kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy

advertisement
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Rynek pracy czeka na dobry projekt….
prezentacja projektów Urzędu Pracy m.st. Warszawy
współfinansowanych ze środków unii europejskiej.
Warszawa, 15 marca 2010r.
PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA
Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010
Uczestnicy projektu:
osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, ze
szczególnym uwzględnieniem osób wymienionych w art.49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotne, bez
kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia oraz poniżej 25 roku życia.
Liczba uczestników projektu ogółem - lata 2008 - 2010
1 400
1 250
1 139
1 200
727
1 000
800
600
400
200
0
2008
2009
Urząd Pracy m.st. Warszawy
plan 2010
PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010
Forma wsparcia
Rok 2008
(liczba osób)
Rok 2009
(liczba osób)
Rok 2010
(liczba osób - plan)
Szkolenia
840 osób
1 032 osoby
587 osób
Staże
350 osób
x
x
Przygotowanie
zawodowe
40 osób
x
x
Środki przyznane
jednorazowo na
podjęcie działalności
gospodarczej
90 osób, w tym
70 osób wzięło
udział w szkoleniu
ABC działalności
gospodarczej
283 osoby, w tym
176 osób wzięło
udział w szkoleniu
ABC działalności
gospodarczej
300 osób, w tym
160 osób weźmie
udział w szkoleniu
ABC działalności
gospodarczej
Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT RYNEK PRACY CZEKA 2008 - 2010
Całkowity koszt realizacji projektu
Kwota dofinansowania z EFS
11 067 453 zł
12 000 000 zł
9 271 763 zł
9 407 335 zł
10 000 000 zł
7 880 999 zł
7 002 700 zł
8 000 000 zł
5 948 229 zł
6 000 000 zł
4 000 000 zł
2 000 000 zł
0 zł
2008
2009
Urząd Pracy m.st. Warszawy
plan 2010
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA
INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY
Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA
INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY
Tematyka:
Analiza lokalnego rynku pracy na terenie m.st. Warszawy w zakresie
obecnej i przewidywanej sytuacji w perspektywie lat 2008-2015
Projekt:
„Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku
pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 6.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wartość projektu: 687.000 zł
Cele projektu:
● zdefiniowanie przyczyn pozostawania poza zatrudnieniem osób
w wieku produkcyjnym aktywnie poszukujących pracy,
● uzyskanie wiedzy na temat dopasowania ofert pracy i zasobów
pracy istniejących na warszawskim rynku pracy,
● uzyskanie prognoz odnośnie zapotrzebowania na zawody,
kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne na lokalnym
rynku pracy do roku 2015.
Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA
INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY
Etap I – badania jakościowe metodą FGI i IDI na próbie:
100 osób pozostających bez zatrudnienia i poszukujących
pracy, powyżej 18 lat
60 warszawskich pracodawców
Etap II – badania ilościowe metodą PAPI na próbie:
1023 mieszkańców Warszawy pozostających aktualnie bez
pracy i aktywnie jej poszukujących w wieku 18-59 lat (kobiety)
i 18-64 lata (mężczyźni)
1007 decydentów odpowiedzialnych za działania HR
z firm reprezentatywnych ze względu na:
> klasę wielkości (małe – od 9 do 49 pracowników,
średnie – od 50 do 250 pracowników oraz duże
– powyżej 250 pracowników),
> branżę działalności (kategorie zgodne z EKD).
Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA
INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
KANDYDACI
PRACODAWCY
Oczekują:
Oferują:
• Wykształcenia wyższego lub średniego na
poziomie zapewniającym praktyczną wiedzę
dotyczącą aktualnych technologii
w danym zawodzie
• W większości wykształcenie zawodowe lub
średnie, ale nie poparte odpowiednią praktyką
zawodową
• Aktualnego i adekwatnego do stanowiska
doświadczenia zawodowego
• Doświadczenie zawodowe często nieaktualne
lub nieadekwatne do stanowiska
Wykazują niską gotowość do:
• Specjalistycznej wiedzy na bieżąco
uaktualnianej i potwierdzanej uprawnieniami
zawodowymi
• Podnoszenia kwalifikacji
• Uczestnictwa w kursach zawodowych
• Zdobywania uprawnień zawodowych
Rozbieżność w zakresie gotowości do dostosowania swojej
ścieżki edukacyjnej i podejmowania wysiłków związanych
ze szkoleniem się w zawodzie adekwatnym do potrzeb
pracodawców
Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA
INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY
POSZUKIWANE A OFEROWANE ZAWODY
PRACODAWCY
KANDYDACI
Oferują pracę w zawodach:
Poszukują pracy w zawodach:
• Robotników/pracowników
wykwalifikowanych
• Pracownika biurowego
• Pedagogicznych i nauczycielskich
• Kierowcy
• Specjalistów w różnych dziedzinach
• Księgowego
• Pracowników administracyjnych
• Mechanika pojazdów
• Handlowców/przedstawicieli handlowych
• Pracownika fizycznego
• Kasjera/sprzedawcy
• Pracownika budowlanego
• Pracownika ochrony
-> Zbieżność potrzeb w zakresie popytu i podaży na robotników
wykwalifikowanych, ale niezgodność na poziomie jakości oczekiwanego
i posiadanego wykształcenia.
-> Rozbieżność co do popytu i podaży na specjalistów
i przedstawicieli zawodów wymagających wyższego wykształcenia
Urząd Pracy m.st. Warszawy
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA
INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY
CZEGO BRAKUJE KANDYDATOM?
• Przede wszystkim doświadczenia zawodowego
• oraz innych elementów merytorycznych – odpowiednich do stanowiska umiejętności
i poziomu wykształcenia,
• choć brak doświadczenia i praktyki jest wyraźnie najbardziej dotkliwy niż ewentualne braki
w wykształceniu.
• Znajomość języków obcych, obsługi komputera, czy posiadanie prawa jazdy są traktowane raczej
jako cechy „mile widziane” niż konieczne w pracy.
brak doświadczenia zawodowego
76,1%
niewystarczająca wiedza, umiejętności
34,7%
nieadekwatny typ wykształcenia
34,6%
zbyt niski poziom wykształcenia
33,7%
nieodbyte kursy, szkolenia zawodowe
25,6%
brak wymaganych uprawnienień
21,4%
brak praktyk zawodowych
21,4%
języki obce - słaba znajomość
20,3%
brak specjalizacji zawodowej
20,2%
specjalistyczne sofware'y - brak znajomości
17,3%
obsługa komputera - brak umiejętności
15,2%
brak specjalistycznych certyfikatów
13,7%
brak stopnia naukowego
13,4%
języki obce - brak znajomości
13,2%
obsługa urządzeń - brak umiejętności
13,0%
0%
10%
Urząd Pracy m.st. Warszawy
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
PROJEKT BADAWCZY: KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA
INFORMACJA O WARSZAWSKIM RYNKU PRACY
POSTRZEGANIE PRACY
PRACODAWCY
KANDYDACI
Oczekują:
Oczekują:
• Zaangażowania
• Pracy mało obciążającej – czasowo, psychicznie,
intelektualnie
• Gotowości do kompromisów w sytuacji
konfliktu między życiem prywatnym a
zawodowym
• Elastyczności względem formy zatrudnienia
i akceptowanego wynagrodzenia
• Pracy nie wywołującej zmian w życiu prywatnym (nie
ograniczającej istotnie ilości wolnego czasu i
sposobów jego spędzania)
• Zazwyczaj wyższego niż oferowane wynagrodzenia
• Stabilności socjalnej (umowy o pracę, pełnego etatu)
Rozbieżność w zakresie gotowości do rezygnacji z zalet
sytuacji pozostawania bez pracy i akceptacji obowiązków
związanych z jej podjęciem (dojazdy, ograniczenie czasu
wolnego, konieczność nabywania nowych umiejętności,
radzenie sobie w stresujących sytuacjach etc.)
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Dziękujemy za uwagę
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Download