objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

advertisement
DZIAŁANIE
„WSPÓŁPRACA”
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2014-2020
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawa prawna
Art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1698/2005.
Ogólny opis działania
Działanie dotyczy wspierania działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI)
i realizacji przez nie projektów, polegających na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych
rozwiązań do praktyki.
W działaniu przyjęto model kompleksowego wsparcia funkcjonowania grup operacyjnych na
rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania
i wprowadzenia do praktyki nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk,
procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym
i leśnym.
Rozporządzenie:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 grudnia 2016 r. podpisał rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2017 r. w dniu 4 stycznia
2017 r., pod pozycją nr 25 i weszło w życie z dniem następującym po dniu jego
ogłoszenia, tj. w dniu 5 stycznia 2017 r.
Beneficjent działania:
Beneficjentami działania będą grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI), utworzone przez co
najmniej dwa różne podmioty spośród:
• rolników lub grupy rolników,
• właścicieli lasów,
• jednostek naukowych,
• przedsiębiorców,
• podmiotów świadczących usługi doradcze.
Oprócz wymienionych kategorii podmiotów, członkami grupy operacyjnej mogą być także inne
podmioty, których członkostwo jest niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę
operacji.
Warunki przyznania pomocy
Pomoc jest przyznawana na operację, która spełnia następujące warunki:
• przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego
produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod
organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do
obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej;
• koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;
• spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji
realizowanych w ramach operacji.
Warunki przyznania pomocy
Pomoc jest przyznawana, jeżeli:
• operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, a w przypadku operacji, której
planowana wysokość pomocy nie przekracza 1 000 000 złotych – w dwóch etapach;
• złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia
umowy;
• zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a w przypadku
gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym
terminie – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
• płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 20% łącznej planowanej wysokości pomocy;
• w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej będzie
prowadzona i aktualizowana strona internetowa, na której będą umieszczane informacje na temat
realizowanej operacji oraz jej rezultatów;
• rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości, co najmniej na stronie
internetowej, której mowa w pkt 5, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności
końcowej.
Forma wsparcia:
Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się
m. in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
• zakupu lub instalacji (nowych maszyn lub urządzeń, nowej aparatury naukowo-badawczej lub
innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań, wartości niematerialnych
i prawnych, w tym koszt oprogramowania oraz wyników badań naukowych),
• badań - obejmujących wyłącznie badania stosowane w rozumieniu ustawy o zasadach
finansowania nauki,
• ogólne - w rozumieniu art. 45 rozporządzenia 1305/2013,
• bieżące - związane z funkcjonowaniem grupy EPI,
• podatku od towarów i usług- zgodnie z art. 69 rozporządzenia 1303/2013, tj. gdy niemożliwy do
odzyskania na podstawie przepisów krajowych – wymaga potwierdzenia z urzędu skarbowego.
Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji i być niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz
racjonalne.
Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych oraz zasady kwalifikowalności szczegółowo
określono w § 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 23 grudnia 2016 r. dla działania „Współpraca”.
Forma wsparcia:
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 12 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że
w odniesieniu do:
• kosztów bieżących operacji i kosztów badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI, limit ten
wynosi w sumie 10 000 000 złotych;
• kosztów ogólnych i związanych z nimi kosztów, limit ten wynosi w sumie 2 000 000 złotych.
Pomoc przyznaje się w wysokości do:
• 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących
• 90% kosztów badań
• 50% kosztów budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub
infrastruktury, zakupu lub instalacji (nowych maszyn lub urządzeń, nowej aparatury naukowobadawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań, wartości
niematerialnych i prawnych)
Dodatkowo, koszty ogólne nie mogą przekroczyć 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
a koszty bieżące nie mogą przekroczyć 20% kosztów inwestycyjnych i kosztów badań
Podmiot wdrażający:
Zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 5), podmiotem wdrażającym
działanie „Współpraca” będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
ARiMR będzie ogłaszać nabór wniosków o przyznanie pomocy, a informację o nim poda do
publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu
krajowym, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy.
O wyborze operacji decyduje liczba punktów otrzymana w wyniku oceny operacji według
kryteriów wyboru zawartych w § 12 rozporządzenia:
• skład grupy operacyjnej;
• zakres realizacji operacji – produkt/ proces, produkcja, technologia produkcji/ metoda
organizacji produkcji/ metoda marketingu dot. produkcji;
• czas realizacji operacji;
• wnioskowana kwota pomocy;
• potrzeba realizacji operacji-wyniki badań naukowych, analizy;
• potencjał rynkowy rezultatu operacji- obszar oddziaływania terytorium RP i dalej;
• przedmiot operacji – istniejące/nieistniejące rozwiązania na terytorium RP lub produkcja
podstawowa;
• opracowanie przedmiotu operacji z wykorzystaniem dostępnych wyników badań lub
jedynie prac rozwojowych;
• rezultaty operacji – środowiska i klimat.
W rozporządzeniu określono
i sposób przyznawania punków.
szczegółowe
brzmienie
poszczególnych
kryteriów
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Download