partnerskiego przez Partnera. Jest to dzień złożenia w Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność
końcową i obejmuje:
1) wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zgodnie z Umową;
2) udokumentowanie wykonania robót, dostaw i usług fakturami lub innymi dokumentami
księgowymi o równoważnej wartości dowodowej, protokołami odbioru albo innymi
dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;
3) zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu tj. poniesienie
kosztów i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania kosztu za kwalifikowalny
w ramach Projektu.
Przedsiębiorca realizujący Projekt może rozpocząć wdrożenie wyników badań przemysłowych lub
prac rozwojowych we własnej działalności gospodarczej przed zakończeniem realizacji Projektu.
Możliwe są następujące formy wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych
realizowanych w ramach Projektu:
1) wprowadzenie wyników tych badań lub prac do własnej działalności gospodarczej co najmniej
jednego przedsiębiorcy realizującego Projekt lub
2) sprzedaż wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej
innego przedsiębiorcy.
Download