szkolenie systemowe

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA
28-30 czerwca 2010 r.
"Rozliczanie projektów POKL na podstawie dobrze przygotowanego budżetu"
Godziny
Tematyka
Dzień I - 28 czerwca
 Wytyczne kwalifikowania wydatków w ramach PO KL:
 Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków,
 Pojęcie przychodu,
 Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu – prezentacja części
budżetowej wniosku o dofinansowanie
 Koszty bezpośrednie i pośrednie – kalkulacja, metodologia
10.00-11.30
11.30-11.45
Przerwa na kawę

Ćwiczenie: kalkulacja zadania bezpośredniego i ustalenie metodologii dla
kosztów pośrednich
 Monitorowanie realizacji projektu – organizacja systemu kontroli
wewnętrznej w świetle katalogu obowiązków beneficjenta wynikających z
umowy o dofinansowanie
 Dobre praktyki: monitoring postępu finansowego i rzeczowego projektu w
programach komputerowych
11.45-13.15
13.15-14.00
Przerwa na lunch

14.00-15.00
15.00-15.15
15.15-16.30
Dokumentowanie wydatków – omówienie:
- wzorów opisów dokumentów
- nieprawidłowości i uchybień w dokumentowaniu wydatków
Ćwiczenie w grupach, na podstawie otrzymanych materiałów – odczytywanie
nieprawidłowości i uchybień
 Rozliczanie wydatków – zasady i warunki wynikające z umowy.
Przerwa na kawę



Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości
Podsumowanie I dnia szkolenia
Sesja: pytania i odpowiedzi
str. 1
Dzień II - 29 czerwca
9.00-10.30




10.30-10.45
10.45-12.15
12.15-12.30
12.30-13.30
13.30-14.15
14.15-16.00
Wniosek o płatność – omówienie formularza wraz z instrukcją
Postępowanie w razie problemów z realizacją projektu
Ćwiczenie: uczestnicy otrzymują zestaw problemów i ustalają procedurę
postępowania
Wypełnianie części merytorycznej wniosku o płatność
Przerwa na kawę



Wymogi odnośnie systemu finansowego beneficjenta.
Załącznik nr 1 do wniosku o płatność
Dokumentowanie uczestnictwa w projekcie
Przerwa na kawę




Dokumentowanie i rozliczanie wynagrodzeń.
Sporządzanie karty czasu pracy.
Opis dokumentów źródłowych
Wypełnianie wniosku o płatność: praca w grupach
Przerwa na lunch


cd. pracy z wnioskiem o płatność. Omówienie wyników prac.
Podsumowanie części szkoleniowo – warsztatowej
Dzień III – 30 czerwca


Od 9.00
Indywidualne konsultacje – zapisy w pierwszych dwóch dniach.
Konsultacje mogą dotyczyć wszelkich spraw związanych z tematyką
szkolenia oraz wychodzące poza nią a związane z projektami w ramach PO
KL np. tworzenie budżetu, dokumentacja wydatków, wprowadzanie zmian,
przygotowanie wniosku o płatność wraz z załącznikami, przygotowanie
PEFS,
Trener Małgorzata Rulińska – ekonomistka, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu
Wrocławskiego: Prawo i gospodarka Unii Europejskiej oraz School of management, ekspert
Europejskiego Funduszu Społecznego od 2003 r. z akredytacją potwierdzoną srebrnym certyfikatem
Krajowego Ośrodka EFS, z tego zakresu pracowała dla 8 Regionalnych Ośrodków EFS (m.in. Wrocław,
Wałbrzych, Szczecin, Opole, Gorzów Wielkopolski i Olsztyn); aktualnie na liście ekspertów Ministra
Rozwoju Regionalnego m.in. z dziedziny Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz Poprawa
funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej (good governance), w tym usprawnienie systemu
stanowienia prawa; reprezentowała polskie samorządy w Radzie Europy w latach 1994-1999. W latach
2004-2007 członek Komitetu Sterującego ZPORR przy Marszałku Lubuskim i Krajowego Komitetu
Monitorującego ZPORR (2004-2006). Trener z zakresu zarządzania projektami i z funduszy unijnych,
ekspert oceniający projekty, wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu od 6 edycji.
str. 2
Download