Kongres Elektryki Polskiej

advertisement
Jacek Baurski,
Komitet Energetyki Jądrowej SEP
„Elektrociepłownie Jądrowe dla Warszawy,
czyli
jak ogrzać i oczyścić Miasto Stołeczne”
S E M I N A R I U M
z okazji
50-lat Sekcji Automatyki i Pomiarów
Oddziału Warszawskiego SEP
im. Kazimierza Szpotańskiego
Politechnika Warszawska, Stara Kotłownia, sala 4-5
4 listopada 2009 roku
Elektrociepłownia Jądrowa dla
Warszawy jest wyjątkowo korzystną
propozycją
ze względów:




energetycznych
ekologicznych
ekonomicznych
bezpieczeństwa energetycznego
Takiej okazji nie wolno zmarnować
a wszystkie decyzje są w gestii Urzędu
m.st. Warszawy i Vattenfall Heat Poland
Szkody w Europie wywołane gazami i pyłami przemysłowymi –
1/3 winy spada na energetykę spalającą węgiel i
węglowodorowe paliwa kopalne:
-- w 2005 r. UE określiła straty na 24 mld euro oraz 6 m-cy krótsze
życie dla mieszkańców „starej” Unii i 8 m-cy krótsze dla Polaków,
-- w 2006 r. UE podała, że skutkiem emisji przemysłowych gazów i
pyłów przedwcześnie zmarło w Unii 130 000 ludzi,
-- wydłużenie życia społeczeństwa o 1 rok zwiększa dochód
narodowy PKB o 8%,
Szwecja. 9 kwietnia br. Pani Wicepremier Szwecji podczas
seminarium zorganizowanego przez „demos EUROPA”
przedstawiła program energetyki:
-- społeczeństwo wycofało się z wszelkich moratoriów i zastrzeżeń
dot. energetyki jądrowej,
-- wybudowanych zostanie 10 bloków jądrowych,
-- w ciągu 10 lat zamknięta zostanie ostatnia elektrownia opalana
węglem.
Dania. Do 2030 r. zamknie ostatnią elektrownię
opalaną paliwami kopalnymi.
W Danii prąd jest najdroższy w Europie -- we Francji najtańszy (!)

W Warszawie:
-- spalane jest 3 mln ton węgla, który należy wycofać,
-- dopuszczalny roczny limit pyłu PM10 jest przekraczany przed połową
roku,
-- emitowane są duże ilości gazów przemysłowych i transportowych, także
cieplarnianych.

Władze m.st. Warszawy ani Vattenfall nie przedstawiły wariantowej analizy
zasilania mieszkańców w energię elektryczną i ciepło. Propozycja jest
jedna: budowa węglowego bloku ciepłowniczego o mocy 480 MWe w EC
Siekierki, co spowoduje dodatkowe spalanie węgla, praktycznie w środku
Miasta – zamiast eliminować procesy spalania, szczególnie węgla w tak
dużych aglomeracjach.
Za wszelką cenę należy rozwijać kogeneracyjne zasilanie Warszawy w
energię elektryczną i ciepło. Wielki system ciepłowniczy – ok. 3950 MWc
max. możliwego zapotrzebowania jest źródłem bardzo wysokiej
sprawności energetycznej, dochodzącej nawet do 80-85%,
współpracujących z nim elektrociepłowni. Obecnie w Warszawie
najtańsze jest ciepło z systemu ciepłowniczego zasilanego z
elektrociepłowni.
Należy zbadać wariant wprowadzenia gazu do niektórych jednostek w EC
Jeśli upieramy się przy węglu, należy go spalać poza Warszawą – w EC 1020 km od granic Miasta
Analizy prowadzone przez „Energoprojekt Warszawa” w ramach programów
Kompleksowego Rozwoju Energetyki PR-8 i CPBR 5.1 w l. 1980 -1990
pokazały, że najtańsze byłoby ciepło z elektrociepłowni jądrowych ECJ –
od 17% do 37% tańsze niż z istniejących EC Żerań i EC Siekierki.
Jak byłoby teraz? Trzeba zbadać - nikt tego nie robi.
Dobrą lokalizację EJ wskażą analizy 3 x E (jak określili J. Marecki i M. Duda)
+ ocena wpływu na Bezpieczeństwo Energetyczne.
Analizy 3 x E: Energetyczne, Ekologiczne i Ekonomiczne
Dla Warszawy można sobie wyobrazić 2 x ECJ, każda z dwoma blokami po
ok. 1000 MWe umownie „na Wiśle”, ok. 20-30 km przed i za Warszawą,
dostarczające ze swoich turbin (z obwodów fizycznie odseparowanych od
reaktorów) ciepło rurociągami do EC Żerań, EC Kawęczyn i EC Siekierki,
gdzie pozostałyby jako awaryjne obecne bloki oraz powstałyby stacje
wymienników transportujące ciepło do, znów fizycznie oddzielonego,
obiegu ciepłowniczego Miasta.
Z rozważań tych wynika, że najlepszą lokalizacją dla pierwszej EJ jest rejon
na północny – wschód od Warszawy w celu czystego,
najefektywniejszego i najtańszego dostarczenia Miastu zarówno energii
elektrycznej jak i ciepła.





W ciągu życia ECJ – 60 lat wyeliminowałoby się od 120 do 180 mln ton
węgla (importowanego).
Podczas zasilania systemu ciepłowniczego Miasta, wg obliczeń
„Zamechu” moc elektryczna turbiny oddającej 1000 MWc do systemu
ciepłowniczego Stolicy spadłaby z 1000 do 850 MWe – dość długie trasy
rurociągów zasilających system ciepłowniczy z ECJ pozwalają
wykorzystać ich własności akumulacyjne tak, żeby mijały się szczyty
obciążenia elektrycznego i cieplnego ECJ.
Tak zaproponowane rozwiązanie dostaw zarówno energii elektrycznej
jak i ciepła z ECJ do Warszawy jest rozwiązaniem szczególnie
energetycznie, ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione. Powinno
pozyskać aprobatę Obywateli i Władz krajowych oraz pomoc Unii
Europejskiej.
Jest to ze wszech miar rozwiązanie INNOWACYJNE, na XXI wiek.
W referacie przedstawiono też zgubną dla polskiej elektroenergetyki (w
obszarach infrastrukturalnych) gospodarkę neoliberalną oraz obniżenie
w branży wymagań.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download