Program Rozwoju Kompetencji: studenci łatwiej odnajdą się na

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program Rozwoju Kompetencji: studenci łatwiej odnajdą się
na rynku pracy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu Program Rozwoju Kompetencji.
Na projekty mające wspierać kompetencje zawodowe, interpersonalne, analityczne oraz w zakresie
przedsiębiorczości studentów NCBR planuje przeznaczyć 250 mln zł. Nabór wniosków ruszy w maju.
Celem konkursu jest wyłonienie projektów podnoszących kompetencje osób uczestniczących w edukacji na
poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uczelnie wyłonione w
konkursie Program Rozwoju Kompetencji dostaną dofinansowanie na certyfikowane szkolenia i warsztaty,
dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty
studyjne u pracodawców oraz staże.
– Nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy zbudujemy jedynie przy udziale kompetentnych kadr wywodzących
się z rodzimych uczelni. Kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nie tylko
pomoże zasilić gospodarkę w grono absolwentów o praktycznych umiejętnościach, ale przede wszystkim utrwali
dobrą współpracę uczelni oraz przedsiębiorców w zakresie kształcenia studentów na potrzeby rynku pracy –
mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.
W sumie programem ma zostać objętych 12 500 studentów, a maksymalna wartość wsparcia jednego
uczestnika w projekcie to 20 tys. zł. Beneficjenci będą szkolić swoich podopiecznych w m.in. w zakresie
przedsiębiorczości, umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, językowych,
informatycznych oraz analitycznych. Działania w ramach projektu powinny dotyczyć studentów maksymalnie
czterech ostatnich semestrów na studiach I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.
– Zaangażowanie studentów w kilkumiesięczne staże, szkolenia i zajęcia praktyczne zorganizowane przy
współpracy uczelni i przedsiębiorców wyposaży ich w pożądane na rynku kompetencje. Da im też doświadczenie
zawodowe, którego wymaga się dziś w procesach rekrutacyjnych – mówi zastępca dyrektora NCBR prof. Jerzy
Kątcki. – Program Rozwoju Kompetencji odpowiada na potrzebę stałego dopasowywania toku kształcenia do
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Innowacyjne firmy potrzebują bowiem nie tylko środków na
prace badawczo-rozwojowe, ale i młodych, wykwalikowanych pracowników – dodaje prof. Kątcki.
To drugi konkurs w ramach Programu Rozwoju Kompetencji finansowany ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój. W niedawno rozstrzygniętej pierwszej edycji NCBR wyłoniło 61 projektów, które mają
na celu poprawę jakości i skuteczności szkolnictwa wyższego. Pierwsze kursy i warsztaty w ramach tego
dofinansowania ruszą w październiku tego roku.
O pieniądze mogą ubiegać się szkoły wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.
Projekty powinny obejmować wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez
pracodawców od kandydatów do pracy i być przygotowane w oparciu o najnowsze badania rynku. Na dodatkowe
punkty w ocenie wniosku mogą liczyć uczelnie stale współpracujące z pracodawcami oraz projekty prowadzone
w całości w języku obcym. Nabór wniosków w nowej edycji Programu Rozwoju Kompetencji rozpocznie się 4
maja i potrwa do 7 czerwca 2016 r.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download