11 508 014,79

advertisement
Projekt nr Z/2.18/I/1.1.1/17/04
„Rozbudowa układu drogowego łączącego
mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem”
Projekt jest współfinansowany
przez UNIĘ EUROPEJSKĄ – przyczynia się
do wzrostu konkurencyjności regionów
WARTOŚĆ PROJEKTU:
11 698 514,79 PLN
KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU:
11 508 014,79 PLN
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
75% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH - EUROPEJSKI
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO: 8 631 011,09 PLN
25% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ORAZ KOSZTY
NIEKWALIFIKOWALNE - GMINA MIEJSKA MIELEC:
3 067 503,70 PLN
WYKONAWCA: MOTA-ENGIL POLSKA S.A.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
I 2005 – X 2006
ZAKRES INWESTYCJI
•
•
•
•
Modernizacja i przedłużenie ul. Szafera
Przedłużenie ul. Powstańców Warszawy
Budowa ul. Św. Kingi, łączącej ul. Wolności z ul. Powstańców Warszawy
Budowa
ul.
Nowoprojektowanej
łączącej
ul.
Św.
Kingi
z ul. Wyszyńskiego
Budowa dwóch dróg dojazdowych – łączników do ul. Powstańców
Warszawy i ul. Witosa
W wyniku realizacji inwestycji powstanie:
4,15 km wybudowanej drogi
0,52 km zmodernizowanej drogi
0,8 km ciągów pieszo-rowerowych
5,67 km chodników
1,38 km ścieżek rowerowych
3,52 km sieci kanalizacji deszczowej
Download