ARKUSZ OCENY SZKOLENIA

advertisement
Ostrowiec Świętokrzyski
PROGRAM SZKOLENIA
Tytuł szkolenia
Jak opracować dobry wniosek do PO KL ? Praca z Generatorem Wniosków
Aplikacyjnych ver. 6.4
Trener
Anna Frańczak
Miejsce
Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Św., ul Słowackiego 19
Nr zakresu
2
nr usługi
IV
Data
08.04.2011
tematycznego
08.45-9.00
9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.15
12.15-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
14.45-16.15
16.15
Rejestracja uczestników
Plany działania IP na 2011 rok. Rola dokumentacji konkursowej w przygotowaniu
wniosku.
Planowanie działań zgodnie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu
(ang. PCM). Etapy cyklu projektu.
Przerwa na kawę
Przygotowanie wniosku z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych
wersja 6.4.0. – praca z generatorem.
(Różnice w wypełnianiu pól we wniosku w przypadku Działań 6.3, 7.3 i 9.5.)
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, cele projektu, wskaźniki pomiaru celu.
Wybór grupy docelowej.
Określanie zadań i produktów.
Przerwa obiadowa
Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu. Oddziaływanie projektu.
Potencjał i doświadczenie projektodawcy, zarządzanie projektem.
Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn – standard minimum.
Budżet projektu. Koszty bezpośrednie, określone limity kosztów zarządzania,
zadania zlecone, cross –financing.
Przerwa na kawę
Budżet projektu cd.
Koszty pośrednie: katalog kosztów pośrednich, określone limity przy rozliczaniu
kosztów pośrednich ryczałtem.
Ustalanie całkowitej wartości projektu.
Zapisywanie plików. Walidacja wniosku.
Zakończenie szkolenia
Regionalny Ośrodek EFS w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości
ul. Sandomierska 26A, p. 17, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel 41 263 01 54, e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards