smart_warsaw_-_material_do_debaty

advertisement
Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020
Warszawa Innowacyjna
(materiał do dyskusji publicznej)
Warszawa stała się w latach 2007-2013 kluczowym beneficjentem środków unijnych w Polsce.
Pozyskanie ponad 8 mld złotych unijnego dofinansowania wpłynęło znacząco na przyśpieszenie
procesów rozwojowych w mieście w wielu sektorach. Aktywność miasta w pozyskiwaniu środków
unijnych stała się widoczna nie tylko dzięki dużym projektom infrastrukturalnym w zakresie infrastruktury
ochrony środowiska, transportu publicznego i dróg. Pojawiły się pierwsze projekty w obszarze
infrastruktury kulturalnej, zdrowotnej i społecznej. Szczególne znaczenie miało rozwinięcie aktywności
samorządu w kompleksowych projektach społecznych, rewitalizacyjnych w zakresie zatrudnienia i
rozwoju gospodarczego. Pojawiły się również projekty w unikalnych w skali kraju obszarach takich jak
ochrona gatunków chronionych, projekty innowacyjne i badawcze.
Wzmożonej aktywności miasta towarzyszył również znaczący wzrost ilości projektów pozostałych
beneficjentów z sektora publicznego i prywatnego. Łączna wartość unijnego finansowania w Warszawie
wynosi obecnie ponad 14 mld zł. Poza Miastem Stołecznym Warszawą do największych inwestorów
należy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, Polskie Linie
Kolejowe oraz uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze (przede wszystkim Uniwersytet
Warszawski, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia
Techniczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych).
Wspomniane podmioty realizują w Warszawie kluczowe inwestycje rozwojowe o znaczeniu
ponadlokalnym, które wpływają pozytywnie na wzrost gospodarczy miasta i całego obszaru
metropolitarnego.
Nowe podejście Unii Europejskiej do finansowania rozwoju zaproponowane w strategii EUROPA 2020
(EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu) wymaga większej koncentracji na kreowaniu wzrostu gospodarczego na wszystkich
poziomach - europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Konieczne jest również przewartościowanie obecnego systemu korzystania ze wsparcia w Warszawie.
Dotychczasowe środki Warszawa wydawała efektywnie na realizację podstawowych inwestycji
infrastrukturalnych, stanowiących o możliwości dalszego rozwoju regionu (miasta) i realizacji
szczegółowych celów w zakresie szeroko pojętej polityki zrównoważonego rozwoju. W ten sposób
realizowana jest polityka rozwoju, przejawiającą się w dążeniu do nadrobienia opóźnień, w stosunku do
znacznie bardziej rozwiniętych regionów „starej Unii”. Założenia tej polityki rozwoju zostały ujęte w
Strategii Rozwoju Warszawy do roku 2020 i uzupełnione/rozwinięte w dokumentach strategicznych
niższego rzędu w takich obszarach jak transport, ochrona środowiska, rozwój zrównoważony, polityka
społeczna, rozwój gospodarczy.
1
Dziś Warszawa rozpoczyna kolejny etap swojego rozwoju. Proces pozyskania rekordowych środków
unijnych zbiegł się w czasie i miał również wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. W tym
czasie odnotowano gwałtowny wzrost pozycji Warszawy na arenie międzynarodowej (potwierdzony
wieloma rankingami i badaniami). Aby podtrzymać pozytywne trendy wzrostu gospodarczego konieczny
jest dalszy rozwój infrastruktury transportowej. Niezbędna jest też realizacja przyjętego
zrównoważonego planu zmierzającego do redukcji zanieczyszczeń. Ważnym elementem jest również
doskonalenie narzędzi włączenia społecznego, które muszą być dostosowane do zróżnicowanych
potrzeb lokalnych na terenie Warszawy. Wyzwania globalizacji wymagają również konsekwentnej
polityki w zakresie kreowania trwałych podstaw rozwoju gospodarczego opartego o rozwój
kapitału intelektualnego, kreatywność, innowacje i potencjał badawczo-rozwojowy. Zgodnie z
zaleceniami Strategii Rozwoju Kraju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Koncepcji
Przestrzennego Rozwoju Kraju konieczna jest również ciągłe doskonalenie jakości zarządzania.
Dotyczy to zarówno nowych instrumentów w zakresie zarządzania rozwojem -zarządzanie
wieloszczeblowe jak również obejmuje nowy model włączania środowisk społecznych, gospodarczych i
naukowych w nurt przemian społeczno-gospodarczych, tak by stały się̨ one aktywnym partnerem dla
planowania i realizacji działań́ rozwojowych.
Niniejszy dokument stanowi materiał wyjściowy do dyskusji publicznej w zakresie kształtowania polityki
rozwoju w ścisłym powiązaniu z wykorzystaniem możliwości finansowania kluczowych działań ze
środków europejskich. Wskazane kierunki rozwoju zostały podzielone na trzy kluczowe obszary zgodnie
z podejściem określonym w dokumencie strategicznym EUROPA 2020. Kluczowym uzasadnieniem dla
takiej struktury dokumentu jest spodziewana koncentracja interwencji środków unijnych właśnie w takim
układzie:
1. Warszawa Innowacyjna – rozwój inteligentny (ang. smart growth),
2. Warszawa Społeczna – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth),
3. Warszawa Zrównoważona – rozwój zrównoważony (ang. sustainable growth).
Niezależnie od kształtu przyszłego budżetu Unii Europejskiej, wielkości wsparcia dla Polski, w tym i dla
Warszawy należy dziś dla każdego z tych obszarów postawić sobie następujące pytania:
a) Jakie są dzisiaj wyzwania Warszawy w tym obszarze?
b) Jaki potencjał do zmiany ma dziś Warszawa i gdzie są słabe strony?
c) Jak przygotować odpowiedni potencjał administracyjny podmiotów zaangażowanych w tę dziedzinę na
terenie Miasta?
Kontekst europejski
Na obecnym etapie przygotowywania założeń do perspektywy finansowej 2014-2020 widoczna jest
znaczna koncentracja uwagi w dokumentach UE na obszarze rozwoju inteligentnego. Najważniejszą
rolę pełni tu wspomniana Strategia EUROPA 2020.
Inteligentny rozwój oznacza zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych naszego
przyszłego rozwoju. Wymaga to podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności
badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii, pełnego wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych, a także zadbania o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe
2
produkty i usługi, które przyczyniałyby się do zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i
rozwiązywania problemów społecznych w Europie i na świecie. Jednak aby projekt ten się powiódł,
konieczne są również takie elementy jak przedsiębiorczość, środki finansowe oraz uwzględnienie
potrzeb użytkowników i możliwości oferowanych przez rynek.
Działania podjęte w ramach tego priorytetu uwolnią europejski potencjał innowacyjny, poprawią
rezultaty procesu kształcenia oraz jakość i wyniki instytucji edukacyjnych, a także pozwolą wykorzystać
gospodarcze i społeczne możliwości społeczeństwa cyfrowego. Ich realizacja powinna przebiegać na
poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.
Kontekst krajowy
Kontekst krajowy dla obszaru inteligentnego wzrostu tworzą trzy kluczowe krajowe dokumenty w
zakresie polityki rozwoju:
a) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. )
b) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r.)
c) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (przyjęta przez Radę Ministrów)
Wszystkie trzy dokumenty kładą szczególny nacisk na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki.
Tworzenie stabilnych warunków wzrostu gospodarczego w skali całego kraju ma być oparte na
innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy.
Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Kraju Polska w 2020 roku będzie lepiej wykorzystywać
posiadane potencjały gospodarcze, społeczne i instytucjonalne. Gospodarka w coraz większym stopniu
przejdzie do paradygmatu rozwoju dojrzałego, budowanego na filarach innowacyjności, terytorialnego
równoważenia rozwoju i efektywności. Zapewnienie dostępu do wiedzy będzie nie tylko impulsem do
rozwoju gospodarki, ale również zwiększenia aktywizacji zawodowej, w tym osób wykluczonych.
Zakłada się dominację sektora średnich technologii, choć najszybciej rozwijać się będą sektory
zaawansowanych technologii oraz usług o najwyższej wartości dodanej. Istotną zmianą ma być również
wzrost nakładów na inwestycje w badania i rozwój nie tylko z sektora publicznego, ale również rosnące
zaangażowanie podmiotów prywatnych w tym obszarze. Wyzwaniem jakie stawia współczesna
gospodarka będzie również specjalizację regionów. Ma ona oznaczać nie tylko koncentrację środków
publicznych na wybranych dziedzinach gospodarki, ale również występowanie ponadprzeciętnej
koncentracji podmiotów gospodarczych danej branży. Specyficzną formą współpracy gospodarczej
będą struktury klastrowe, które mają silne przełożenie na wzrost innowacyjności, internacjonalizacji i
wzrostu poziomu kapitału społecznego swoich członków.
W planie działań dotyczącym innowacyjności wyróżnić można następujące kierunki działań:




sprawne adaptowanie najbardziej produktywnych technologii światowych
wdrażanie własnych nowoczesnych innowacji,
optymalizacja struktury mechanizmów publicznego finansowania,
podniesienie efektywności finansowania B+R+I (zmiana modelu finansowania i zwiększenie
finansowania sektora prywatnego)
 wsparcie działalności badawczo-rozwojowej,
3
 wspieranie procesu komercjalizacji własności intelektualnej oraz jej ochrona (w szczególności
patenty, licencje itp.).
 wzmacnianie lokalnych potencjałów i tzw. inteligentnych specjalizacji przez instytucje otoczenia
biznesu (IOB), jak: centra i ośrodki transferu technologii, instytucje sfery badawczo-rozwojowej
czy parki naukowo-technologiczne i przemysłowe.
 odpowiednie przygotowanie kadr dla przemysłów średniej i wysokiej technologii.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako dokument posadowiony niżej w hierarchii powtarza w
wielu miejscach wizję i założenia w zakresie rozwoju gospodarczego określone w SRK. Zwraca
natomiast większa uwagę na kontekst rozwoju poszczególnych regionów Polski i nadrabianie dystansu
rozwojowego do średniej europejskiej. KSRR po raz pierwszy podejmuje konieczność dokonania
zmiany ciężaru polityki rozwoju i zakłada koncentrację na szansach (potencjałach) a nie na barierach
rozwoju. Układ celów rozwoju oparty jest o triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność.
Zgodnie z jego założeniami w wyniku procesów rozwojowych w roku 2020 wszystkie polskie regiony
dzielić będzie mniejszy dystans rozwojowy od pozostałych regionów UE. Najsilniejszy region województwo mazowieckie znacznie przekroczy średnie unijne PKB na mieszkańca. Zmiany te maja
nastąpić dzięki zwiększeniu konkurencyjności gospodarek regionalnych opartych na endogenicznych
potencjałach rozwojowych. Ważnym aspektem, na który zwraca uwagę KSRR jest rola miast. Ich rola
znacząco wzrośnie i podniesie się ich ranga międzynarodowa. Najważniejszym ośrodkiem miejskim
stanie się Warszawa, której międzynarodowa pozycja jako węzła globalnej sieci wymiany wiedzy,
innowacji i kapitału będzie znacznie wyższa niż w 2010 roku, czemu sprzyjać będzie polityka rozwoju
obszaru metropolitalnego. Stanie się to dzięki rozwojowi i pełniejszemu wykorzystaniu funkcji
metropolitalnych (węzły sieci współpracy gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej, turystycznej i
instytucjonalnej). Zwiększy się również oddziaływanie miast na otoczeni i wzmocnienie ich integracji.
Dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej polskich miast wzrośnie przepływ wiedzy i innowacji
wpływając na wzrost konkurencyjności gospodarki w skali kraju. Szczególna rolę odegrają tu ściślejsze
relacje tworzące się pomiędzy metropoliami leżącymi w bliskiej odległości jak Warszawa-Łódź.
Ośrodki miejskie staną się przestrzenią dla rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego dzięki
wysokiej jakości systemowi kształcenia, przystosowanemu do współczesnych wyzwań, bogatej ofercie
kulturalnej oraz zapewnieniu wysokiego standardu życia. W najważniejszych ośrodkach miejskich w
większym stopniu wykorzystywany będzie potencjał wiedzy, nauki, gospodarki i kultury dla tworzenia i
wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych w wyniku szerokiej współpracy między najważniejszymi
ośrodkami naukowymi w kraju, a także dzięki ścisłej współpracy uczelni z regionalnymi
przedsiębiorstwami i klastrami.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest z kolei dokumentem silniej akcentującym
znaczenie uwarunkowań przestrzennych dla wykorzystania endogenicznych potencjałów i czynników
rozwoju. Definiuje kluczowe wyzwania związane z procesami globalnymi. Mają one charakter
polityczny, gospodarczy (budowa konkurencyjności, zapewnienie energii), środowiskowy (zachowanie
bioróżnorodności), demograficzny (depopulacja, migracje, starzenie się społeczeństwa), społeczny
(budowa kapitału społecznego), a także kulturowy (zmiany wzorców zachowań). Najważniejszym z
punktu widzenia analizowanego obszaru cele KPZK jest podwyższenie konkurencyjności głównych
ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy
4
zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. Postawiony jest silny
akcent na tworzenie powiązań zarówno w układzie otaczającego główne miasta obszaru
funkcjonalnego, ale również pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi w kraju, które tworzą spójny
policentryczny układ. Z tego też względu dokument wskazuje koniczność prowadzenia działań w trzech
wymiarach:
1. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych głównych ośrodków miejskich;
2. Intensyfikację powiązań funkcjonalnych pomiędzy głównymi węzłami sieci osadniczej w
układzie krajowym i międzynarodowym;
3. Integrację obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich.
Kontekst lokalny
Jednym z pięciu strategicznych kierunków rozwoju Warszawy jest wykorzystanie potencjału naukowego
Warszawy do rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach. 4 października 2012 roku
Rada m.st. Warszawy przyjęła dokument operacyjny – Warszawa Innowacyjna 2020, którego zadaniem
jest skoordynowanie polityki w tym zakresie i rozwój koncepcji Warszawskiej Przestrzeni
Technologicznej (WPT). Co istotne zarówno dokument Innowacyjna Warszawa, jak również koncepcja
WPT zakłada prowadzenie działań w ramach całego obszaru funkcjonalnego. Wynika to z istniejącej już
dziś struktury gospodarczej, która koncentruje potencjał badawczo-rozwojowy i kapitał intelektualny
głównie w samej Warszawie, podczas gdy sam obszar metropolitarny jest silnie zasiedlany przez
sektory produkcji bazujące na potencjałach B+R samej Warszawy. Bazując na założeniach i
diagnozach dokumentów krajowych można zakładać utrzymanie się tego trendu.
Poza działaniami wzmacniającymi konkurencyjność gospodarki kontynuowane będą projekty związane
z wdrażaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które wpisują się w koncepcję
inteligentnych miast. Zgodnie z założeniami strategicznymi przyjętymi dziś przez Prezydent m.st.
Warszawy realizacja tych działań jest ukierunkowana na rozwój takich usług, które bezpośrednio
podnoszą jakość życia i poprawiają dostęp do informacji.
Wsparcie w powyższych obszarach finansowane będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów i inicjatyw KE w zakresie badań i
rozwoju technologicznego.
Gospodarka oparta na wiedzy
Realizacja działań w tym obszarze będzie skoncentrowana na realizacji założeń dokumentu
programowego Warszawa Innowacyjna 2020. Założenia programu i przewidywane priorytety opisuje
poniższy diagram:
5
6
Program określa szczegółowo kierunki interwencji w tej dziedzinie wraz z przykładowymi typami
projektów, które będą mogły być wdrożone w Warszawie do roku 2020. Z uwagi na charakter programu,
jak również mnogość partnerów (władze samorządowe, przedsiębiorstwa, uczelnie, placówki naukowe,
podmioty rynku finansowego) realizujących projekty w zakresie gospodarki opartej na wiedzy proponuje
się realizację działań w obrębie grantu globalnego z kilkoma wybranymi projektami flagowymi. Grant
globalny będzie również zakładał zestaw kluczowych inwestycji/projektów flagowych, które będą miały
kluczowe znaczenie dla realizacji celów w/w dokumentu. Z uwagi na specyfikę interwencji w
poszczególnych trzech filarach programu Innowacyjna Warszawa 2020 poniżej znajdują się wstępne
wytyczne dotyczące zakresu i sposobu realizacji.
Wzrost znaczenia sektora badawczo-rozwojowego w gospodarce
Projekty w tym obszarze mają na celu wykorzystać istniejący w Warszawie potencjał. potencjał
naukowy i badawczo-rozwojowy miasta poprzez rozwijanie szerokiego wachlarza instrumentów
wspierania transferu technologii i budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki warszawskiej.
Działania w tym zakresie będą w szczególności skoncentrowane na dziedzinach (inteligentnych
specjalizacjach) określonych przez Warszawskie Konsorcjum Naukowe - biotechnologie, energetyka,
optoelektronika (fotonika), technologie informatyczne, nanotechnologie. Dodatkowo z uwagi na duży
potencjał endogeniczny Warszawy w zakresie rozwoju sektora kreatywnego cześć działań określonych
w tej dziedzinie również planowana jest do wsparcia z użyciem podobnych instrumentów jak w
przypadku firm innowacyjnych.
Rozwijany będzie dostęp do instrumentów ukierunkowanych na wsparcie innowacyjnych firm, w
szczególności do usług doradczo-szkoleniowych i finansowych. Ponadto działania miasta w tym
obszarze będą skupione na sieciowaniu sektora przedsiębiorców i sfery nauki poprzez prowadzenie
odpowiednich działań informacyjno-promocyjnych.
Planowana jest realizacja następujących typów projektów:
 usługi informacyjne i doradcze
 usługi szkoleniowe
 wspieranie projektów z zakresu B+R w firmach prywatnych
Realizacja projektów będzie wynikała z przyjętej formuły grantu globalnego. Z uwagi na duże znaczenie
wybranych przedsięwzięć w sektorze innowacji dla tej sekcji działań przewiduje się również
opracowanie listy kluczowych przedsięwzięć wzmacniających znaczenie sektora B+R w gospodarce, a
także realizację projektów wybranych w trybie konkursowym. Kierunkowo zostaną również podjęte
starania o lokalizację w Warszawie ośrodka sieci współpracy Europejskiego Instytutu Technologii i
Innowacji.
Rozwój sieci współpracy i zagranicznych powiązań gospodarki
Działania w tym obszarze będą poświęcone nawiązaniu relacji kooperacyjnych oraz wyjściu na rynki
międzynarodowe firm warszawskich, które z uwagi na swój potencjał są gotowe do konkurowania na
rynkach międzynarodowych.
Szczególne znaczenie będą miały projekty z zakresu wsparcia sieci współpracy grupujących małe i
średnie przedsiębiorstwa oraz firmy duże o szczególnym znaczeniu na rynku transferu innowacji, w tym
7
również struktur klastrowych. Ponadto wspierany będzie udział we wspólnych projektach
międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności w projektach
badawczych w ramach programów ramowych i inicjatywach podejmowanych w ramach programów
wspólnotowych.
Przewidywane główne typy projektów:
 tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych (inicjatywy klastrowe, grupy
producenckie),
 wspieranie internacjonalizacji firm: wydarzenia targowo-wystawiennicze oraz
misje gospodarcze,
 seminaria i spotkania biznesowe,
 usługi informacyjne i doradcze,
 usługi szkoleniowe.
Działania przewidziane w tej dziedzinie odbywać się będą w ramach formuły grantu globalnego, bądź
projektów wybranych w trybie konkursowym. Z uwagi na skalę interwencji nie przewiduje się realizacji
projektów flagowych.
Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
Projekty w tym obszarze skoncentrowane będą na szeroko rozumianej poprawie warunków
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Warszawy.
Ważnym elementem jest zapewnienie wsparcia oferowanego przez instytucje otoczenia biznesu
poprzez zwiększenie dostępności usług informacyjnych i doradczych. Działania na rzecz wzrostu
dostępności i jakości usług dla biznesu będą zmierzały do dostosowania zakresu i jakości tych usług do
bieżącego popytu na rynku metropolii warszawskiej, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw, a tym samym wpłynie na rozwój gospodarczy Warszawy.
Istotnym elementem decydującym o konkurencyjności warszawskich firm w warunkach gospodarki
opartej na wiedzy oraz występujących trendów demograficznych jest dostęp do wysokiej jakości
kapitału ludzkiego poprzez podaż odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Projekty w tym zakresie będą
miały na celu wzmocnienie lokalnego rynku pracy w obszarach, gdzie zdiagnozowano luki w zakresie
kompetencji. Działania będą koncentrowały się wokół obszarów systemu kształcenia na poziomie
średnim oraz wyższym, w tym szczególnie kształcenia zawodowego oraz mobilności zawodowej.
Poza odpowiednimi kwalifikacjami szczególną rolę odgrywają postawy oraz zdolności do kreatywnego
myślenia i przedsiębiorczego działania. Działania w tym obszarze będą obejmować różne grupy
wiekowe oraz skupiać się na podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej i szkolnej, oferowaniu
szerokiego zakresu zajęć pozalekcyjnych, inicjowanie wydarzeń promujących naukę i
przedsiębiorczość, itp.
instrumenty wsparcia działań innowacyjnych, np. wspieranie tworzenia nowych firm, dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, instrumenty finansowe
Przewidywane główne typy projektów:
8
 usługi informacyjne i doradcze oferowane przez instytucje otoczenia biznesu
 budowa infrastruktury wspierającej rozwój i tworzenie firm, w szczególności
stanowiącej uzupełnienie względem istniejącej i powstającej infrastruktury B+R,
w tym Centrum Innowacji „Filtrowa”, Centrum Biomedyczne Ochota
 zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
 Usługi i programy edukacyjne (w tym doradztwo zawodowe)
 warsztaty i seminaria
 usługi szkoleniowe
Realizacja projektów będzie wynikała z przyjętej formuły grantu globalnego lub w wyniku
rozstrzygniętego konkursu. Z uwagi na duże znaczenie wybranych przedsięwzięć dla tej sekcji działań
przewiduje się również opracowanie listy kluczowych przedsięwzięć poprawiających warunki działania
przedsiębiorstw.
Inteligentne miasto - Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
Realizacja projektów z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) stanowi jeden z
priorytetów finansowania europejskiego w perspektywie finansowej 2014-2020.
Rozwój technologiczny w dziedzinie ICT pozwala nie tylko sprawnie komunikować się w cyfrowym
świecie, ale również daje możliwość optymalizacji zarządzania usługami publicznymi. Na poziomie
dokumentów europejskich coraz większą wagę przywiązuje się do koncepcji tzw. inteligentnych miast
(smart cities), która zakłada stopniowe wdrażanie technologii ICT w obszarach, które uprawniają
zarządzanie miastem, ale również wpływają na większym komfort życia na obszarach
zurbanizowanych.
Dzisiejszy rozwój technologii i złożoność procesów na terenie każdego z miast sprawia, że trudno
mówić tu o prostym kopiowaniu rozwiązań pomiędzy miastami. Nie ma obecnie już barier
technologicznych, a problemem staje się raczej dostosowanie rozwiązań technologicznych do
bieżących potrzeb. Dlatego też kluczowe jest określenie tych ostatnich wraz audytem już stosowanych
rozwiązań. Następnie na potrzeby przygotowania całościowej koncepcji wdrożenia koncepcji
inteligentnych miast opracowany zostanie dokument kierunkowy – iWarsaw 2020. Powstanie on w
oparciu o metody partycypacyjne, aby maksymalnie zaangażować ekspertów, mieszkańców,
naukowców.
Niech pomocą w bardziej szczegółowym poznaniu zagadnienia będą poniższe odniesienia:
1.Europa 2020 (Eu2020)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
2.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK203
0.pdf
3.Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR)
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_zalaczniki_na_RM_13-072010.pdf
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Informacje_podstawow
e/Documents/Streszczenie_KSRR_KHP.pdf
4.Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
9
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/ZintegrowaneInwestycjeTerytorialne_010220
13.aspx
5.Innowacyjna Warszawa (InnoWaw2020)
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm
6.Europejska Warszawa; Profil Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
www.facebook.com/EuropejskaWarszawa
7.Kreatywna Warszawa
www.facebook.com/KreatywnaWarszawa
8.Europe Direct
http://europedirect.um.warszawa.pl/
www.facebook.com/EuropeDirectWarszawa
10
Download