Stanowisko IZ

advertisement
Problemy finansowe związane z
wdrażaniem projektów
systemowych w ramach
Priorytetu VII PO KL
Warszawa, 21 lipca 2009 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
1. Koszty personelu
• Pytanie: Kiedy we wnioskach o płatność należy
wykazywać oraz monitorować wysokość wydatków
związanych z personelem?
• Stanowisko IZ: Koszty personelu należy wykazywać we
wniosku o płatność tylko w stosunku do wniosków o
dofinansowanie, w których zostało wykazane
wynagrodzenie personelu w ramach danego zadania.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
2. Zmiana sposobu rozliczania kosztów
pośrednich w projekcie
• Pytanie: Jak postępować w sytuacji, gdy umowa ramowa
zawarta w 2008 r. określa sposób rozliczania kosztów
pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście
poniesionych, zaś we wniosku złożonym w 2009 r.
wybrana została forma rozliczania ryczałtem?
• Stanowisko IZ: W opinii IZ koszty pośrednie należy
rozliczać w ten sam sposób przez cały okres realizacji
projektu. Zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich
jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
3. Rozliczanie kosztów pośrednich kontrola
•Pytanie: Czy metodologia podlega kontroli na miejscu w przypadku
rozliczania kosztów pośrednich na postawie wydatków rzeczywiście
poniesionych?
•Stanowisko IZ: Kontroli podlega:
- dokumentacja księgowa – w przypadku rozliczania kosztów
pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście
poniesionych;
- metodologia – w przypadku zastosowania ryczałtu.
W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie
pierwszej wersji Wytycznych, należy stosować zasady
obowiązujące obecnie dla kosztów pośrednich rozliczanych na
podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
3a. Nieprawidłowe przeznaczenie kosztów
pośrednich
• Pytanie: Beneficjent ponosił wydatki w ramach kosztów
pośrednich bezpośrednio z konta projektu. Dodatkowo, część z
nich zostałaby uznana za niekwalifikowalne, gdyby była
rozliczana na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych.
Jakie stanowisko należy przyjąć w rozliczanym wniosku o
płatność w odniesieniu do sposobu rozliczania kosztów
pośrednich?
• Stanowisko IZ: Należy upomnieć beneficjenta, iż rozliczanie
projektu powinno odbywać się zgodnie z Wytycznymi oraz
Zasadami finansowania. W opinii IZ, w opisanej sytuacji należy
wezwać beneficjenta do zwrotu na rachunek projektu całości
kosztów poniesionych na wydatki niezwiązane z projektem, a
następnie do zrefundowania na rachunek własny kosztów
pośrednich w wysokości wykazanej we wniosku o płatność.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
4. Dokument potwierdzający
rozliczenie wkładu własnego
niepieniężnego
• Pytanie: Czy istnieje dokument wykazany we wniosku o
płatność, który stanowi wystarczającą formę rozliczania
wkładu własnego niepieniężnego?
• Stanowisko IZ: Nie istnieje zamknięty katalog wskazujący
dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego. To
beneficjent określa, w jaki sposób udokumentowane jest
wniesienie wkładu niepieniężnego.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
5. Instrukcja wypełniania wniosku o
płatność
• Pytanie: Czy można zmienić instrukcję wypełniania
wniosku o płatność w zakresie uzupełniania w
przypadku projektów w ramach Działania 7.1 wniosków
o płatność w ujęciu kumulatywnym.
• Stanowisko IZ: W opinii IZ wnioski o płatność powinny
być wypełniane w ujęciu kumulatywnym ze względu na
wieloletni charakter projektu.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
6. Korekta wniosków o płatność
• Pytanie: W jaki sposób należy korygować wnioski o
płatność (zał. nr 1), jeżeli podczas kontroli zostaną
stwierdzone uchybienia (np. błędne numery księgowe)?
• Stanowisko IZ: Korekty należy zawsze nanosić na wersji
papierowej, zaś w KSI:
- jeżeli załącznik jest w formacie pdf, należy zeskanować
jego poprawioną wersję i podpiąć ją w KSI;
- jeżeli zestawienie jest bezpośrednio wprowadzane do KSI,
należy poprawić dane w KSI, nie należy natomiast zmieniać
wersji elektronicznej xml wniosku o płatność.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
7. Wypełnianie pola „Przekazane zaliczki” w
KSI w module wnioski o płatność
• Pytanie: Beneficjenci mają obowiązek wykazywać
kwotę środków dotacji rozwojowej faktycznie
otrzymanej w 2008 r. pomniejszoną o środki
niewykorzystane z 2008 r. oraz środki, które
otrzymają w 2009 r. Czy w KSI należy poprawiać
ostatni zatwierdzony wniosek o płatność dotyczący
realizacji projektu w 2009 r. w zakresie zaliczek
przekazanych w 2008 r.?
• Stanowisko IZ: Nie ma konieczności uwzględniania
rozliczenia na koniec roku budżetowego i z tytułu
rozliczenia końcowego.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
8. Ponowne przekazanie kwoty dotacji
• Pytanie: Dotacja rozwojowa została przekazana
beneficjentowi w jednej transzy. Na jakiej podstawie IP ma
ponownie przekazać beneficjentowi kwotę dotacji, która
podlega korekcie finansowej?
• Stanowisko IZ: Dokonanie zwrotu kwoty dotacji możliwe jest
tylko w przypadku dokonania korekty finansowej. Sytuacja
taka wymaga dokonania zmian w harmonogramie płatności.
Jednocześnie IZ zwraca uwagę, iż nie jest właściwe
formułowanie harmonogramu płatności polegające na
wypłacie środków w jednej transzy. Takie rozwiązanie budzi
wątpliwości pod kątem gospodarności środkami publicznymi.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
9. Aktualizacja wniosku o
dofinansowanie
• Pytanie: Czy po zatwierdzeniu bilansu realizacji
projektu systemowego właściwa jest aktualizacja
wniosku o dofinansowanie zgodnego z rozliczeniem
końcowym/bilansem?
• Stanowisko IZ: Aktualizacja wniosku o dofinansowanie
nie jest wymagana. Istotne jest uaktualnienie wartości
umowy ramowej za miniony rok.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
10. Aneksowanie umów pod kątem
rozliczenia końcowego projektu
•
Pytanie: Czy należy aneksować umowy pod kątem
rozliczenia końcowego projektu?
•
Stanowisko IZ: Powyższa zmiana wymaga formy
aneksu do umowy ramowej (Projekty systemowe
PUP z dnia 7 lipca br.)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
11. Zamknięcie budżetu projektu
systemowego w roku budżetowym
• Pytanie: W jaki sposób należy korygować różnicę
między montażem dofinansowania i wkładu własnego
w umowie a montażem wynikającym z rozliczenia
projektu? Księgi rachunkowe za dany rok są w
pewnym momencie zamykane i nie ma możliwości
korygowania kwot związanych z dofinansowaniem i
wkładem własnym.
• Stanowisko IZ: Rozwiązaniem problemu jest
rozliczanie poziomu wkładu własnego w wieloletnich
projektach systemowych na koniec ich realizacji.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
12. Zmiana Zasad finansowania PO KL
• Pytanie: Jak należy podchodzić do zmian
Zasad finansowania PO KL w kontekście
realizacji projektów (np. w kwestii
wprowadzania zmian do projektu)?
• Stanowisko IZ: Decydujące w tym zakresie są
przepisy wprowadzające zmienione Zasady
finansowania PO KL. Niemniej, zmiany te
często wymagają aneksowania umowy o
dofinansowanie/ umowy ramowej.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
Departament Zarządzania EFS
[email protected]
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-21
Download