Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

advertisement
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Kwalifikowalność wydatków
Zasady płatności i rozliczeń
Poddziałanie 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
(II edycja konkursu)
Departament Wdrożeń i Innowacji – Instytucja Pośrednicząca
Gliwice, 11 września 2008 r.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność
wydatków w ramach PO KL:

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenie ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Spójności),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 (rozporządzenie wykonawcze),

rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego,

rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w przypadku crossfinancingu,
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność
wydatków w ramach PO KL c.d:
 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Szczegółowy opis Priorytetu IV,
 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013
wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL
wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Okres kwalifikowalności wydatków to okres, w którym mogą
być ponoszone wydatki kwalifikowalne
Początek okresu kwalifikowania wydatków
dla PO KL – 12 grudnia 2006 r.
Koniec okresu kwalifikowania wydatków
dla PO KL - 31 grudnia 2015 r.
Okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu – umowa
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Za kwalifikowalne można uznać wszystkie wydatki,
jeżeli:
 są niezbędne dla realizacji projektu,
 zostały uwzględnione w zatwierdzonym budżecie projektu
(wniosek),
 spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja
nakłady/cel-efekty)
 są udokumentowane,
 są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i wspólnotowego oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Przykładowe wydatki kwalifikowalne:
 wynagrodzenia personelu (osób realizujących projekt),
 amortyzacja,
 opłaty finansowe i inne (koszty prowadzenia wyodrębnionego
rachunku bankowego, koszty porad prawnych),
 podatek VAT, jeśli beneficjent nie może go odzyskać w oparciu
o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Wynagrodzenia
kwalifikowalne są koszty zatrudnienia personelu:
 wynagrodzenie brutto,
 składki na ubezpieczenia społeczne,
 składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 składki na Fundusz Pracy,
 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Amortyzacja:
 kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aktywów niezbędnych
do realizacji projektu,
 zakup aktywu nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji
krajowej ani wspólnotowej,
 kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się
wyłącznie do okresu realizacji projektu,
 wartość odpisów amortyzacyjnych obliczana zgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowości.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Wkład niepieniężny
wniesienie do projektu określonych składników majątku
Beneficjenta tj. urządzeń, materiałów, nieruchomości, nieodpłatnie
wykonywanej pracy przez wolontariuszy
- kwalifikowalny przy założeniu, że jego wartość może zostać
w niezależny sposób wyceniona oraz w razie potrzeby
zweryfikowana (np. poddana audytowi).
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Katalog wydatków niekwalifikowalnych
(art. 11 ust 2 rozporządzenia 1081/2006):
 podatek VAT, jeśli może zostać odzyskany przez beneficjenta
w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
 zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury,
 zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów
(z wyj. wydatków w ramach cross-financingu),
 odsetki od zadłużenia.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Katalog wydatków niekwalifikowalnych
(Krajowe wytyczne):
 wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie,
 wydatki związane z umową leasingu – np. marża finansującego,
odsetki, opłaty ubezpieczeniowe,
 koszty prowizji w ramach operacji wymiany walut,
 wydatek na zakup środka trwałego, który był współfinansowany
ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 koszty kar i grzywien,
 składka na PFRON
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Cross-financing
możliwość sfinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi
w ramach projektu,
 niezbędny dla realizacji projektu,
 nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Rodzaje wydatków kwalifikowalnych
w ramach cross-financingu:
 zakup oraz leasing (finansowy i zwrotny) sprzętu rozumianego jako
 środki trwałe,
 wartości niematerialne i prawne,
 pozostały sprzęt i wyposażenie, dla którego prowadzona jest ewidencja
ilościowa lub ilościowo-wartościowa
 dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy pod katem
realizowanych zadań np. do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
PO KL - podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie
oraz cross-financing –
BUDŻET PROJEKTU oraz SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU.
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
Koszty bezpośrednie:
 koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu
Koszty pośrednie:
 koszty nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane
do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu –
koszty pośrednie mogą obejmować wyłącznie koszty
administracyjne
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
Katalog kosztów pośrednich (katalog zamknięty):
 koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki np. kierownik jednostki),
 koszty personelu obsługowego (koszty wynagrodzenia
osób, które nie są przypisane do projektu, zajmujące się bieżącą
obsługą jednostki, np. obsługa kadrowa),
 koszty obsługi księgowej (w tym koszty zlecenia obsługi
księgowej na zewnątrz),
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
Katalog kosztów pośrednich:
 opłaty administracyjne za najem powierzchni biurowych
lub czynsz,
 amortyzacja środków trwałych,
 opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę,
 usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
kurierskie,kserograficzne,
 koszty materiałów biurowych i piśmienniczych,
 koszty ubezpieczeń majątkowych,
 koszty ochrony,
 sprzątanie pomieszczeń.
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane
żadne wydatki objęte cross-financingiem.
Koszty ujęte w pozycji pośrednie nie mogą być wykazywane w
ramach kosztów bezpośrednich – dublowanie kosztów (ani na
etapie wnioskowania, ani na etapie rozliczania projektu).
Istnieje możliwość rozliczania niektórych kosztów pośrednich
jako koszty bezpośrednie - możliwość przyporządkowania
danego kosztu pośredniego wprost do zadania merytorycznego
projektu - amortyzacja lub opłaty za najem powierzchni
biurowej.
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:
 ryczałtem – bez potrzeby dokumentowania wydatków,
 na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
Ryczałt - wysokość kosztów pośrednich uzależniona
jest od wartości projektu:
Wartość projektu (zł)
Koszty pośrednie projektu (%)
do 2 mln zł
do 20% bezpośrednich kosztów projektu
do 2 mln zł do 5 mln zł
do 15% bezpośrednich kosztów projektu
powyżej 5 mln zł
do 10% bezpośrednich kosztów projektu
Rozliczanie kosztów pośrednich
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem:
 % limit kosztów pośrednich wynika z przedstawionej metodologii,
 % limit ryczałtu wskazany zostanie w umowie o dofinansowanie
projektu – podstawa do rozliczenia kosztów pośrednich we
wnioskach o płatność,
 nie ma obowiązku dokumentowania wydatków pośrednich
(niekontrolowane na miejscu).
Rozliczanie kosztów pośrednich
Koszty pośrednie rozliczane na podstawie
rzeczywiście poniesionych wydatków:
 limit wartościowy kosztów pośrednich,
 traktowane przy rozliczaniu jako wydatki bezpośrednie tj.:
 obowiązuje pełne udokumentowanie wydatków,
 wykazywane we wnioskach o płatność – zestawienie
poniesionych wydatków,
 podlegają kontroli na miejscu.
Rozliczanie kosztów pośrednich
Bez względu na sposób rozliczania kosztów
pośrednich - we wniosku o dofinansowanie
beneficjent wskazuje uzasadnienie i metodologię
wyliczenia kosztów pośrednich.
Rozliczanie kosztów pośrednich
Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich:
 przygotowana w odniesieniu do każdej kategorii kosztów
uwzględnionych w budżecie projektu,
 podlega weryfikacji na etapie wnioskowania o środki,
 może - po ocenie merytorycznej – na etapie zatwierdzenia
wniosku podlegać negocjacjom,
 prawidłowość sporządzenia metodologii podlega kontroli na
miejscu.
Przykładowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich
1.
Koszty personelu obsługowego , koszty zarządu oraz koszty
materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki
Przyjęta metodologia bazuje na obrotach jednostki z okresu
poprzedzającego okres realizacji projektu (okres równy, co do
długości, okresowi realizacji projektu)
Określenie współczynnika k. bezpośrednich projektu w odniesieniu do
obrotów za 8 m-cy (obroty jednostki wynoszą 1 530 tys.PLN)
392 175/1 530 000 = 25,63%
na przykładzie tego współczynnika wyliczenie kosztów pośrednich do
następujących kategorii kosztów:
Przykładowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich
 koszt zarządu (8 m-cy * 11 000 PLN (faktyczne wynagrodzenie brutto
prezesa) * 25,63% = 22 554,40 PLN
 koszty personelu obsługowego w tym:
 sekretarka (8 m-cy * 3 600 PLN brutto * 25,63% = 7 381,44 PLN)
 pracownik kadr (8 m-cy * 3 400 PLN brutto * 25,63% = 6 971,36 PLN)
 koszty telefonów (8 m-cy * średnio 1 700 PLN * 25,63% = 3 485,68 PLN)
 koszty pocztowe (8 m-cy * średnio 250 PLN * 25,63% = 512,60 PLN)
 materiały biurowe (8 m-cy * średnio 300 PLN * 25,63% = 615,12 PLN)
 koszty gł. księgowego (8 m-cy*6 000 PLN*25,63%=12 302,40 PLN)
Łącznie pkt 1: 53 823,00 PLN
Przykładowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich
2.
Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie:
Metodologia wyliczania kosztów:
powierzchnia biura projektu (20 m ²)
powierzchnia użytkowa wykorzystywana przez beneficjenta(250 m²)




20/250 = 8% - współczynnik powierzchni biura projektu do ogólnej
powierzchni użytkowej budynku wykorzystywanej przez beneficjenta
koszty czynszu (8 m-cy * 980 PLN * 8% = 627,20 PLN)
energia elektryczna (8 m-cy * 380 PLN (średnia) * 8 % = 243,20 PLN)
woda (8 m-cy * 110 PLN (średnia) * 8% = 70,40 PLN)
gaz (8 m-cy * 130 PLN (średnia) * 8% = 83,20 PLN)
Przykładowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich




ogrzewanie (8 m-cy * 1 150 PLN (średnia) * 8% = 736,00 PLN)
koszty ochrony (8 m-cy * 3 400 PLN * 8% = 2 176,00 PLN)
koszty sprzątania (8 m-cy * 1 600 PLN * 8% = 1 024 PLN)
amortyzacja budynku (8 m-cy * 900 PLN * 8% = 576 PLN)
Łącznie pkt 2: 5 536,00 PLN
Koszty pośrednie ogółem (pkt 1 i 2) 59 359,00 PLN
Koszty bezpośrednie projektu
392 175,00 PLN
Wartość projektu ogółem
451 534,00 PLN
Stosunek kosztów pośrednich do kosztów bezpośrednich wynosi 15,14%.
Wartość projektu wynosi 451 534 PLN < 2 mln PLN, gdzie koszty
pośrednie mogą stanowić do 20 % bezpośrednich kosztów projektu,
możliwe jest zatem rozliczanie kosztów pośrednich w wysokości 15,14%
dla tego projektu.
Przychód projektu
 Przychód projektu - każdy wpływ środków finansowych w ramach
projektu, pochodzących ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat
wpisowych lub innych równoważnych opłat), które powstaną w
związku z realizacją projektu,
 Przychody uzyskane w trakcie realizacji projektu wykazywane są
we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnych płatności
w ramach projektu,
 W przypadku, gdy beneficjent tj. szkoła wyższa, która w ramach
projektu uruchomiła i prowadziła nową specjalność studiów dla
studentów studiów zaocznych (niestacjonarnych), którzy nie
wnosili opłat za studia (w tym wyposażyła pracownię
komputerową), kontynuuje zajęcia na tej specjalności i pobiera
opłaty za studia zaoczne po zakończeniu realizacji projektu,
opłaty te nie będą stanowić przychodu projektu.
Trwałość projektu
 aktywa wytworzone lub nabyte w ramach projektu nie mogą
zostać zbyte przez beneficjenta za uzyskaniem korzyści
majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu,
 w przypadku naruszenia powyższego zapisu – zwrot środków
wykorzystanych na zakup aktywów wraz z odsetkami jak dla
zaległości podatkowych.
Kwalifikowalność uczestników projektu
 wsparcie dla grup docelowych projektu wskazanych w SzOP,
 obowiązek weryfikowania uczestników projektu na etapie
rekrutacji do projektu – oświadczenia,
 deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 kontrola na miejscu kwalifikowalności uczestników projektu.
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
BENEFICJENT
(wniosek o dofinansowanie
projektu,
umowa, wnioski o płatność)
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA
(KOP – ocena wniosku,
umowa,
weryfikacja wniosku o
płatność,
kontrola realizacji
projektu,
ostateczne rozliczenie
umowy)
Płatności na realizację projektu:
 wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki,
 przekazywane na rachunek bankowy, utworzony specjalnie na
potrzeby danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie
projektu,
 wypłacane zgodnie z harmonogramem płatności zawartym
w umowie o dofinansowanie projektu (I transza środków
finansowych jest przekazywana w wysokości i terminie określonym
w harmonogramie płatności), kolejne transze - wypłata uzależniona
jest od rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas
otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej.
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Pierwsza transza środków na realizację projektu przekazywana
jest po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z
umowy o dofinansowanie projektu.
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w
sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków z
realizacji programów operacyjnych z obowiązku tego zwolnione
są jednostki sektora finansów publicznych).
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszcza się następujące
formy zabezpieczeń:
 w przypadku gdy wartość dofinansowania w umowie nie
przekracza 1 mln zł – beneficjent składa weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową,
 jeśli kwota przyznanego dofinansowania przekracza 1 mln zł,
zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku
następujących form:
 pieniądz,
 poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 gwarancja bankowa,
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
 gwarancja ubezpieczeniowa,
 weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
 zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta,
 przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na
zabezpieczenie
 hipoteka,
 poręczenie według prawa cywilnego.
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Wyboru formy zabezpieczeń dokonuje instytucja ogłaszająca konkurs
i informuje o tym w dokumentacji konkursowej.
Zabezpieczenie nie musi być wniesione w wysokości odpowiadającej
całości przyznanego dofinansowania. Informacja o wysokości
wymaganego zabezpieczenia zamieszczana jest w dokumentacji
konkursowej.
Po ostatecznym rozliczeniu umowy dokument stanowiący
zabezpieczenie na pisemny wniosek jest zwracany Beneficjentowi .
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Wniosek o płatność
 Beneficjent składa wniosek o płatność w IP (Departament
Wdrożeń i Innowacji), zgodnie z harmonogramem zawartym
w umowie o dofinansowanie projektu,
 składany w wersji elektronicznej i papierowej,
 wniosek o płatność – funkcja sprawozdawcza,
 we wniosku o płatność wykazywany jest faktyczny postęp
finansowy i rzeczowy z realizacji projektu (postęp rzeczowy =
postęp finansowy) czyli faktycznie zaksięgowane i zapłacone
dokumenty księgowe.
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Wniosek o płatność c.d.
 Beneficjent nie ma obowiązku załączania dokumentów księgowych
potwierdzających poniesienie wydatków,
 przy wypełnianiu wniosku o płatność Beneficjent kieruje się
zasadami kwalifikowalności wydatków,
 podział na koszty pośrednie i bezpośrednie w projekcie,
 amortyzacja,
 cross-financing.
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Wniosek o płatność – załączniki:
 wydruk z komputerowego systemu księgowego lub zestawienie
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte
wnioskiem,
 szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia,
 wyciąg z rachunku bankowego projektu,
 informacja o uczestnikach projektu, zgodnie z zakresem
informacji określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego.
Zmiany w projekcie
Dozwolone przesunięcia w projekcie:
 przesunięcia w budżecie projektu do 10% wartości środków
alokowanych na zadanie,
 nie może być zwiększana wysokość środków na wynagrodzenia,
- zmiany w budżecie większe niż 10% oraz zmiany w rezultatach
wymagają zgody Instytucji Pośredniczącej.
Podsumowanie – I konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1
Wpłynęło 287 wniosków na łączną ponad 2,3 mld zł.
Ponad 180 zostało przekazanych do oceny merytorycznej,
85 projektów uzyskało powyżej 60 punktów.
Kwota wydatków na 2008 r. w ramach I konkursu wynosiła
44 628 725 zł
Do finansowania przyjęte zostały 32 projekty.
Podsumowanie – I konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1
Najczęstsze uwagi dotyczące budżetów projektów :
wysokie koszty zarządzania projektem
brak metodologii wyliczenia kosztów pośrednich,
zbyt ogólny budżet szczegółowy,
uwzględnianie kosztów wyżywienia oraz dojazdu słuchaczy
studiów podyplomowych,
 w budżecie projektu, w kosztach personelu – nie uwzględnianie
wszystkich kosztów wynagrodzeń,
 brak zaznaczenia faktu zlecania usług,
 partnerstwo – zawieranie partnerstwa o charakterze
podwykonawstwa.




Planowane zmiany
Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO KL
 ogólne zasady kwalifikowania wydatków – bezpośrednie
wskazanie konkurencyjności wydatków – wydatki efektywne i
konkurencyjne – nie zawyżone w stosunku do stawek i cen
rynkowych,
 wydatek faktycznie poniesiony – wydatek poniesiony w
znaczeniu kasowym – faktyczny przepływ środków od
beneficjenta (lub partnera) do innego podmiotu – wyjątki
dodana wewnętrzne rozliczenia na podstawie wewnętrznej noty
obciążeniowej ,
Planowane zmiany
 zmiana definicji wyposażenia – wyposażenie oraz środki trwałe o
niskiej wartości – rzeczowe składniki majątku (okres użyteczności
ekonomicznej powyżej roku), których wartość początkowa
mieści się w kwocie uprawniającej do dokonania
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,
 zmiana definicji sprzętu (dot. cross-financingu) – środki trwałe, w
tym środki trwałe o niskiej wartości, których wartość początkowa
jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych
uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego,
 wprowadzenie zapisów dotyczących sposobu rozliczania
płatności gotówkowych we wnioskach o płatność – kserokopie
raportów kasowych lub zestawienie płatności gotówkowych,

Planowane zmiany
 koszty pośrednie – możliwość ujęcia jako koszty bezpośrednie, o
ile zostaną przypisane i rozliczone w odniesieniu do konkretnego
zadania,
 zmiana sposobu wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych
ryczałtem:
% kosztów pośrednich
=
wartość kosztów pośrednich/ wartość kosztów bezpośrednich –
wydatki w ramach cross-financingu
 doprecyzowanie sposobu rozliczania kosztów pośrednich
(ryczałt),
Planowane zmiany
Zasady finansowania PO KL
 zabezpieczenie dotacji rozwojowej – wprowadzenie zapisów
dotyczących zwrotu zabezpieczenia umowy,
 doprecyzowanie zapisów dotyczących wkładu własnego,
 zapisy dotyczące kosztów pośrednich – sposobu obliczania
ryczałtu, możliwość ujęcia w kosztach bezpośrednich,
 zmiana definicji sprzętu (cross-financing) wyłączenie z crossfinancingu wartości niematerialnych i prawnych,
 określenie katalogu przychodów mogących występować w
projektach PO KL,
 podział przychodów na kategorie - zaplanowane i
niezaplanowane
Planowane zmiany
Zasady finansowania PO KL
 podział przychodów na kategorie - zaplanowane i
niezaplanowane,
 określenie roli szczegółowego budżetu projektu,
 rozszerzenie i doprecyzowanie katalogu dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności – załączanych do
wniosku o płatność – płatności gotówkowe,
 doprecyzowanie sposobu rozliczania wydatków dokonanych w
walutach obcych,
 doprecyzowanie terminu weryfikacji końcowego wniosku o
płatność.
Planowane zmiany
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
 dane osobowe – modyfikacja załącznika „Zakres danych
powierzonych do przetwarzania” – dodanie zobowiązania
partnera do stosowania przepisów dot. ochrony danych
osobowych,
 rozliczanie dotacji z końcem roku budżetowego,
 procedura konkurencyjności – podczas realizacji transakcji
powyżej kwoty 20 000 zł,
 taryfikator korekt – PZP – w przypadku naruszenia przepisów PZP
IP może dokonywać korekt finansowych,
Planowane zmiany
 oświadczenie VAT – składane przez partnerów, zobowiązanie do
udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej
umożliwiającej weryfikację kwalifikowalności VAT,
 Harmonogram płatności – likwidacja kolumny „data przekazania
płatności,
 doprecyzowano obowiązek zarejestrowania instytucji
szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych – strona
www.inwestycjawkadry.pl.
 wzór wniosku o płatność - zmiana oświadczenia – wydatki
zostały zapłacone oraz nie są współfinansowane z innych
wspólnotowych instrumentów finansowych ,
 dodatkowe pola – adres beneficjenta.
Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do dyskusji
Departament Wdrożeń i Innowacji
tel. 22 52 92 603 (sekretariat)
www.mnisw.gov.pl
[email protected]
[email protected]
Download