Promocja w Social media

advertisement
WARSZAWSKI SYSTEM
FINANSOWANIA SPORTU
MŁODZIEŻOWEGO
Warszawa, dnia 05 grudnia 2012 r.
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
W ROKU 2012
PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ
SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI
I MŁODZIEŻY
SPORTOWY TALENT
ZE SZKOŁY NA OLIMP
KLUB SPORTOWY
WARSZAWSKI SYSTEM FINANSOWANIA
SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU
W ROKU 2013
SZKOLENIE
PODSTAWOWE
SZKOLENIE
ZASADNICZE
OSSM
WOM
W RELACJI KLUBOWEJ
KLUB SPORTOWY
WARSZAWSKI SYSTEM FINANSOWANIA
SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
CELE STRATEGICZNE:
 Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży;
 Motywacja działaczy klubowych i trenerów do zwiększenia ilości
dzieci i młodzieży uprawiających różne dyscypliny sportu;
• Zapewnienie stabilności finansowej organizacjom sportowym oraz
innym podmiotom realizującym zadania z zakresu sportu i rekreacji
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
• Klub bezpośrednim partnerem miasta;
 Transparentność i uszczelnienie przepływu środków finansowych
do klubów sportowych i innych podmiotów realizujących zadania z
zakresu sportu i rekreacji (w porozumieniu z Dzielnicami m.st.
Warszawy);
 Zwiększenie ilości środków finansowych na realizację ww. zadań
dla organizacji pozarządowych.
WARSZAWSKI SYSTEM FINANSOWANIA
SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
Zasady naliczania środków finansowych dla klubów
sportowych:
 Najważniejszym elementem systemu jest
uczestnik zajęć sportowych:
 dofinansowany zostanie uczestnik szkolenia będący członkiem
organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznym i wolontariacie lub osoba, która
opłaciła szkolenie w organizacji;
 Organizacja będzie dysponowała środkami finansowymi według
kosztorysów przedstawionych w otwartych konkursach na
realizację zadania publicznego w zakresie szkolenia sportowego;
EKONOMIZACJA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
REKREACYJNO-SPORTOWYMI M.ST. WARSZAWY
ROK 2013
etap I - przekształcenie OSiR-ów działających w formule
jednostek budżetowych w samorządowe zakłady
budżetowe (OSiR Włochy, Wawer i Ochota).
etap II - przeprowadzenie analiz finansowych i przygotowanie
do przekształceń kolejnych OSiR-ów działających w
formule jednostek budżetowych.
Stan na 1 stycznia 2014 r.
-
16 s.z.b. m. st. Warszawy
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW OSIR-ów
DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I SKF
ROK 2013
1. Od 1 stycznia 2013 r. nowe zasady udostępniania obiektów OSiR
na realizację zajęć dydaktycznych z kul. fiz. w tym nauki
pływania;
2. Od 1 stycznia 2013 r. cena usługi udostępnienia obiektów OSiR
s.k.f. i innym jednostkom realizującym zadania statutowe z
zakresu kultury fizycznej równa jest kosztom utrzymania 1 godz.
wyodrębnionej funkcji użytkowej obiektu (krytej pływalni, hali
sportowej, boiska, siłowni.).
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
REKREACYJNO-SPORTOWYMI M.ST. WARSZAWY
na których działalność prowadzą s.k.f.
Uporządkowanie gospodarowania nieruchomościami r-s m.st.
Warszawy - jeden gospodarz reprezentujący bezpośrednio
właściciela.
Gwarancja utrzymywania nieruchomości zgodnie z
obowiązkami, wynikającymi z przepisów prawa budowlanego.
Gwarancja prawidłowej eksploatacji obiektów.
Gwarancja „otwarcia” (zwiększenia dostępności) obiektów
sportowych m.st. Warszawy dla innych skf i mieszkańców
m. st. Warszawy.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
REKREACYJNO-SPORTOWYMI M.ST. WARSZAWY
na których działalność prowadzą s.k.f.
1. Kluby należy uwolnić od obowiązku administrowania/
zarządzania nieruchomościami sportowymi, gdyż ich
głównym celem statutowym jest organizowanie
szkolenia sportowego i działalności na rzecz rozwoju
sportu.
2. Do zarządzania nieruchomościami potrzebna jest
wiedza specjalistyczna - kluby nie zatrudniają służb
inżynieryjnych i inspektorsko - technicznych, które
zapewnią zgodną z przepisami prawa budowlanego
eksploatację i stan techniczny obiektów.
Download