Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)

advertisement
Kwalifikowalność
wydatków
Zasady płatności
i rozliczeń
Priorytet IV
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
2007-2013
Departament
Wdrożeń i Innowacji
23.01.2008 r. Kraków
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność
wydatków w ramach PO KL:

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenie ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Spójności),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 (rozporządzenie wykonawcze),

rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego,

rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w przypadku crossfinancingu,
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność
wydatków w ramach PO KL c.d:
 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Szczegółowy opis Priorytetu IV,
 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013
wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL
wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Okres kwalifikowalności wydatków to okres, w którym mogą
być ponoszone wydatki kwalifikowalne
Początek okresu kwalifikowania wydatków
dla PO KL – 12 grudnia 2006 r.
Koniec okresu kwalifikowania wydatków
dla PO KL - 31 grudnia 2015 r.
Okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie
określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem,
która określi zarówno początkową jak i końcową datę
kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Za kwalifikowalne można uznać wszystkie wydatki,
jeżeli:
 są niezbędne dla realizacji projektu,
 zostały uwzględnione w zatwierdzonym budżecie projektu
(wniosek),
 spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami,
w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę
 zostały faktycznie poniesione,
 są udokumentowane,
 są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i wspólnotowego oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Przykładowe wydatki kwalifikowalne:
 wynagrodzenia kadry (osób realizujących projekt),
 amortyzacja,
 opłaty finansowe i inne (koszty prowadzenia wyodrębnionego
rachunku bankowego, koszty porad prawnych),
 podatek VAT, jeśli beneficjent nie może go odzyskać w oparciu
o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Wynagrodzenia
kwalifikowalne są wszystkie koszty zatrudnienia personelu,
w szczególności:
 wynagrodzenie netto,





składki na ubezpieczenia społeczne,
składka na ubezpieczenie zdrowotne,
zaliczka na podatek dochodowy,
składki na Fundusz Pracy,
PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Amortyzacja:
 kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aktywów niezbędnych
do realizacji projektu,
 zakup aktywu nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji
krajowej ani wspólnotowej,
 kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się
wyłącznie do okresu realizacji projektu,
 wartość odpisów amortyzacyjnych musi być obliczona zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Wkład niepieniężny
wniesienie do projektu określonych składników majątku
Beneficjenta tj. urządzeń, materiałów, nieruchomości, nieodpłatnie
wykonywanej pracy przez wolontariuszy
- kwalifikowalny przy założeniu, że jego wartość może zostać
w niezależny sposób wyceniona oraz zweryfikowana (np. poddana
audytowi).
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Katalog wydatków niekwalifikowalnych
(art. 11 ust 2 rozporządzenia 1081/2006):
 podatek VAT, jeśli może zostać odzyskany przez beneficjenta
w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
 zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury,
 zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów
(z wyj. wydatków w ramach cross-financingu),
 odsetki od zadłużenia.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Cross-financing
możliwość sfinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi
w ramach projektu,
 nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Rodzaje wydatków kwalifikowalnych
w ramach cross-financingu:
 zakup oraz leasing sprzętu,
 dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy np.
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wydatki na zakup środków trwałych, które będą na stałe
zainstalowane w ramach projektu będą wydatkami
kwalifikowalnymi jeśli:
środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta
oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny
zgodnie z zasadami rachunkowości.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (EFS)
Przykładowe rodzaje wydatków kwalifikowalnych
w ramach cross-financingu w IV Priorytecie:
 modernizacja infrastruktury dydaktycznej uczelni realizujących
programy rozwojowe,
 wyposażenie obiektów dydaktycznych uczelni w laboratoria
niezbędne do podnoszenia jakości usług edukacyjnych,
 dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 zakup sprzętu komputerowego,
 budowa infrastruktury niezbędnej do uruchomienia programów
wykorzystujących metody i techniki kształcenia na odległość
(studia, studia podyplomowe, kursy).
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
Koszty bezpośrednie:
 koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu
Koszty pośrednie:
 koszty nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane
do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu –
koszty pośrednie mogą obejmować wyłącznie koszty
administracyjne
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
Podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie oraz ew. cross-
financing dokonuje się na etapie wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach PO KL – BUDŻET PROJEKTU oraz
SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL
Beneficjent wypełnia i składa w wersji papierowej i elektronicznej
za pomocą generatora wniosków.
www.generatorwnioskow.gov.pl lub www.efs.gov.pl
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
Katalog kosztów pośrednich:
 koszty zarządu (koszty personelu zarządzającego beneficjenta)
 koszty personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa,
księgowa),
 opłaty administracyjne za najem powierzchni biurowych
lub czynsz,
 opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę,
 usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
 koszty materiałów biurowych i piśmienniczych,
 koszty ubezpieczeń majątkowych,
 koszty ochrony,
 sprzątanie pomieszczeń.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Podział kosztów w ramach projektów PO KL (EFS)
W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane
żadne wydatki objęte cross-financingiem.
Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:
(projekt zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w PO KL)
 ryczałtem
 na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Ryczałt - wysokość kosztów pośrednich uzależniona
jest od wartości projektu:
Wartość projektu (zł)
Koszty pośrednie projektu (%)
do 2 mln zł
do 20% bezpośrednich kosztów projektu
do 2 mln zł do 5 mln zł
do 15% bezpośrednich kosztów projektu
powyżej 5 mln zł
do 10% bezpośrednich kosztów projektu
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Rozliczanie kosztów pośrednich
 na podstawie rzeczywiście poniesionych
wydatków - tj. bez stawki ryczałtowej,
obowiązuje pełne udokumentowanie wydatków – zasady takie
jak przy dokumentowaniu kosztów bezpośrednich – dokumenty
potwierdzające poniesienie wydatków są wykazywane we
wnioskach o płatność i mogą podlegać kontroli na miejscu.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Rozliczanie kosztów pośrednich
Bez względu na sposób rozliczania kosztów pośrednich we wniosku o dofinansowanie beneficjent wskazuje
uzasadnienie i metodologię wyliczenia kosztów pośrednich.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
BENEFICJENT
(wniosek o dofinansowanie projektu,
umowa, wnioski o płatność,
wniosek o płatność końcową)
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA (IP2)
KOP, umowa,
weryfikacja wniosku o płatność,
kontrola realizacji projektu,
ostateczne rozliczenie umowy
(zaakceptowanie Poświadczenia
i deklaracji wydatków
od IP do IW)
Płatności na realizację projektu są:
 wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki,
 przekazywane na rachunek bankowy, utworzony specjalnie na
potrzeby danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie
projektu,
 wypłacane zgodnie z harmonogramem płatności zawartym
w umowie o dofinansowanie projektu (I transza środków
finansowych jest przekazywana w wysokości i terminie określonym
w harmonogramie płatności), w przypadku kolejnych transz
Beneficjent składa wniosek o płatność - wypłata uzależniona jest
od rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas
otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Pierwsza transza środków na realizację projektu przekazywana
jest po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
(z obowiązku tego zwolnione są jednostki sektora finansów
publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania
wydatków z realizacji programów operacyjnych).
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszcza się
następujące formy zabezpieczeń:
 w przypadku gdy wartość dofinansowania w umowie
nie przekracza 1 mln zł – beneficjent składa weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową,
 jeśli kwota przyznanego dofinansowania przekracza 1 mln zł,
zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku
następujących form:
 poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 gwarancja bankowa,
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
 gwarancja ubezpieczeniowa,
 weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
 zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta,
 przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na
zabezpieczenie
 hipoteka,
 poręczenie według prawa cywilnego.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Wyboru formy zabezpieczeń dokonuje instytucja ogłaszająca konkurs
i informuje o tym w dokumentacji konkursowej.
Zabezpieczenie nie musi być wniesione w wysokości odpowiadającej
całości przyznanego dofinansowania. Informacja o wysokości
wymaganego zabezpieczenia zamieszczana jest w dokumentacji
konkursowej.
Po ostatecznym rozliczeniu umowy dokument stanowiący
zabezpieczenie na pisemny wniosek jest zwracany Beneficjentowi .
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Wniosek o płatność
 Beneficjent składa wniosek o płatność w IW (Departament
Wdrożeń i Innowacji), zgodnie z harmonogramem zawartym
w umowie o dofinansowanie projektu,
 składany w wersji elektronicznej i papierowej,
 wniosek o płatność zawiera część sprawozdawczą, co zwalnia
Beneficjenta ze składania dodatkowych sprawozdań z realizacji
projektu,
 we wniosku o płatność wykazywany jest faktyczny postęp
finansowy i rzeczowy z realizacji projektu (postęp rzeczowy =
postęp finansowy) czyli faktycznie zaksięgowane i zapłacone
dokumenty księgowe (dokumenty ujęte w księgach
rachunkowych Beneficjenta).
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zasady dotyczące płatności i rozliczeń (EFS)
Wniosek o płatność c.d.
 Beneficjent nie ma obowiązku załączania dokumentów księgowych
potwierdzających poniesienie wydatków (jedynie zestawienie dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki objęte danym wnioskiem o płatność)
- załącznik do wniosku o płatność lub wydruk z ewidencji księgowej
beneficjenta - wyboru formy rozliczenia beneficjent dokonuje przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu,
 przy wypełnianiu wniosku o płatność Beneficjent kieruje się podstawową
zasadą kwalifikowalności wydatków,
 podział na koszty pośrednie i bezpośrednie w projekcie,
 amortyzacja,
 wkład niepieniężny,
 cross-financing.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do dyskusji
Departament Wdrożeń i Innowacji
tel. 22 52 92 603 (sekretariat)
www.mnisw.gov.pl
[email protected]
[email protected]
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Download