Lista projektów realizowanych w NCBR lp Nr Umowy

advertisement
Lista projektów realizowanych w NCBR
Program/nr konkursu: INNOMED / I konkurs
Ścieżka / obszar: Data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków: 10.05.2013 - 08.07.2013
lp
1
Nr Umowy
Wnioskodawca/
Lider i członkowie
konsorcjum
INNOMED/I/1/NCBR/2014
Instytut Immunologii i
Terapii
Doświadczalnej im.
Ludwika Hirszfelda; Cells
Therapy - Terapia
Komórkowa Sp. z o.o.;
Dolnośląskie Centrum
Transplantacji;
Dolnośląskie Centrum
Transplantacji
Komórkowych z Krajowym
Bankiem Dawców Szpiku;
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Dawstwa Szpiku
Całkowita
wartość
projektu [zł]
Wartość
dofinansowania
projektu [zł]
Data rozpoczęcia
projektu
Data zakończenia
projektu
Opracowanie w toku
zaawansowanych prac B+R metody
podawania do kości komórek (1)
krwiotwórczych razem z
mezenchymalnymi komórkami
podścieliska jako elementem
osłonowym i (2) zabijających
białaczkę
2014-01-01
2016-12-31
3 945 869,14
2 587 012,11
Wprowadzenie do badań klinicznych
nowych, selektywnych inhibitorów
kinaz o działaniu
przeciwnowotworowym
2014-07-01
2017-04-30
20 905 600,00
9 444 920,00
Tytuł projektu
2
INNOMED/I/2/NCBR/2014
Selvita S.A.
3
INNOMED/I/3/NCBR/2014
InnoVitas Polska sp. z o.o.; Laura – antiseptic medicinal product
Narodowy Instytut Leków for skin and wounds
2013-11-04
2017-05-31
2 502 136,26
1 679 286,58
INNOMED/I/4/NCBR/2014
Instytut Biotechnologii
Surowic i Szczepionek
BIOMED Spółka Akcyjna;
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
2014-05-05
2019-04-30
8 361 158,88
2 721 758,64
4
Rozwój fagoterapii w leczeniu
antybiotykoopornych zakażeń, ze
szczególnym uwzględnieniem
pacjentów onkologicznych
Lista projektów realizowanych w NCBR
5
Rozwój kliniczny i rejestracja
humanizowanego przeciwciała
monoklonalnego wiążącego się z
receptorem HER2 stosowanego w
terapii raka piersi
2014-06-01
2017-05-31
23 949 430,00
10 000 000,00
INNOMED/I/6/NCBR/2014
Uniwersytet Medyczny im.
Karola
Personalizacja leczenia czerniak przy
Marcinkowskiego w
użyciu szcepionek terapeutycznych
Poznaniu; BioContract Sp.
z o.o.
2013-07-09
2018-07-08
12 598 419,12
9 653 680,43
7
INNOMED/I/7/NCBR/2014
Centrum Badań DNA Sp. z
o.o. ; Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu;
Wielkopolskie Centrum
Onkologii; Medgenetix Sp.
z o.o.
Opracowanie i wdrożenie
kompleksowego algorytmu
diagnostycznego służącego
profilaktyce i personalizacji leczenia
HPV-zależnych guzów litych
2013-07-09
2018-07-08
9 933 113,20
7 379 407,84
8
INNOMED/I/8/NCBR/2014
Adamed Sp. z o.o.
Biokoniugaty przeciwnowotworowe
nowej generacji
2014-03-01
2019-02-28
19 942 700,00
9 971 350,00
9
INNOMED/I/9/NCBR/2014
Adamed Sp. z o.o.
Opracowanie i wdrożenie
nowoczesnych leków do terapii
dyslipidemii
2013-07-10
2017-09-30
12 269 400,00
3 096 804,00
INNOMED/I/10/NCBR/2014
VIPHARM SPÓŁKA
AKCYJNA; Instytut
Farmaceutyczny
Opracowanie technologii
wytwarzania innowacyjnego
przeciwnowotworowego produktu
leczniczego hamującego biosyntezę
androgenów
2014-01-01
2018-12-31
6 667 270,00
3 784 975,50
6
10
INNOMED/I/5/NCBR/2014
Mabion Spółka Akcyjna
Lista projektów realizowanych w NCBR
11
INNOMED/I/11/NCBR/2014
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu; Instytut
Włókien Naturalnych i
Roślin Zielarskich;
Uniwersytet Medyczny im
Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu; Instytut
Genetyki Człowieka
Polskiej Akademii Nauk;
PozLAB sp. z o.o.;
Laboratorium Genetyki
Molekularnej
Opracowanie technologii
pozyskiwania kannabinoidów z
konopi o niskiej zawartości THC jako
środków wspomagających leczenie
pacjentów onkologicznych
2014-09-01
2017-08-31
8 590 000,00
6 700 200,00
Innowacyjna diagnostyka
umożliwiająca personalizację
procesu leczenia poprzez
opracowanie rozwiązania
wspomagającego badanie
kolonoskopowe, podnoszącego
wykrywalność stanów
przedrakowych i nowotworów jelita
grubego o niskim stadium
zaawansowania
2014-07-01
2017-12-31
9 163 640,36
5 634 315,05
12
INNOMED/I/12/NCBR/2014
AutoID Polska Spółka
Akcyjna; dmt Software
House Spółka z
Ograniczoną
Odpowiedzialnością;
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
13
INNOMED/I/13/NCBR/2014
Biofarm sp. z o.o.
Opracowanie i wdrożenie
uniwersalnej technologii
wytwarzania gotowych form leków
2013-07-09
2016-09-30
5 384 723,79
2 605 693,68
BRASTER Spółka Akcyjna;
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Opracowanie innowacyjnego w skali
świata urządzenia Tester BRASTER
przeznaczonego do cyfrowej
rejestracji obrazów
termograficznych patologii
gruczołu piersiowego kobiet oraz
badania porównujące skuteczność
urządzenia względem
standardowych metod
diagnostycznych raka piersi
2014-05-01
2016-10-31
10 228 599,12
9 097 795,49
14
INNOMED/I/14/NCBR/2014
Lista projektów realizowanych w NCBR
15
16
17
INNOMED/I/15/NCBR/2014
Polfa Production S.A.;
INSTYTUT
FARMACEUTYCZNY
Opracowanie nowoczesnej
technologii substancji z grupy
inhibitorów kinaz oraz postaci
farmaceutycznej leku generycznego
stosowanego w terapii
przeciwnowotworowej
INNOMED/I/16/NCBR/2014
Read-Gene S.A.;
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny w
Szczecinie
Prewencja dziedzicznego raka piersi
poprzez spersonalizowaną
optymalizacje stężeń Se. Zn. Fe w
organizmie za pomocą
suplementów diety
2014-10-01
2019-09-30
15 736 114,50
8 690 143,84
INNOMED/I/17/NCBR/2014
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu; Instytut
Zootechniki – Państwowy
Instytut Badawczy w
Balicach; Instytut Genetyki
Człowieka PAN w
Poznaniu; Uniwersytet
Medyczny im Karola
Marcinkowskiego w
Poznaniu; Fundacja
Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu; Centrum
Leczenia Oparzeń w
Siemianowicach Śląskich;
Laboratorium Genetyki
Molekularnej w Poznaniu
Opracowanie innowacyjnej
technologii wykorzystania tkanek
transgenicznych świń dla celów
biomedycznych
2014-12-01
2017-11-30
8 438 700,00
6 536 386,00
2014-10-01
2019-09-30
12 884 700,00
10 000 000,00
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards