2. Prezentacja_Dyr. L. Grabarczyk

advertisement
JAK SKOMERCJALIZOWAĆ
INNOWACJĘ?
Instrumenty i ich finansowanie
w Programie Innowacyjna Gospodarka
1
Komercjalizacja wyników
prac B+R to:
Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników badań do
praktyki gospodarczej - spowodowanie gospodarczego ich wykorzystywania przy
użyciu określonej formy prawnej.
Najważniejsze sposoby
komercjalizacji:
1. Sprzedaż wyników prac badawczorozwojowych
2. Udzielenie licencji na wyniki prac B+R
3. Wniesienie wyników prac B+R do spółki
Bezpłatna
publikacja
"Komercjalizacja
B+R dla praktyków"
dostęp:
nauka.gov.pl ->
ministerstwo ->
publikacje
2
Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:
wdrożenie
rezultatów prac B+R
komercjalizacja
rezultatów prac B+R
praktyczne zastosowanie
wyników prac B+R (po ich
komercjalizacji)
w działalności gospodarczej,
np. uruchomienie produkcji
przez przedsiębiorcę,
stosowanie przez służbę
zdrowia
transfer wyników badań w celu
wdrożenia do praktyki
gospodarczej (np. sprzedaż
wyników prac B+R, udzielenie
licencji lub wniesienie ich
aportem do spółki)
3
Kto jest właścicielem wyników badań
finansowanych w PO IG?
Przed komercjalizacją
• Beneficjent: jednostka
naukowa lub przedsiębiorca
• W przypadku konsorcjum:
określa umowa konsorcjum lub
regulamin konkursu
Po komercjalizacji - zależnie od
sposobu komercjalizacji:
• Nabywca: w przypadku sprzedaży
wyników prac B+R
• Beneficjent: w przypadku udzielenia
licencji na wykorzystywanie wyników
prac B+R
• Spółka komercjalizująca: w
przypadku wniesienia wyników prac
B+R aportem przez beneficjenta
WAśNE - beneficjent powinien zagwarantować sobie w umowie dot. komercjalizacji wyników:
• prawo do wykorzystania nowej wiedzy wytworzonej w ramach projektu w swojej dalszej
działalności badawczej i dydaktycznej,
• prawo do rozpowszechniania uzyskanych wyników (publikacje, konferencje,
prace doktorskie i in.), O ILE NIE NARUSZA TO PRAW WYŁĄCZNYCH PRZEDSIĘBIORCY
NABYWAJĄCEGO PRAWA DO WYNIKÓW B+R
4
Procedura wyliczania i monitorowania dochodu
w projektach I i II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dochód zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oznacza:
„różnicę
pomiędzy przychodami wygenerowanym w
ramach projektu, a rzeczywistymi
kosztami operacyjnymi ponoszonymi w trakcie realizacji i w okresie trwałości projektu”
dochód = suma przychodów – suma kosztów operacyjnych
Uwaga! Przedstawione wyliczenie powinno być dokonane w skali całego projektu.
-
W przypadku przeznaczenia dochodu na działalność statutową organizacji badawczej
(badania naukowe, dydaktyka, transfer wiedzy do gospodarki) dochód nie podlega
zwrotowi.
-
W przypadku uzyskania przez uczelnię lub jednostkę naukową (właściciela infrastruktury)
dochodu z projektu badawczo-rozwojowego zrealizowanego z wykorzystaniem infrastruktury
powstałej w projekcie PO IG, taki dochód nie podlega zwrotowi.
5
Procedura wyliczania i monitorowania dochodu
w projektach I i II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Przychody w rozumieniu Art. 55 rozporządzenia 1083/2006
W projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej:
•
sprzedaż,
•
udzielenie licencji.
W projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej
•
odpłatne prowadzenie badań i szkoleń na zakupionej aparaturze (badania
zależne = zakontraktowane przez zleceniobiorcę, np. przedsiębiorstwo)
•
wynajem laboratoriów.
UWAGA. Wniesienie aktywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych,
w formie aportu do spółki prowadzącej dalszą działalność na podstawie tych
aktywów nie stanowi przychodu w rozumieniu Art. 55 rozporządzenia
1083/2006.
6
Procedura wyliczania i monitorowania dochodu
w projektach I i II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Koszty operacyjne w projekcie
Koszty operacyjne definiowane są jako wydatki pieniężne, nie mające charakteru inwestycyjnego,
przeznaczone na bieżącą działalność i eksploatację aktywów wytworzonych lub zakupionych
w ramach projektu, w tym m.in.:
•koszty eksploatacji i utrzymania (wynagrodzenia, materiały, usługi, media)
•koszty administracyjne i ogólne
•koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją (np. wycena wartości niematerialnych i prawnych)
•nakłady odtworzeniowe,
•podatki dochodowe i inne podatki bezpośrednie jeżeli stanowią rzeczywisty wydatek
•wszystkie koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu, w tym utrzymanie nowych miejsc
pracy (EPC), nowych etatów badawczych, koszty pracy doktorantów zaangażowanych w projekt,
koszty rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku badań
7
Nowy instrument w I osi priorytetowej PO IG
zwiększający szansę na komercjalizację
wyników B+R
„Nowe 1.3.1” – pośrednia pomoc publiczna na B+R
Publiczna jednostka naukowa aplikuje o dofinansowanie projektu B+R (projekt musi mieścić się w
branży należącej do branż wysokich i średniowysokich technologii),
realizowanego w konsorcjum z przedsiębiorcą.
Przedsiębiorca zapewnia wkład finansowy w koszty realizacji projektu,
a publiczna jednostka naukowa otrzymuje dofinansowanie zgodnie z intensywnością
właściwą dla projektu i statusu przedsiębiorcy – MŚP lub duży – przeciętnie 40-60%.
Prawa majątkowe do wyników prac B+R z projektu są przekazywane w całości przedsiębiorcy.
Publiczna jednostka naukowa zachowuje prawa do wykorzystywania wyników swoich prac B+R
w przyszłej działalności badawczej i dydaktycznej.
8
NOWOŚĆ
Przedsięwzięcie pilotażowe
„BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje”
• punkt wyjścia: poziom komercjalizacji wyników prac B+R w Polsce jest
niesatysfakcjonujący
• odpowiedź: wspólne przedsięwzięcia NCBR z funduszami wysokiego ryzyka (VC)
• wartość dodana:
a) wydatkowanie środków przez NCBR zwiększa zaangażowanie środków prywatnych
b) poprawa efektywności wydatkowania środków budżetowych
9
Przedsięwzięcie pilotażowe
„BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje”
NCBR zawrze umowy o współdziałaniu z funduszami venture capital
typu seed i podmiotami posiadającymi kompetencje w doradztwie
i coachingu w zakresie wprowadzania na rynek nowych rozwiązań
technologicznych.
Fundusze seed capital i podmioty doradcze zostaną wyłonione w drodze
konkursu.
Dwa komponenty:
• inwestycyjny
• doradczy
10
BRIdge: komponent inwestycyjny - zasady
NCBR zawrze maksymalnie dwie umowy o wspólnym przedsięwzięciu z funduszami
VC. Każda z umów zawarta będzie z tandemem złożonym z funduszu polskiego i
funduszu globalnego.
faza pre-inkubacji
faza inkubacji
faza postinkubacji/akceleracji
Rodzaj prac
finansowanych
w danej fazie
Badania przemysłowe,
ocena potencjału
komercyjnego projektu,
analizy prawne i otoczenia
Badania przemysłowe,
prace rozwojowe
Prace rozwojowe, działania
przygotowujące wyniki
prac B+R do wdrożenia
Rodzaj i pułapy
finansowania z
VC
Min. 20% kosztów fazy
pre-inkubacji,
w tym minimum 1/4
kapitału od
pojedynczego funduszu VC
Min. 30% kosztów fazy
inkubacji,
w tym minimum 1/4
kapitału od
pojedynczego funduszu
VC
min. 50% kosztów fazy
post-inkubacji,
w tym minimum 1/4
kapitału
od pojedynczego funduszu
VC
Rodzaj i pułapy
finansowania z
NCBR
Finansowanie
bezzwrotne z NCBR:
do 80% kosztów fazy
pre-inkubacji
Finansowanie zwrotne
z NCBR:
do 70% kosztów fazy
inkubacji
Finansowanie zwrotne z
NCBR:
do 50% kosztów fazy
postinkubacji
11
BRIdge: komponent doradczy
NCBR zawrze maksymalnie dwie umowy o wspólnym przedsięwzięciu z firmami
specjalizującymi się w doradztwie w obszarze komercjalizacji B+R.
Adresaci: w pierwszej kolejności podmioty realizujące projekty w ramach
I osi priorytetowej PO IG
Cele realizacji komponentu doradczego:
a) zapewnienie usług doradztwa biznesowego oraz usług due diligence na rzecz
projektów finansowanych w komponencie inwestycyjnym;
b) zapewnienie usług doradztwa biznesowego oraz usług due diligence na rzecz
innych projektów (w szczególności finansowanych z PO IG) celem doprowadzenia tych
projektów do stadium, w którym staną się one atrakcyjne dla inwestorów VC lub będą
mogły zostać skomercjalizowane z udziałem innych rodzajów inwestorów prywatnych.
12
Dziękuję za uwagę!
ncbr.gov.pl
13
Download